Ogłoszenie o zmianie Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianach statutu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”, z dnia 15 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5  i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 1355, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, niniejszym informuje, że Uchwałą Nr 3/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors  SFIO:

1.      Art. 5 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:

a)      Aviva Investors Akcyjny,

b)      Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji,

c)      Aviva Investors Dłużny,

d)      Aviva Investors Papierów Nieskarbowych,

e)      Aviva Investors Spółek Dywidendowych.”;

2.      Tytuł Rozdziału XIII Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji.”;

3.      W tytułach Art.:37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 Statutu sformułowanie „Aviva Investors Pieniężny” zastępuje się sformułowaniem „Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji.”;

4.      W Art. 46 ust. 4 lit. d) Statutu dwukrotnie użyte sformułowanie „Aviva Investors Pieniężny” zastępuje się sformułowaniem „Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji.”;

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors SFIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 15 stycznia 2019 r.