Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 31 maja 2019 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, o dokonaniu w dniu 31 maja 2019 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO:

1.      Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a)      Zaktualizowana została data wydania prospektu:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, a następnie zaktualizowany w dniu: 10 sierpnia 2009 roku, 3 września 2009 roku, 9 października 2009 roku, 31 maja 2010 roku, 19 maja 2011 roku, 31 maja 2011 roku, 20 czerwca 2011 roku, 31 maja 2012 roku, w dniu 2 czerwca 2012 r, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, w dniu 5 czerwca 2013 roku,  w dniu 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 stycznia 2014 roku, w dniu 30 maja 2014 roku, w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 9 września 2016 roku, w dniu 30 listopada 2016 roku, w dniu 31 maja 2017 roku, w dniu 4 stycznia 2018 roku, w dniu 30 maja 2018 roku, w dniu 19 lipca 2018 roku, w dniu 15 stycznia 2019 roku, a następnie w dniu 31 maja 2019 roku.”

  1. W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 1 „Adres poczty elektronicznej” otrzymuje brzmienie:

„tfi@aviva.pl”

3.      W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 4 „Wysokość kapitału własnego Towarzystwa tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy” otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy..                                                            12.250.000,00 zł

Kapitał zapasowy......                                                              5.950.539,45 zł

Wynik finansowy roku bieżącego                                         19 252 340,95 zł

Razem kapitały własne na dzień 31 grudnia 2018 roku 37 452 880,40 zł”

4.      W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 9 „Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lub unijnych AFI” otrzymuje brzmienie:

„Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo zarządza również:

a.       Aviva Investors Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

-       Aviva Investors Niskiego Ryzyka,

-       Aviva Investors Obligacji,

-       Aviva Investors Kapitał Plus,

-       Aviva Investors Stabilnego Inwestowania,

-       Aviva Investors Zrównoważony,

-       Aviva Investors Polskich Akcji,

-       Aviva Investors Małych Spółek,

-       Aviva Investors Nowoczesnych Technologii,

-       Aviva Investors Europejskich Akcji,

-       Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,

-       Aviva Investors Aktywnej Alokacji,

-       Aviva Investors Globalnych Akcji,

-       Aviva Investors Obligacji Dynamiczny,

-       Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych,

-       Aviva Investors Dochodowy,

b.      Aviva Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

-       Aviva Globalnych Strategii,

-       Aviva Obligacji, przy czym na dzień sporządzenia Prospektu subfundusz ten nie został utworzony.

c.       Aviva Investors Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Stabilnego Dochodu.”

5.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 1.9 „Informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu lub Uczestników Funduszu, wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informacje czy z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa wiąże się konieczność uiszczania podatku dochodowego” dokonuje się aktualizacji Dziennik Ustaw:

·         „ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.1036)”,

·         „ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, ze zm.”.

6.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.11 „Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną” lit. b) Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną załącza się nowe Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz usuwa się zdanie „W dniu 15 stycznia 2019 roku nazwa Subfunduszu Aviva Investors Pieniężny została zmieniona na Subfunduszu Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji.”

7.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 2.1.4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz” lit. b) Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („WKC") oraz sposobu jego obliczania otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC za rok obrotowy 2018 wynosi 0,09%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok obrotowy i obliczany jest według następującego wzoru:

WKC – Kt/WANt*100%

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

K         - oznacza koszty, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

1.      kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

2.      odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

3.      świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

4.      opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

5.      wartości świadczeń dodatkowych,

t           - okres, za który przedstawiono dane – rok 2018”

8.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 2.1.4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz” lit. e) Wskazanie maksymalnej wysokości Wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem otrzymuje brzmienie:

„Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem) maksymalnie do wysokości 1,5% w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Na dzień sporządzenia Prospektu stawka Wynagrodzenia wynosi 0,06% w skali roku.”

9.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 1 253 991tys. zł”

10.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat, przy czym średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie przez odpowiednio 3, 5 albo 10 dokonuje się aktualizacji wykresu obrazującego wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji.

11.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. d) Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w lit. b dokonuje się aktualizacji wykresu obrazującego informację o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu.

12.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. e) Zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Towarzystwo opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości otrzymuje brzmienie:

„Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

13.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 2.2.4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz” lit. b) Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („WKC") oraz sposobu jego obliczania otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC za rok obrotowy 2018 wynosi 0,18%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu za dany rok obrotowy i obliczany jest według następującego wzoru:

WKC – Kt/WANt*100%

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu

K         - oznacza koszty, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

1.      kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

2.      odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

3.      świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

4.      opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

5.      wartości świadczeń dodatkowych,

t           - okres, za który przedstawiono dane – rok 2018.”

