Ogłoszenie o zmianie Regulaminu

Ogłoszenie o zmianie „Regulaminu uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania Aktywny Plan Inwestycyjny" z dnia 2 lipca 2019 r.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu, Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, w imieniu i na rzecz, którego działa Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, zwane dalej „Towarzystwem”, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000011017, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 12.250.000 zł, niniejszym informują o zmianie „Regulaminu Uczestnictwa w Wyspecjalizowanym Programie Inwestowania Aktywny Plan Inwestycyjny” (dalej „Program”).

Aktualizacja Regulaminu związana jest ze zmianą sposobu alokowania poszczególnych Subfunduszy w Strategiach Inwestycyjnych Programu.

W Regulaminie dokonano następujących zmian:

1.   W § 2 ust 1. lit. a.-c. otrzymuje następujące brzmienie

„ a. Strategia Umiarkowana, w ramach której środki Uczestnika alokowane są: w 80% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu Aviva SFIO Subfundusz Aviva Globalnych Strategii, w 10% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu AI FIO Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji oraz w 10% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu AI FIO Subfunduszu Aviva Investors Globalnych Akcji;

b. Strategia Wyważona, w ramach której środki Uczestnika alokowane są: w 70% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu Aviva SFIO Subfundusz Aviva Globalnych Strategii, w 15% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu AI FIO Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji oraz w 15% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu AI FIO Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji;

c.  Strategia Wzrostowa, w ramach której środki Uczestnika alokowane są: w 60% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu Aviva SFIO Subfundusz Aviva Globalnych Strategii, w 20% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu AI FIO Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji oraz w 20% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu AI FIO Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji.

4.  W § 8. ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Regulamin uległ zmianie w dniu 9 lutego 2017 r. i kolejno w dniu 14 sierpnia 2017 r., w dniu 23 lipca 2018 r., w dniu 26 marca 2019 r., a następnie w dniu 2 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. opisanych zmian znajdują się w Regulaminie Programu  dostępnym na stronie internetowej www.aviva.pl

Zmiana Regulaminu w zakresie określonym powyżej wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2019 r.

Poniżej link do treści Regulaminu w wersji uwzględniającej wyżej wskazaną zmianę.