Ogłoszenie o zmianie Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny

Ogłoszenie o zmianach Statutu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty "LOKACYJNY”, z dnia 15 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5  i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 1355, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Lokacyjnego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, niniejszym informuje, że Uchwałą Nr 4/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors  SFIO:

1.                  Tytuł Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Statut Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu.”;

2.                  Art. 1 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą: Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu i w dalszej części zwany jest „Funduszem”. Fundusz może używać skróconej nazwy Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu.”;

3.                  W Art. 2 Statutu:

-  definicja Depozytariusza otrzymuje następujące brzmienie:

„Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26;”;

 - definicja Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Statut Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Dochodu;”;

4.                  Art. 4 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Adresem Depozytariusza jest: Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.”;

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors SFIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 15 stycznia 2019 r.