Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 25 lutego 2019 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, informuje, o dokonaniu w dniu 25 lutego 2019 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva SFIO:

1.      Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a)      Lista subfunduszy otrzymuje brzmienie:

„Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

1.      Aviva Globalnych Strategii

2.      Aviva Obligacji*

* Na dzień sporządzenia Prospektu został utworzony Subfundusz Aviva Globalnych Strategii.

b)      Zaktualizowana została data wydania prospektu:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 8 października 2015 roku i zaktualizowany w dniu 23 października 2015 roku,  w dniu 9 listopada 2015 roku, w dniu 1 marca 2016 roku, w dniu 7 marca 2016 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 30 listopada 2016 roku, w dniu 31 maja 2017 roku, w dniu 4 stycznia 2018 roku, w dniu 30 maja 2018 roku, w dniu 19 lipca 2018 roku, w dniu 15 stycznia 2019 roku, a następnie w dniu 25 lutego 2019 roku.”

2.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

Subfundusz Aviva Globalnych Strategii”

3.      W rozdziale VII „Załączniki”:

a)      Definicja „Subfundusz, Subfundusze” otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz Aviva Globalnych Strategii, Subfundusz Aviva Obligacji”

b)      uwzględnienie zmian Statutu Funduszu, które zostały ogłoszone i weszły w życie z dniem 25 lutego 2019 r.