Ogłoszenie o zmianie Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianach statutu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty”, z dnia 15 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1), ust. 5, ust. 6 pkt 1), ust. 7  i ust. 8 pkt 2)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 1355, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, niniejszym informuje, że:

I.                    Uchwałą Nr 26/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO:

1.      Art. 59 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest  opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 3,5% wartości dokonywanej wpłaty.”

2.      Art. 141  ust. 1 i 2  Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu

wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem) maksymalnie do wysokości 2,5 proc. w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

2.      Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.”

3.      W Art. 141 Statutu ustęp 3, 5 i 6  skreśla się.

II.                 Uchwałą Nr 2/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO:

1.      Art. 3 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Adresem Depozytariusza jest Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.”;

2.      W Art. 4 Statutu definicja Depozytariusza otrzymuje następujące brzmienie:

„Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 26;”

3.      Art. 5 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Fundusz składa się z następujących Subfunduszy:

a)            Aviva Investors Niskiego Ryzyka,

b)            Aviva Investors Obligacji,

c)            Aviva Investors  Kapitał Plus,

d)            Aviva Investors Stabilnego Inwestowania,

e)            Aviva Investors Polskich Akcji,

f)             Aviva Investors Zrównoważony,

g)            Aviva Investors Małych Spółek,

h)            Aviva Investors Nowoczesnych Technologii,

i)             Aviva Investors Europejskich Akcji,

j)             Aviva Investors Nowych Spółek,

k)            Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,

l)             Aviva Investors Aktywnej Alokacji,

m)         Aviva Investors Globalnych Akcji,

n)            Aviva Investors Obligacji Dynamiczny,

o)            Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych,

p)            Aviva Investors  Dochodowy.”;

4.      Tytuł Rozdziału XIII Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka”.

5.      W tytułach Art.:35,36,36a,37,37a,38,39,40,41,42,43 Statutu sformułowanie „Aviva Investors Depozyt Plus” zastępuje się sformułowaniem „Aviva Investors Niskiego Ryzyka”;

6.      W Art. 43 ust. 4 lit.d) Statutu użyte dwukrotnie sformułowanie „Aviva Investors Depozyt Plus” zastępuje się sformułowaniem „Aviva Investors Niskiego Ryzyka”;

7.      Tytuł Rozdziału XV Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus.”;

8.      W tytułach Art.:53,54,54a,55,55a,56,57,58,59,60,61 Statutu sformułowanie Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus” zastępuje się sformułowaniem „Aviva Investors Kapitał Plus.”;

9.      W Art. 61 ust. 4 lit. d) Statutu użyte dwukrotnie  sformułowanie Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus” zastępuje się sformułowaniem „Aviva Investors Kapitał Plus.”;

10.  Tytuł Rozdziału XXVIII Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz Aviva Investors Dochodowy.”;

11.  W tytułach Art.: 187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197 Statutu sformułowanie „Aviva Investors Depozytowy” zastępuje się sformułowaniem „Aviva Investors Dochodowy.”;

12.  W Art. 197 ust. 10 lit. d) Statutu użyte dwukrotnie sformułowanie „Aviva Investors Depozytowy” zastępuje się sformułowaniem „Aviva Investors Dochodowy.”-

Na zmiany Statutu w zakresie określonym w pkt I ppkt 2 i 3 niniejszego Ogłoszenia , Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia Decyzją z dnia 15 października 2018r. (DFF-FIO.4022.1.91.2018.PG), zezwalając jednocześnie na skrócenie terminu wejścia w życie tych zmian tak aby weszły w życie z dniem ogłoszenia.

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 15 stycznia 2019 r.