Ogłoszenie o zmianach Statutu Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 1355, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, niniejszym informuje, że Uchwałą Nr 3/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors SFIO:

1.      Art. 37 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.”

2.      Art. 57 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors SFIO wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 10 stycznia 2020 r.