Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Dochodu („Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, informuje, o dokonaniu w dniu 21 maja 2019 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu:

1.      Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a)      Zaktualizowana została data wydania prospektu:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 31 maja 2016 roku oraz zaktualizowany w dniu 23 sierpnia 2016 roku, 30 listopada 2016 roku, w dniu 28 lutego 2017 roku, w dniu 31 maja 2017 roku. w dniu 15 grudnia 2017 roku, w dniu 3 kwietnia 2018 roku, w dniu 30 maja 2018 roku, w dniu 19 lipca 2018 roku, w dniu 15 stycznia 2019 roku, a następnie w dniu 21 maja 2019 r.”

  1. W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 1 „Adres poczty elektronicznej” otrzymuje brzmienie:

„tfi@aviva.pl”

3.      W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 9 „Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lub unijnych AFI” otrzymuje brzmienie:

„Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo zarządza również:

a.       Aviva Investors Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

-       Aviva Investors Niskiego Ryzyka,

-       Aviva Investors Obligacji,

-       Aviva Investors Kapitał Plus,

-       Aviva Investors Stabilnego Inwestowania,

-       Aviva Investors Zrównoważony,

-       Aviva Investors Polskich Akcji,

-       Aviva Investors Małych Spółek,

-       Aviva Investors Nowoczesnych Technologii,

-       Aviva Investors Europejskich Akcji,

-       Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,

-       Aviva Investors Aktywnej Alokacji,

-       Aviva Investors Globalnych Akcji,

-       Aviva Investors Obligacji Dynamiczny,

-       Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych,

-       Aviva Investors Dochodowy,

b.      Aviva Investors Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

-       Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji,

-       Aviva Investors Dłużny,

-       Aviva Investors Akcyjny,

-       Aviva Investors Papierów Nieskarbowych,

-       Aviva Investors Spółek Dywidendowych,

c.       Aviva Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

-       Aviva Globalnych Strategii,

-       Aviva Obligacji, przy czym na dzień sporządzenia Prospektu subfundusz ten nie został utworzony.”

4.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.6 „Sposób i szczegółowe warunki:” lit. a) „Zbywania jednostek uczestnictwa:” pkt 1 oraz pkt 2 do zdania „W przypadku małżonków, dla których ma być otwarte Konto Małżeńskie, wpłaty środków pieniężnych mogą być dokonane z rachunku bankowego każdego z małżonków.” otrzymuje brzmienie:

„1. Minimalna początkowa wpłata do Funduszu wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie może być niższa niż 100 złotych. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach Programów Emerytalnych, tworzonych przez pracodawcę na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, wynosi 10 złotych.

2.    Zbycie Jednostek Uczestnictwa następuje z chwilą wpisania do Rejestru liczby Jednostek Uczestnictwa nabytych za dokonaną wpłatę w najbliższym Dniu Wyceny po otrzymaniu przez Agenta Transferowego ważnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa i uzyskaniu informacji, że środki pieniężne konieczne do wykonania zlecenia wpłynęły na rachunek Funduszu.

Termin zbycia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, liczony od dnia dokonania wpłaty na te jednostki, nie może być dłuższy niż 7 dni.

Osoba, nie będąca Uczestnikiem Funduszu może dokonać nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez złożenie u Dystrybutora ważnego zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz wpłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Funduszu prowadzony przez Depozytariusza. Uczestnik Funduszu, posiadający otwarte Konto w Funduszu może dokonać nabycia Jednostek Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty bezpośredniej (tj. wpłatę środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie Jednostek Uczestnictwa bezpośrednio na przeznaczony do tego celu rachunek prowadzony Funduszu).

W przypadku osób nie posiadających zdolności do czynności prawnych lub osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych wpłaty środków pieniężnych mogą być dokonane z rachunku bankowego ich przedstawicieli ustawowych.”

5.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” w pkt. 1.12 „Informacje na temat obowiązków podatkowych Funduszu lub Uczestników Funduszu, wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów, w tym informacje czy z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa wiąże się konieczność uiszczania podatku dochodowego” dokonuje się aktualizacji Dziennik Ustaw:

· „ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.1036)”,

· „ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, ze zm.”.

6.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.14 „Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną” lit. a) Zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu dokonuje się następujących zmian:

pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„Składniki lokat Funduszu nienotowane na Aktywnym Rynku wyceniane są zgodnie z postanowieniami pkt. 10-18.”

po pkt. 15 dodaje się pkt 16, który otrzymuje brzmienie:

„Jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się według ostatniej ogłoszonej przez dany fundusz lub właściwą instytucję wartości aktywów netto funduszu na jednostkę lub tytuł uczestnictwa skorygowaną o ewentualne, znane Funduszowi zmiany wartości godziwej, jakie wystąpiły od momentu ogłoszenia do Dnia Wyceny”.

z kolei pkt 16 staje się pkt. 17, którego brzmienie nie ulega zmianie,

pkt 17 staje się pkt. 18, którego brzmienie nie ulega zmianie,

pkt 18 staje się pkt. 19, którego brzmienie nie ulega zmianie,

pkt 19 staje się pkt. 20, którego brzmienie nie ulega zmianie.

7.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.14 „Metody i zasady dokonywania wyceny Aktywów Funduszu oraz oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną” lit. a) Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną załącza się nowe Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz usuwa się zdanie „W dniu 15 stycznia 2019 roku nazwa Aviva Investors SFIO Lokacyjny została zmieniona na Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu.”

8.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.16 „Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Funduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Fundusz” lit. b) Wskazanie wartości Współczynnika Kosztów Całkowitych („WKC") oraz sposobu jego obliczania otrzymuje brzmienie:

„Wskaźnik WKC za rok obrotowy 2018 wynosi 0,26%. Wskaźnik WKC odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Funduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Funduszu za dany rok obrotowy i obliczany jest według następującego wzoru:

WKC – Kt/WANt*100%

gdzie:

WAN - oznacza średnią Wartość Aktywów Netto Funduszu

K         - oznacza koszty, o których mowa w przepisach o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych z wyłączeniem:

1.      kosztów transakcyjnych, w tym prowizji i opłat maklerskich, podatków związanych z nabyciem lub zbyciem składników portfela,

2.      odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek lub kredytów,

3.      świadczeń wynikających z realizacji umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne,

4.      opłat związanych z nabyciem lub odkupieniem Jednostek Uczestnictwa lub innych opłat ponoszonych bezpośrednio przez Uczestnika,

5.      wartości świadczeń dodatkowych,

t           - okres, za który przedstawiono dane – rok 2018.”

9.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.17 „Podstawowe dane finansowe Funduszu w ujęciu historycznym” dokonuje się następujących zmian:

lit. a) Wartość Aktywów Netto Funduszu na koniec ostatniego roku obrotowego otrzymuje brzmienie:

„Wartość Aktywów Netto Funduszu na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 382 928 tys. zł.”

lit. b) Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu za ostatnie 2 lata, przy czym średnią stopę zwrotu dla danego okresu oblicza się, dzieląc stopę obliczoną na podstawie Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa na koniec ostatniego roku obrotowego i na koniec roku obrotowego poprzedzającego okres, dla którego jest dokonywane obliczenie przez 2 dodaje się wykres obrazujący wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji oraz usuwa się zdanie „Nie dotyczy, Fundusz został utworzony w dniu 10 sierpnia 2016 roku.”

lit. d) Informacja o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzorca, odpowiednio dla okresów, o których mowa w lit. b) zdanie „Nie dotyczy, Fundusz został utworzony w dniu 10 sierpnia 2016 roku.” zostaje zastąpione przez „Średnia roczna stopa zwrotu – dla wzorca, o którym mowa w lit. c, pkt 2 powyżej.” i dodaje się wykres obrazujący informację o średnich stopach zwrotu z przyjętego przez Fundusz wzroca.

lit. e) Zastrzeżenie, że indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysokości pobranych przez Towarzystwo opłat manipulacyjnych oraz że wyniki historyczne nie gwarantują uzyskania podobnych w przyszłości otrzymuje brzmienie:

„Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości Jednostki Uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz. Wyniki historyczne Funduszu nie gwarantują uzyskania podobnych wyników w przyszłości.”

10.  W rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” pkt 2 „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa” ppkt 2 ProService Finteco Sp. z o.o. otrzymuje brzmienie:

Firma:          ProService Finteco Sp. z o.o.

Siedziba:       Warszawa

Adres:             ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa

Telefon:         22 58 81 900

Fax:                  22 68 81 950

Zakres świadczonych usług - do zadań ProService Finteco Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji Jednostek Uczestnictwa w Funduszu należy:

1)      przyjmowanie zleceń nabywania,  odkupywania i konwersji  Jednostek Uczestnictwa w Funduszu,

2)      przyjmowanie od Uczestników Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu,

3)      pośrednictwo w zawieraniu umów uczestnictwa w prowadzonych przez Fundusz wyspecjalizowanych programach inwestowania.”

11.  W rozdziale VI „Załączniki”:

a)      dodaje się Definicję „Program Emerytalny” i otrzymuje ona brzmienie:

„Pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2019 r. poz. 850);”

b)      Definicja „Ustawa” otrzymuje brzmienie:

„Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1355, ze zm.);”

c)      Definicja „Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi” otrzymuje brzmienie:

„Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz.2286, ze zm.;”

d)      uwzględnienie zmian Statutu Funduszu, które zostały ogłoszone i weszły w życie z dniem 20 maja 2019 r.