Ogłoszenie o zmianach prospektu informacyjnego

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Ogłoszenie o zmianach prospektu informacyjnego "Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Aviva Investors FIO), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje o aktualizacji w dniu 26 kwietnia 2019 r. prospektu informacyjnego w następującym zakresie:

1.     na stronie tytułowej:

- skreśla się „Aviva Investors Nowych Spółek”,

- dodaje się datę aktualizacji prospektu „26 kwietnia 2019 r.”

2.     w rozdziale II pkt 9 lit. b) sformułowanie „Aviva Oszczędnościowy” zastępuje się sformułowaniem „Aviva Globalnych Strategii”.

3.     W rozdziale III:

- pkt 1.7 lit. d. otrzymuje następujące brzmienie: „Fundusz może również zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Małych Spółek oraz Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu na warunkach określonych odpowiednio w pkt 2.8.1 i 2.10.1 poniżej.”

- w pkt 1.11. w lit.b sformułowanie oznaczone „*” pod oświadczeniem zostaje uzuzpełnione w następujący sposób: W dniu 26 kwietnia 2019 r. nastąpiło połączenie wewnętrzne  Subfunduszy Aviva Investors Nowych Spółek i Aviva Investors Nowoczesnych Technologii, gdzie Subfunduszem Przejmującym jest Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii.”

- pkt 2.9 skreśla się w całości, a numeracja pozostałych punktów ulega odpowiedniej zmianie.

4. zmienia się Statut Aviva Investors FIO w zakresie określonym w odrębnym ogłoszeniu o zmianie Statutu.