Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu

Na podstawie art. 24 ust. 5  i ust. 8 pkt 2)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 1355, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Dochodu („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, niniejszym informuje, że Uchwałą Nr 15/2019 z dnia 20 maja 2019 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors  SFIO:

1.                  W Art. 1 Statutu dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:

„Fundusz w przypadku zawarcia z pracodawcą umowy o wnoszenie składek pracowników do Funduszu, może realizować pracownicze programy emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych  na zasadach określonych w tej ustawie, Statucie oraz umowie z pracodawcą.”

2.                  W Art. 2 Statutu po definicji „Konwersja” dodaje się definicję „Program Emerytalny” w następującym brzmieniu:

 „Program Emerytalny - Pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2019 r. poz.850);

3.                  Dotychczasowa treść Art. 8 Statutu zostaje oznaczono jako ust. 1. Dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

„Fundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do  Funduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty. Minimalna wpłata do Funduszu w ramach Programów Emerytalnych, tworzonych przez pracodawcę na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, wynosi 10 złotych.”

4.                  W Art. 20a ust. 2 Statutu dodaje się zdanie kolejne w następującym brzmieniu:

„Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestowania będących Programami Emerytalnymi określa umowa zakładowa oraz umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors SFIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 20 maja 2019 r.