Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 15 stycznia 2019 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, o dokonaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO:

1.      Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a)      Lista subfunduszy otrzymuje brzmienie:

„Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

1.      Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji

2.      Aviva Investors Dłużny

3.      Aviva Investors Akcyjny

4.      Aviva Investors Papierów Nieskarbowych

5.      Aviva Investors Spółek Dywidendowych”

b)      Zaktualizowana została data wydania prospektu:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, a następnie zaktualizowany w dniu: 10 sierpnia 2009 roku,  3 września 2009 roku, 9 października 2009 roku, 31 maja 2010 roku, 19 maja 2011 roku, 31 maja 2011 roku, 20 czerwca 2011 roku, 31 maja 2012 roku, w dniu 2 czerwca 2012 r, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, w dniu 5 czerwca 2013 roku,  w dniu 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 stycznia 2014 roku, w dniu 30 maja 2014 roku, w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 9 września 2016 roku, w dniu 30 listopada 2016 roku, w dniu 31 maja 2017 roku, w dniu 4 stycznia 2018 roku, w dniu 30 maja 2018 roku, w dniu 19 lipca 2018 roku, a następnie w dniu 15 stycznia 2019 roku.”

  1. W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 7 lit. b „Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego” otrzymuje brzmienie:

•                     „Michael Craston – Przewodniczący Rady Nadzorczej

•                     Adam Uszpolewicz – Członek Rady Nadzorczej

•                     Thomas Ruedel – Członek Rady Nadzorczej

•                     Sally Winstanley – Członek Rady Nadzorczej

•                     Tomasz Szapiro – Członek Rady Nadzorczej”

3.      W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 9 „Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem” otrzymuje brzmienie:

„Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo zarządza również:

a)      Aviva Investors Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami

-       Aviva Investors Niskiego Ryzyka,

-       Aviva Investors Obligacji,

-       Aviva Investors Kapitał Plus,

-       Aviva Investors Stabilnego Inwestowania,

-       Aviva Investors Zrównoważony,

-       Aviva Investors Polskich Akcji,

-       Aviva Investors Małych Spółek,

-       Aviva Investors Nowoczesnych Technologii,

-       Aviva Investors Europejskich Akcji,

-       Aviva Investors Nowych Spółek,

-       Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,

-       Aviva Investors Aktywnej Alokacji,

-       Aviva Investors Globalnych Akcji,

-       Aviva Investors Obligacji Dynamiczny,

-       Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych,

-       Aviva Investors Dochodowy,

b)      Aviva Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

-       Aviva Oszczędnościowy,

-       Aviva Obligacji, który na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu nie został utworzony,

c)      Aviva Investors Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Stabilnego Dochodu.”

4.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pod punktem 24 lit. b Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez poszczególne Subfundusze polityką inwestycyjną dodaje się:

„W dniu 15 stycznia 2019 roku została zmieniona nazwa Subfunduszu Aviva Investors Pieniężny na Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji.

5.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji”

6.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1.1 akapit pierwszy „Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu” otrzymuje brzmienie:

„Aktywa Subfunduszu lokowane są głównie w instrumenty rynku pieniężnego i w dłużne papiery wartościowe przewidziane w Statucie Funduszu. Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe łącznie z wartością jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów wyłącznie w instrumenty o charakterze dłużnym lub pieniężnym, będzie nie niższa niż 70% i może wynieść 100% wartości Aktywów Subfunduszu.”

7.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1.1 ostatni akapit „Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszu” otrzymuje brzmienie:

„Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.”

8.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1.5 lit. c  pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 1 stycznia 2013 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency oraz w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE Poland  GBI 1 to 3 Year Local Terms.”

9.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.2.5 lit. c  lit. b otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 1 stycznia 2013 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 85 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE Polish Government Bond Index oraz w 15 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency.”

10.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.3.5 lit. c  lit. b otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 1 stycznia 2013 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 90 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG oraz w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency.”

11.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.4.5 lit. c  pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 1 stycznia 2013 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest indeks FTSE PLN 6 Month EUR Deposit Local Currency powiększony o 0,6  proc. w skali roku.”

12.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.5.5 lit. c  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 90 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą indeksu WIGdiv oraz w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze wartości indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency.”

13.  W rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” pkt 5 „Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu” otrzymuje brzmienie:

Firma:        BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Siedziba:   Warszawa

Adres:       ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa”

14.  W rozdziale VI „Załączniki”:

a)      Definicja „Subfundusz, Subfundusze” otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji, Subfundusz Aviva Investors Dłużny, Subfundusz Aviva Investors Akcyjny, Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych, Subfundusz Spółek Dywidendowych”

b) uwzględnienie zmian Statutu Funduszu, które zostały ogłoszone i weszły w życie z dniem 15 stycznia 2019 r.".