Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM SUBFUNDUSZU AVIVA INVESTORS NOWYCH SPÓŁEK (SUBFUNDUSZ PRZEJMOWANY) I AVIVA INVESTORS NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII (SUBFUNDUSZ PRZEJMUJĄCY)

W nawiązaniu do „Ogłoszenia z dnia 23 lutego 2019 r. o zamiarze połączenia Subfunduszy wydzielonych w ramach Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty” oraz na podstawie art. 208e ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (j.t. Dz.U z 2018 r., poz. 1355 ze zm., dalej „Ustawa”) zgodnie z którym z dniem przydziału jednostek uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego Subfundusz Przejmujący wstępuje w prawa i obowiązki Subfunduszu Przejmowanego, w dniu 26 kwietnia 2019 r. nastąpił przydział jednostek uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Nowoczesnych Technologii dotychczasowym uczestnikom Subfunduszu Aviva Investors Nowych Spółek. W związku z powyższym w Statucie Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej „Statut”) wprowadza się następujące zmiany:

1.       W Art.5 ust. 1 Statutu lit. j) skreśla się.

2.       W Art. 19a sformułowania: ”Subfunduszu Aviva Investors Nowych Spółek” oraz „art. 30” skreśla się.

3.       Sformułowania: „Rozdział XXII” i tytuł Rozdziału „Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek” skreśla się.

4.       Art. 120-130 Statutu skreśla się.

Powyższe zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem 26 kwietnia 2019 r.

Połączenie Subfunduszy dokonane zostało na podstawie przepisów Ustawy oraz zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2019 roku (nr decyzji DFF-FIO.4022.1.90.2018.UC) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie wewnętrzne Subfunduszy wydzielonych w ramach Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty.