Ogłoszenie o połączeniu Subfunduszy

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie z dnia 23 lutego 2019 r. o zamiarze połączenia Subfunduszy wydzielonych w ramach Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Działając na podstawie art. 208b Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 1355, ze zm.), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”) informuje o zamiarze połączenia wewnętrznego wydzielonych w ramach Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) – Subfunduszu Aviva Investors Nowych Spółek z Subfunduszem Aviva Investors Nowoczesnych Technologii, gdzie subfunduszem przejmującym będzie Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii, a subfunduszem przejmowanym będzie Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek.

Podstawę połączenia stanowi zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego udzielone decyzją z dnia 30 stycznia 2019 r. (DFF-FIO.4022.1.90.2018.UC).

Od dnia  20 kwietnia 2019 r. Fundusz zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie oraz zleceń nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa Aviva Investors Nowych Spółek (subfunduszu przejmowanego).

Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek (subfundusz przejmowany) nie będzie zbywał i odkupywał Jednostek Uczestnictwa po upływie 25 kwietnia 2019 r.

Zlecenia nabycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa Aviva Investors Nowych Spółek (subfunduszu przejmowanego)  złożone od dnia 20 kwietnia 2019 r. nie podlegają realizacji.

W dniu 26 kwietnia 2019 r. Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi Subfunduszu Aviva Investors Nowych Spółek (subfunduszu przejmowanego) Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (subfunduszu przejmującego), w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Nowych Spółek posiadanych przez Uczestnika i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Aviva Investors Nowych Spółek przypadających na Jednostkę Uczestnictwa w dniu 25 kwietnia 2019 r. przez Wartość Aktywów Netto Subfunduszu Aviva Investors Nowoczesnych Technologii przypadających na Jednostkę Uczestnictwa w tym Subfunduszu w dniu 25 kwietnia 2019r.

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Nowoczesnych Technologii przekaże Uczestnikom potwierdzenie dotyczące ich subrejestru oraz liczby i wartości przydzielonych Jednostek Uczestnictwa Aviva Investors Nowoczesnych Technologii.

Przydział Jednostek Uczestnictwa Aviva Investors Nowoczesnych Technologii zostanie dokonany bez opłat manipulacyjnych.

Po dokonaniu połączenie Subfunduszy zamknięciu ulegną rachunku bankowego Subfunduszu Aviva Investors Nowych Spółek (subfunduszu przejmowanego) przeznaczone do dokonywania wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa. Od tej chwili aktualne do dokonywania wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa będą wyłącznie rachunku bankowe Subfunduszu Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (subfunduszu przejmującego).

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest treść Statutu Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, ramach którego wydzielony jest subfundusz przejmujący – Aviva Investors Nowoczesnych Technologii. Statut dostępny jest na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl