Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 31 maja 2019 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje o dokonaniu w dniu 31 maja 2019 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO:

1.          Na stronie tytułowej zaktualizowana została data wydania prospektu:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, zaktualizowany w dniu 10 maja 2010 roku, w dniu 22 października 2010 roku, w dniu 31 maja 2011 roku, w dniu 18 listopada 2011 roku, w dniu 31 maja 2012 roku, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 12 listopada 2012 roku, w dniu 18 grudnia 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 maja 2014 roku, w dniu 28 listopada 2014 roku w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 grudnia 2015 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 30 czerwca 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 9 września 2016 roku, w dniu 30 listopada 2016 roku, w dniu 31 maja 2017 roku, w dniu 28 lipca 2017 roku, w dniu 15 grudnia 2017 roku, w dniu 30 maja 2018 roku, w dniu 19 lipca 2018 roku, w dniu 21 grudnia 2018 roku, w dniu 1 stycznia 2019 roku, w dniu 15 stycznia 2019 roku, w dniu 26 kwietnia 2019 roku, a następnie w dniu 31 maja 2019 roku.”

2.          W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych”:

a.       w pkt. 1 „Adres poczty elektronicznej” otrzymuje brzmienie: tfi@aviva.pl

b.       pkt 4 „Wysokość kapitału własnego Towarzystwa tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy.” otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy                                                                                                                      12.250.000,00 zł

Kapitał zapasowy                                                                                                                         5.950.539,45 zł

Wynik finansowy roku bieżącego                                                                                           19 252 340,95 zł

Razem kapitały własne na dzień 31 grudnia 2018 roku                   37 452 880,40 zł”

3.          W rozdziale III „Dane o Funduszu”:

a.       W pkt 1.6 lit. a. ppkt 2) akapit 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„Osoba, nie będąca Uczestnikiem Subfunduszu może dokonać nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez złożenie u Dystrybutora ważnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz wpłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Subfunduszu prowadzony przez Depozytariusza.

Uczestnik Funduszu, posiadający otwarte Konto w danym Subfunduszu może dokonać nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony dla Subfunduszu).”

b.       W pkt. 1.9 zaktualizowano publikatory tekstów jednolitych przywołanych ustaw.

c.       W pkt. 1.11 lit. b. zaktualizowano „Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez poszczególne Subfundusze polityką inwestycyjną.”

d.       W pkt. 2.1.4. lit. b. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych oraz rok, którego ta wartość dotyczy.

e.       W pkt. 2.1.5. lit. a., b. i d. zaktualizowano podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.

f.        pkt 2.1.5. lit. e. otrzymuje brzmienie:

„Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

g.       W pkt. 2.2.4. lit. b. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych oraz rok, którego ta wartość dotyczy.

h.       W pkt. 2.2.5. lit. a., b. i d. zaktualizowano podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.

i.         pkt 2.2.5. lit. e. otrzymuje brzmienie:

„Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

j.         W pkt. 2.3.4.  lit. b. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych oraz rok, którego ta wartość dotyczy.

k.       W pkt. 2.3.5. lit. a., b. i d. zaktualizowano podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.

l.         pkt 2.3.5. lit. e. otrzymuje brzmienie:

„Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

m.     W pkt. 2.4.4. lit. b. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych oraz rok, którego ta wartość dotyczy.

n.       W pkt. 2.4.5. lit. a., b. i d. zaktualizowano podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.

o.       pkt 2.4.5. lit. e. otrzymuje brzmienie:

p.       „Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

q.       W pkt. 2.5.4. lit. b. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych oraz rok, którego ta wartość dotyczy.

r.        W pkt. 2.5.5. lit. a., b. i d. zaktualizowano podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.

s.        pkt 2.5.5. lit. e. otrzymuje brzmienie:

t.        „Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

u.       W pkt. 2.6.4. lit. b. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych oraz rok, którego ta wartość dotyczy.

v.       W pkt. 2.6.5. lit. a., b. i d. zaktualizowano podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.

w.     pkt 2.6.5. lit. e. otrzymuje brzmienie:

x.       „Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

y.       W pkt. 2.7.4. lit. b. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych oraz rok, którego ta wartość dotyczy.

z.       W pkt. 2.7.5. lit. a. i b.. zaktualizowano podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.

aa.   pkt 2.7.5. lit. e. otrzymuje brzmienie:

„Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

bb.   W pkt. 2.8.5. lit. b. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych oraz rok, którego ta wartość dotyczy.