14.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 2.2.4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz” lit. e) Wskazanie maksymalnej wysokości Wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem otrzymuje brzmienie:

„Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu Wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 1,5% w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu stawka Wynagrodzenia wynosi 0,12% w skali roku.”

15.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.2.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 2 431 740  tys. zł.”

16.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.2.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat, przy czym średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie przez odpowiednio 3, 5 albo 10 dokonuje się aktualizacji wykresu obrazującego wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji.

17.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.2.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. d) Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w lit. b dokonuje się aktualizacji wykresu obrazującego informację o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu

18.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.2.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. e) Zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Towarzystwo opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości otrzymuje brzmienie:

„Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

19.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 2.3.4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz” lit. b) Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („WKC") oraz sposobu jego obliczania otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC za rok obrotowy 2018 wynosi 0,28%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu za dany rok obrotowy i obliczany jest według następującego wzoru:

WKC – Kt/WANt*100%

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu

K         - oznacza koszty, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

1.      kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

2.      odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

3.      świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

4.      opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

5.      wartości świadczeń dodatkowych,

t           - okres, za który przedstawiono dane – rok 2018”

20.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 2.3.4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz” lit. e) Wskazanie maksymalnej wysokości Wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem otrzymuje brzmienie:

„Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu Wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 1,5% w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu stawka Wynagrodzenia wynosi 0,18% w skali roku.”

21.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.3.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 4 099 774  tys. zł.”

22.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.3.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat, przy czym średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie przez odpowiednio 3, 5 albo 10 dokonuje się aktualizacji wykresu obrazującego wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji.

23.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.3.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. d) Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w lit. b dokonuje się aktualizacji wykresu obrazującego informację o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu

24.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.3.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. e) Zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Towarzystwo opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości otrzymuje brzmienie:

„Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

25.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 2.4.4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz” lit. b) Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („WKC") oraz sposobu jego obliczania otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC za rok obrotowy 2018 wynosi 0,19%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu za dany rok obrotowy i obliczany jest według następującego wzoru:

WKC – Kt/WANt*100%

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu

K         - oznacza koszty, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

1.      kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

2.      odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

3.      świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

4.      opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

5.      wartości świadczeń dodatkowych,

t           - okres, za który przedstawiono dane – rok 2018”

26.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 2.4.4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz” lit. e) Wskazanie maksymalnej wysokości Wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem otrzymuje brzmienie:

„Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu Wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 1,5% w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu stawka Wynagrodzenia wynosi 0,12% w skali roku.”

27.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.4.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 405 546  tys. zł.”

28.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.4.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat, przy czym średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie przez odpowiednio 3, 5 albo 10 dokonuje się aktualizacji wykresu obrazującego wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji.

29.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.4.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. d) Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w lit. b dokonuje się aktualizacji wykresu obrazującego informację o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu

30.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.4.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. e) Zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Towarzystwo opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości otrzymuje brzmienie:

„Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

31.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 2.5.4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz” lit. b) Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („WKC") oraz sposobu jego obliczania otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC za rok obrotowy 2018 wynosi 0,39%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu za dany rok obrotowy i obliczany jest według następującego wzoru:

WKC – Kt/WANt*100%

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu

K         - oznacza koszty, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

1.      kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

2.      odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

3.      świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

4.      opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

5.      wartości świadczeń dodatkowych,

t           - okres, za który przedstawiono dane – rok 2018”

32.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 2.5.4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz” lit. e) Wskazanie maksymalnej wysokości Wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem otrzymuje brzmienie:

„Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu Wynagrodzenie maksymalnie do wysokości 1,5% w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu. Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu stawka Wynagrodzenia wynosi 0,18% w skali roku.”

33.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.5.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 405 546  tys. zł.”

34.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.5.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat, przy czym średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie przez odpowiednio 3, 5 albo 10 dokonuje się aktualizacji wykresu obrazującego wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji.

35.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.5.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. d) Informacja o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w lit. b dokonuje się aktualizacji wykresu obrazującego informację o średnich stopach zwrotu oraz rocznych stopach zwrotu

36.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.5.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” lit. e) Zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Towarzystwo opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości otrzymuje brzmienie:

„Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

37.  W rozdziale VII „Załączniki”:

a)      Definicja „Ustawa” otrzymuje brzmienie:

„Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1355, ze zm.);”

b)      Definicja „Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi” otrzymuje brzmienie:

„Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz.2286, ze zm.;”.