Ogłoszenie o zmianie statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianach Statutu AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 1 stycznia 2019 roku

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 1355, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, niniejszym informuje, że Uchwałą Nr 37/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO:

1.     Art. 79 ust. 1  Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem)  maksymalnie do wysokości 3,5% w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

2.     Art. 98 ust. 1  Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem)  maksymalnie do wysokości 3,5% w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

3.      Art. 109 ust. 1  Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem) maksymalnie do wysokości 3,5% w  skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

4.     Art. 119 ust. 1  Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem) maksymalnie do wysokości 3,5% w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

5.     Art. 129 ust. 1  Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem) maksymalnie do wysokości 3,5%  w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

6.       Art. 164 ust. 1  Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem) maksymalnie do wysokości 3,5% w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 1 stycznia 2019 r.