Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o zmianach Statutu „Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”, z dnia 25 lutego 2019 roku

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 1355, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, niniejszym informuje, że Uchwałą Nr 6/2019 z dnia 7 lutego 2019 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva SFIO:

1. W Art. 5 ust. 1 lit. a) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„a) Aviva Globalnych Strategii.”

2. W Art. 26 ust. 4 lit. a) Statutu sformułowanie „Aviva Oszczędnościowy” zastępuje się sformułowaniem „Aviva Globalnych Strategii”.

3. W Art. 28 ust. 2 lit c) Statutu sformułowanie „Aviva Oszczędnościowy” zastępuje się sformułowaniem „Aviva Globalnych Strategii”.

4. Tytuł Rozdziału XIII Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz Aviva Globalnych Strategii”.

5. W tytułach Art. 34-40 i Art. 43-46 Statutu sformułowanie „Aviva Oszczędnościowy” zastępuje się sformułowaniem „Aviva Globalnych Strategii”.

6. W Art. 46 ust. 4 lit d) Statutu dwukrotnie użyte sformułowanie „Aviva Oszczędnościowy” zastępuje się sformułowaniem „Aviva Globalnych Strategii”.

Ww. zmiany Statutu Aviva SFIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 25 lutego 2019 r.