Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Lokacyjny

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny", z dnia 15 stycznia 2019 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Dochodu („Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, informuje, o dokonaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu:

1.      Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a)      Fundusz otrzymuje nową nazwę oraz nazwę skróconą:

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu

(Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu)”

b)      Zaktualizowana została data wydania prospektu:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 31 maja 2016 roku oraz zaktualizowany w dniu 23 sierpnia 2016 roku, 30 listopada 2016 roku, w dniu 28 lutego 2017 roku, w dniu 31 maja 2017 roku. w dniu 15 grudnia 2017 roku, w dniu 3 kwietnia 2018 roku, w dniu 30 maja 2018 roku, w dniu 19 lipca 2018 roku, a następnie w dniu 15 stycznia 2019 roku.”

  1. W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 7 lit. b „Imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego” otrzymuje brzmienie:

•    „Michael Craston – Przewodniczący Rady Nadzorczej

•    Adam Uszpolewicz – Członek Rady Nadzorczej

•    Thomas Ruedel – Członek Rady Nadzorczej

•    Sally Winstanley – Członek Rady Nadzorczej

•    Tomasz Szapiro – Członek Rady Nadzorczej”

3.      W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 9 „Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem oraz nazwy zarządzanych funduszy zagranicznych lub unijnych AFI” otrzymuje brzmienie:

„Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo zarządza również:

a.       Aviva Investors Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

-       Aviva Investors Niskiego Ryzyka,

-       Aviva Investors Obligacji,

-       Aviva Investors Kapitał Plus,

-       Aviva Investors Stabilnego Inwestowania,

-       Aviva Investors Zrównoważony,

-       Aviva Investors Polskich Akcji,

-       Aviva Investors Małych Spółek,

-       Aviva Investors Nowoczesnych Technologii,

-       Aviva Investors Europejskich Akcji,

-       Aviva Investors Nowych Spółek,

-       Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,

-       Aviva Investors Aktywnej Alokacji,

-       Aviva Investors Globalnych Akcji,

-       Aviva Investors Obligacji Dynamiczny,

-       Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych,

-       Aviva Investors Dochodowy,

b.      Aviva Investors Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

-       Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji,

-       Aviva Investors Dłużny,

-       Aviva Investors Akcyjny,

-       Aviva Investors Papierów Nieskarbowych,

-       Aviva Investors Spółek Dywidendowych,

c.       Aviva Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

-       Aviva Oszczędnościowy,

-       Aviva Obligacji, przy czym na dzień sporządzenia Prospektu subfundusz ten nie został utworzony.”

4.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.2 „Data i numer wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie:

„Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2016  roku pod numerem RFi 1432.”

5.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pod punktem 19 lit. b Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez poszczególne Subfundusze polityką inwestycyjną dodaje się:

„W dniu 15 stycznia 2019 roku nazwa Aviva Investors SFIO Lokacyjny została zmieniona na Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu.”

6.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1.17 lit. c otrzymuje brzmienie:

„Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Funduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), określonego w Statucie Funduszu lub, jeżeli Statut nie określa wzorca – określonego przez Fundusz, a także informacja o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce

Do dnia 31 grudnia 2018 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu był indeks Citigroup PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku wzorcem służącym do oceny inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Funduszu jest indeks FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency powiększony o 0,25% w skali roku.”

7.      W rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu” pkt 1 „Firma, siedziba i adres Depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi” otrzymuje brzmienie:

Firma:                       Deutsche Bank Polska S.A.

Siedziba:         Warszawa

Adres:             Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Telefon:           22 579 90 00

Fax:                22 579 90 01”

8.      W rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” pkt 5 „Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu” otrzymuje brzmienie:

Firma:        BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Siedziba:   Warszawa

Adres:       ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa”

9.      W rozdziale VI „Załączniki”:

a)      Definicja „Depozytariusz” otrzymuje brzmienie:

„Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26”

b)      Definicja „Fundusz” otrzymuje brzmienie:

„Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu”

c)      Definicja „Prospekt” otrzymuje brzmienie:

„Prospekt informacyjny Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu”

d)      Definicja „Statut” otrzymuje brzmienie:

„Statut Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Dochodu”

e) uwzględnienie zmian Statutu Funduszu, które zostały ogłoszone i weszły w życie z dniem 15 stycznia 2019 r.".