Ogłoszenie o zmianach Statutu

Ogłoszenie o zmianach Statutu Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 5 lipca 2019 roku

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM SUBFUNDUSZU AVIVA INVESTORS NOWYCH SPÓŁEK (SUBFUNDUSZ PRZEJMOWANY) I AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII (SUBFUNDUSZ PRZEJMUJĄCY)

W nawiązaniu do:

1)       „Ogłoszenia z dnia 23 lutego 2019 r. o zamiarze połączenia Subfunduszy wydzielonych w ramach Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty” oraz na podstawie art. 208e ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (j.t. Dz.U z 2018 r., poz. 1355 ze zm., dalej „Ustawa”) zgodnie z którym z dniem przydziału jednostek uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego Subfundusz Przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki Subfunduszu Przejmowanego, w dniu 26 kwietnia 2019 r. nastąpił przydział jednostek uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Nowoczesnych Technologii dotychczasowym uczestnikom Subfunduszu Aviva Investors Nowych Spółek,

2)      „Ogłoszenia o zmianach Statutu Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty w związku z połączeniem Subfunduszu Aviva Investors Nowych Spółek (Subfundusz Przejmowany) i Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (Subfundusz Przejmujący)” z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b („Towarzystwo”), działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, niniejszym informuje, że Uchwałą Nr 23/2019 z dnia 4 lipca 2019 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO:

1.       W Art.5 ust. 1 Statutu lit. j) skreśla się.

2.       W Art. 19a Statutu sformułowania: ”Subfunduszu Aviva Investors Nowych Spółek” oraz „art. 30” skreśla się.

3.       Sformułowania Statutu: „Rozdział XXII” i tytuł Rozdziału „Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek” skreśla się.

4.       Art. 120-130 Statutu skreśla się.

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 5 lipca 2019 r., a nie jak wskazano w Ogłoszeniu o którym mowa w pkt 2) powyżej z dniem 26 kwietnia 2019 r.