Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 15 stycznia 2019 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, informuje, o dokonaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva SFIO:

1.      Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a)      Zaktualizowana została data wydania prospektu:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 8 października 2015 roku i zaktualizowany w dniu 23 października 2015 roku,  w dniu 9 listopada 2015 roku, w dniu 1 marca 2016 roku, w dniu 7 marca 2016 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 30 listopada 2016 roku, w dniu 31 maja 2017 roku, w dniu 4 stycznia 2018 roku, w dniu 30 maja 2018 roku, w dniu 19 lipca 2018 roku, a następnie w dniu 15 stycznia 2019 roku.”

2.      W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 7 lit. b „Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego” otrzymuje brzmienie:

•                     „Michael Craston – Przewodniczący Rady Nadzorczej

•                     Adam Uszpolewicz – Członek Rady Nadzorczej

•                     Thomas Ruedel – Członek Rady Nadzorczej

•                     Sally Winstanley – Członek Rady Nadzorczej

•                     Tomasz Szapiro – Członek Rady Nadzorczej”

3.      W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 9 „Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem” otrzymuje brzmienie:

„Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo zarządza również:

a.       Aviva Investors Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

-       Aviva Investors Niskiego Ryzyka,

-       Aviva Investors Obligacji,

-       Aviva Investors Kapitał Plus,

-       Aviva Investors Stabilnego Inwestowania,

-       Aviva Investors Zrównoważony,

-       Aviva Investors Polskich Akcji,

-       Aviva Investors Małych Spółek,

-       Aviva Investors Nowoczesnych Technologii,

-       Aviva Investors Europejskich Akcji,

-       Aviva Investors Nowych Spółek,

-       Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,

-       Aviva Investors Aktywnej Alokacji,

-       Aviva Investors Globalnych Akcji,

-       Aviva Investors Obligacji Dynamiczny,

-       Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych,

-       Aviva Investors Dochodowy,

b.      Aviva Investors Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

-       Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji,

-       Aviva Investors Dłużny,

-       Aviva Investors Akcyjny,

-       Aviva Investors Papierów Nieskarbowych,

-       Aviva Investors Spółek Dywidendowych,

c.       Aviva Investors Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Stabilnego Dochodu”

4.      W rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu” pkt 1 „Firma, siedziba i adres Depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi” otrzymuje brzmienie:

Firma:                       Deutsche Bank Polska S.A.

Siedziba:         Warszawa

Adres:             Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Telefon:           22 579 90 00

Fax:                22 579 90 01”

5.      W rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” pkt 5 „Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu” otrzymuje brzmienie:

Firma:        BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Siedziba:   Warszawa

Adres:       ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa”

6.      W rozdziale VI „Załączniki”:

a)      Definicja „Depozytariusz” otrzymuje brzmienie:

„Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26”

b) uwzględnienie zmian Statutu Funduszu, które zostały ogłoszone i weszły w życie z dniem 15 stycznia 2019 r.".