Ogłoszenie o zmianie Statutu

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianach Statutu „Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”, z dnia 15 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5  i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 1355, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, niniejszym informuje, że Uchwałą Nr 1/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva SFIO:

1.      Art. 3 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Adresem Depozytariusza jest Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.”;

2.      W Art. 4 Statutu definicja Depozytariusza otrzymuje następujące brzmienie:

„Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26;”;

Ww. zmiany Statutu Aviva SFIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 15 stycznia 2019 r.