cc.    W pkt. 2.8.6. lit. a., b. i d. zaktualizowano podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.

dd.   pkt 2.8.6. lit. e. otrzymuje brzmienie:

„Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

ee.   W pkt. 2.9.4. lit. b. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych oraz rok, którego ta wartość dotyczy.

ff.      W pkt. 2.9.5. lit. a., b. i d. zaktualizowano podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.

gg.   pkt 2.9.6. lit. e. otrzymuje brzmienie:

„Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

hh.   W pkt. 2.10.5. lit. b. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych oraz rok, którego ta wartość dotyczy.

ii.       W pkt. 2.10.6. lit. a. i b. zaktualizowano podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.

jj.       pkt 2.10.6. lit. e. otrzymuje brzmienie:

„Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

kk.    W pkt. 2.11.4. lit. b. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych oraz rok, którego ta wartość dotyczy.

ll.       pkt. 2.11.4. lit. d.  ostatni akapit otrzymuje brzmienie: „W roku 2018 nie naliczono Wynagrodzenia Zmiennego.”

mm.  W pkt. 2.11.5. lit. a. i b. zaktualizowano podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.

nn.   pkt 2.11.6. lit. e. otrzymuje brzmienie:

„Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

oo.   W pkt. 2.12.4. lit. b. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych oraz rok, którego ta wartość dotyczy.

pp.   W pkt. 2.12.4. lit. e. zaktualizowano tabelę funduszy zagranicznych należących do grupy kapitałowej Towarzystwa.

qq.    W pkt. 2.12.5. lit. a. i b. zaktualizowano podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.

rr.     pkt 2.12.6. lit. e. otrzymuje brzmienie:

„Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

ss.     W pkt. 2.13.4. lit. b. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych oraz rok, którego ta wartość dotyczy.

tt.     W pkt. 2.13.4. lit. d. zaktualizowano wartość Wynagrodzenia Zmiennego oraz rok, którego ta wartość dotyczy.

uu.   W pkt. 2.13.5. lit. a. i b. zaktualizowano podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.

vv.    pkt 2.13.5. lit. e. otrzymuje brzmienie:

„Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

ww.  W pkt. 2.14.4. lit. b. zaktualizowano wartość Współczynnika Kosztów Całkowitych oraz rok, którego ta wartość dotyczy.

xx.    W pkt. 2.14.4. lit. d. zaktualizowano wartość Wynagrodzenia Zmiennego oraz rok, którego ta wartość dotyczy.

yy.    W pkt. 2.14.5. lit. a., b. i d. zaktualizowano podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.

zz.     pkt 2.14.5. lit. e. otrzymuje brzmienie:

„Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

aaa.   W pkt. 2.15.5. lit. a., b. i d. zaktualizowano podstawowe dane finansowe Subfunduszu w ujęciu historycznym.

bbb.   pkt 2.15.5. lit. e. otrzymuje brzmienie:

ccc.   „Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz wysokości pobranych opłat manipulacyjnych. Wyniki historyczne Subfunduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

4.       W rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu”:

a.       W pkt. 4 lit. b) zaktualizowano adres podmiotu.

b.       W pkt. 4 lit. d) zaktualizowano nazwę podmiotu.

c.       W pkt. 4 dodano przedostatni akapit w brzmieniu:

„Powyżej wskazane podmioty są bezpośrednimi uczestnikami systemów rozrachunków papierów wartościowych oraz mogą dokonywać dalszego powierzenia funkcji w zakresie wykonywania czynności związanych z przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Aviva Investors Poland TFI S.A. innym podmiotom, na zasadach określonych w Rozporządzeniu 231/2013.”

d.       W pkt. 5 dodano lit. n), o), p) w brzmieniu:

“n)         Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), Bernstorffsgade 50, 1577 Copenhagen, Dania

o)           Deutsche Bank AG, Amsterdam branch (operating through the Amsterdam branch with support from its Paris branch) De Entree195 1101 HE Amsterdam, Francja I Portugalia

p)           Citibank Europe plc, Dublin – Romania Branch 8, Iancu de Hunedoara Boulevard 712042, Bucharest Sector 1, Rumunia”

5.          W rozdziale V “Dane o podmiotach obsługujących Fundusz”:

a.       W pkt. 2 ppkt. 1 usunięto pkt. 3).

b.       W pkt. 4 zaktualizowano nazwę podmiotu.

c.       Usunięto pkt 8.

d.       Usunięto pkt 19.

6.          W rozdziale VII „Załączniki” w definicjach ustaw zaktualizowano publikatory tekstów jednolitych.