Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 31 maja 2019 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, informuje, o dokonaniu w dniu 31 maja 2019 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva SFIO:

1.      Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a)      Zaktualizowana została data wydania prospektu:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 8 października 2015 roku i zaktualizowany w dniu 23 października 2015 roku,  w dniu 9 listopada 2015 roku, w dniu 1 marca 2016 roku, w dniu 7 marca 2016 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 30 listopada 2016 roku, w dniu 31 maja 2017 roku, w dniu 4 stycznia 2018 roku, w dniu 30 maja 2018 roku, w dniu 19 lipca 2018 roku, w dniu 15 stycznia 2019 roku, w dniu 25 lutego 2019 roku, a następnie w dniu 31 maja 2019 roku.”

  1. W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 1 „Adres poczty elektronicznej” otrzymuje brzmienie:

„tfi@aviva.pl”

  1. W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 4 „Wysokość kapitału własnego Towarzystwa tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy” otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy..                                                            12.250.000,00 zł

Kapitał zapasowy......                                                              5.950.539,45 zł

Wynik finansowy roku bieżącego                                         19 252 340,95 zł

Razem kapitały własne na dzień 31 grudnia 2018 roku 37 452 880,40 zł”

4.      W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 9 „Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lub unijnych AFI” otrzymuje brzmienie:

„Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo zarządza również:

a.       Aviva Investors Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

-       Aviva Investors Niskiego Ryzyka,

-       Aviva Investors Obligacji,

-       Aviva Investors Kapitał Plus,

-       Aviva Investors Stabilnego Inwestowania,

-       Aviva Investors Zrównoważony,

-       Aviva Investors Polskich Akcji,

-       Aviva Investors Małych Spółek,

-       Aviva Investors Nowoczesnych Technologii,

-       Aviva Investors Europejskich Akcji,

-       Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,

-       Aviva Investors Aktywnej Alokacji,

-       Aviva Investors Globalnych Akcji,

-       Aviva Investors Obligacji Dynamiczny,

-       Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych,

-       Aviva Investors Dochodowy,

b.      Aviva Investors Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

-       Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji,

-       Aviva Investors Dłużny,

-       Aviva Investors Akcyjny,

-       Aviva Investors Papierów Nieskarbowych,

-       Aviva Investors Spółek Dywidendowych,

c.       Aviva Investors Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Stabilnego Dochodu.”

5.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.6 „Sposób i szczegółowe warunki:” lit. a) „Zbywania jednostek uczestnictwa:” pkt 2 do zdania „W przypadku osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych lub osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wpłaty środków pieniężnych mogą być dokonane z rachunku bankowego ich przedstawicieli ustawowych.” otrzymuje brzmienie:

2. Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Subrejestru liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Transferowego ważnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa i uzyskaniu informacji, że środki pieniężne konieczne do wykonania zlecenia wpłynęły na rachunek Subfunduszu.

Termin zbycia Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz, liczony od dnia dokonania wpłaty na te jednostki, nie może być dłuższy niż 7 dni.

Osoba, nie będąca Uczestnikiem Subfunduszu może dokonać nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez:

a)    złożenie u Dystrybutora ważnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz wpłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Subfunduszu prowadzony przez Depozytariusza.

Uczestnik Funduszu, posiadający otwarte Konto w danym Subfunduszu może dokonać nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Subfunduszu).”

5.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 1.9 „Informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu lub Uczestników Funduszu, wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informacje czy z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa wiąże się konieczność uiszczania podatku dochodowego” dokonuje się aktualizacji Dziennik Ustaw:

·         „ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.1036)”,

·         „ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, ze zm.”.

6.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.11 „Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną” lit. b) Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną załącza się nowe Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.”

7.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1.4 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Subfundusz” lit. b) Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („WKC") oraz sposobu jego obliczania otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC za rok obrotowy 2018 wynosi 0,97%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za dany rok obrotowy i obliczany jest według następującego wzoru:

WKC = Kt/WANt*100%

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

K         - oznacza koszty , o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

1.      kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

2.      odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

3.      świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

4.      opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

5.      wartości świadczeń dodatkowych,

t           - okres, za który przedstawiono dane – rok 2018.”

8.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1.5 „Podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym” dokonuje się następujących zmian:

lit. a) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 292 171 tys. zł.”

lit. b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat, przy czym średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie przez odpowiednio 3, 5 albo 10 dokonuje się aktualizacji wykresu obrazującego wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji.”

lit. e) Zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych przez Towarzystwo opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości otrzymuje brzmienie:

„Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

9.      W rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” pkt 2 „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” ppkt 3 ProService Finteco Sp. z o.o. otrzymuje brzmienie:

Firma:           ProService Finteco Sp. z o.o.

Siedziba:         Warszawa

Adres:             ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa

Telefon:           22 58 81 900

Fax:                22 68 81 950

Zakres świadczonych usług - do zadań ProService Finteco Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa w Funduszu należy:

1)      przyjmowanie zleceń nabywania,  odkupywania i konwersji  Jednostek Uczestnictwa w Funduszu,

2)      przyjmowanie od Uczestników Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu,

3)      pośrednictwo w zawieraniu umów uczestnictwa w prowadzonych przez Fundusz wyspecjalizowanych programach inwestowania.”

10.  W rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” pkt 2 „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” skreśla się podpunkt 4 oraz podpunkt 5;

11.  W rozdziale VII „Załączniki”:

a)      Definicja „Ustawa” otrzymuje brzmienie:

„Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1355, ze zm.);”

b)      Definicja „Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi” otrzymuje brzmienie:

„Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz.2286, ze zm.;”.