Ogłoszenie o zmianach statutu

Ogłoszenie o zmianach statutu - Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty PPK

Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 6 pkt 1) i 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 1355, ze zm.), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego PPK („Aviva SFIO PPK”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1637, niniejszym informuje, że Uchwałą Nr 17/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva SFIO PPK:

„W Art.: 34, 45, 56, 67, 78, 89, 100 i 111 Statutu dodaje się ust. 13-20 w następującym brzmieniu:

„13.Z zastrzeżeniem ust. 14 – 20 Fundusz działając na rachunek Subfunduszu nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.

14.   Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może lokować od 5% do 10 % wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

15.   Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może lokować łącznie do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, pod warunkiem że jest dla niej sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

16.   W przypadku, o którym mowa w ust. 15 Fundusz działając na rachunek Subfunduszu nie może lokować więcej niż 10% Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 15.

17.   Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub, co najmniej jedno państwo członkowskie.

18.   Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 17, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu. 

19.   Fundusz działając na rachunek Subfunduszu może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 17 i 18 do lokat w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, rządy państw należących do OECD tj. rządy: Australii, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Japonii, Kanady, Luksemburga, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

20.   W przypadku, o którym mowa w ust. 19, Fundusz działając na rachunek Subfunduszu jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe, co najmniej sześciu różnych emisji jednego emitenta z tym, że wartość lokaty w papiery wartościowe żadnej z tych emisji nie może przewyższać 30 % wartości Aktywów Subfunduszu.”

Komisja Nadzoru Finansowego Decyzją z dnia 30 lipca 2019r. (numer Decyzji DFF.4022.240.2019) udzieliła zezwolenia na ww. zmiany Statutu Aviva SFIO PPK oraz na skrócenie terminu wejścia w życie tych zmian, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.

W związku z powyższym ww. zmiany Statutu Aviva SFIO PPK wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 25 października 2019 r.