Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 15 stycznia 2019 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, o dokonaniu w dniu 15 stycznia 2019 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO:

1.      Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a)      Lista subfunduszy otrzymuje brzmienie:

„Fundusz jest funduszem  inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

1.      Aviva Investors Niskiego Ryzyka

2.      Aviva Investors Obligacji

3.      Aviva Investors Kapitał Plus

4.      Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

5.      Aviva Investors Zrównoważony

6.      Aviva Investors Polskich Akcji

7.      Aviva Investors Europejskich Akcji,

8.      Aviva Investors Małych Spółek,

9.      Aviva Investors Nowych Spółek,

10.  Aviva Investors Nowoczesnych Technologii,

11.  Aviva Investors Optymalnego Wzrostu,

12.  Aviva Investors Aktywnej Alokacji,

13.  Aviva Investors Globalnych Akcji,

14.  Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych,

15.  Aviva Investors Obligacji Dynamiczny;

16.  Aviva Investors Dochodowy”

b)      Zaktualizowana została data wydania prospektu:

„Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, zaktualizowany w dniu 10 maja 2010 roku, w dniu 22 października 2010 roku, w dniu 31 maja 2011 roku, w dniu 18 listopada 2011 roku, w dniu 31 maja 2012 roku, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 12 listopada 2012 roku, w dniu 18 grudnia 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 maja 2014 roku, w dniu 28 listopada 2014 roku w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 grudnia 2015 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 30 czerwca 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 9 września 2016 roku, w dniu 30 listopada 2016 roku, w dniu 31 maja 2017 roku, w dniu 28 lipca 2017 roku, w dniu 15 grudnia 2017 roku, w dniu 30 maja 2018 roku, w dniu 19 lipca 2018 roku, w dniu 21 grudnia 2018 roku, w dniu 1 stycznia 2019 roku, a następnie w dniu 15 stycznia 2019 roku.”

2.      W rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych” pkt 9 „Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nie objętych Prospektem” otrzymuje brzmienie:

„Na dzień sporządzenia Prospektu Towarzystwo zarządza również:

a)    Aviva Investors Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

-       Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji,

-       Aviva Investors Dłużny,

-       Aviva Investors Akcyjny,

-       Aviva Investors Papierów Nieskarbowych,

-       Aviva Investors Spółek Dywidendowych,

b)    Aviva Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym, będącym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami:

-       Aviva Oszczędnościowy,

-       Aviva Obligacji – który na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu nie został utworzony’

c)     Aviva Investors Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym Stabilnego Dochodu.”

3.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pod punktem 24 lit. b Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez poszczególne Subfundusze polityką inwestycyjną dodaje się:

„W dniu 15 stycznia 2019 roku zostały zmienione nazwy następujących Subfunduszy:

-       Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus na Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka,

-       Subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus na Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus,

-       Subfundusz Aviva Investors Depozytowy na Subfundusz Aviva Investors Dochodowy.”

4.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka”

5.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1.1 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Aviva Investors Niskiego Ryzyka nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.”

6.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.1.5 lit. c pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 1 stycznia 2013 roku wzorcem służącym do oceny efektywności w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest indeks FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency.”

7.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.2.5 lit. c pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 1 stycznia 2016 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 80 % z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości FTSE Poland Government Bond Index All Maturities Local i w 20% z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency.”

8.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.3 otrzymuje brzmienie:

Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus”

9.      W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.3.1 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Aviva Investors Kapitał Plus nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.”

10.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.3.5 lit. c pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 1 stycznia 2014 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 20 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG oraz w 80 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms.”

11.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.4.5 lit. c pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 1 stycznia 2014 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 30 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG oraz w 70 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms.”

12.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.5.5 lit. c pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 1 stycznia 2014 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG oraz w 50 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE Poland GBI 1 to 5 Year Local Terms.”

13.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.6.5 lit. c pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 1 stycznia 2013 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 90 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG oraz w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency.”

14.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.8.6 lit. c pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 1 stycznia 2019 roku wzorcem służącym do oceny efektywności w Jednostki Uczestnictwa Funduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 90 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu mWIG40 oraz w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency.”

15.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.9.6 lit. c pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 1 stycznia 2013 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycyjnej w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 90 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG oraz w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency.”

16.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.10.5 lit. c pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 1 stycznia 2015 roku wzorcem służącym do oceny efektywności w Jednostki Uczestnictwa Funduszu jest modelowy portfel inwestycyjny, który składa się w 40 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG, w 25 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG-media, w 25 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu WIG-informatyka oraz w 10 proc. z części, której wartość zmienia się zgodnie ze zmianą wartości indeksu FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency.”

17.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.11.5 lit. d Wskazanie opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Funduszu otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy, ponieważ Statut Funduszu nie przewiduje opłaty zmiennej, będącej częścią Wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem, której wysokość jest uzależniona od wyników Funduszu.”

18.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.15.5 lit. c pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Od dnia 1 stycznia 2018 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest indeks FTSE PLN 6 Month Eurodeposit Local Currency powiększony o 0,6% w skali roku.”

19.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.16 otrzymuje brzmienie:

Subfundusz Aviva Investors Dochodowy”

20.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.16.1 ostatni akapit otrzymuje brzmienie:

„Aviva Investors Dochodowy nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.”

21.  W rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2.16.5 lit. c otrzymuje brzmienie:

„Wskazanie wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających celi politykę inwestycyjną Funduszu, zwanego dalej „wzorcem” (benchmark), określonego w Statucie Funduszu lub, jeżeli Statut nie określa wzorca - określonego przez Subfundusz, a także informacja o dokonanych zmianach wzorca, jeżeli miały miejsce

Do dnia 14 grudnia 2017 roku nie określano wzorca, służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu.

Od dnia 15 grudnia 2017 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był indeks Citigroup PLN 3 Month Eurodeposit Local Currency.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest indeks FTSE PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency powiększony o 25 punktów bazowych w skali roku.”

22.  W rozdziale IV „Dane o Depozytariuszu” pkt 1 „Firma, siedziba i adres Depozytariusza, wraz z numerami telekomunikacyjnymi” otrzymuje brzmienie:

Firma:                       Deutsche Bank Polska S.A.

Siedziba:         Warszawa

Adres:             Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

Telefon:           22 579 90 00

Fax:                22 579 90 01”

23.  W rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz” pkt 5 „Firma, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Funduszu” otrzymuje brzmienie:

Firma:        BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Siedziba:   Warszawa

Adres:       ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa”

24.  W rozdziale VI „Załączniki”:

a)      Definicja „Depozytariusz” otrzymuje brzmienie:

„Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 26”

b)      Definicja „Subfundusz, Subfundusze” otrzymuje brzmienie:

„Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka, Subfundusz Aviva Investors Obligacji, Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus, Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania, Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony, Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji, Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek, Subfundusz Aviva Investors Nowoczesnych Technologii, Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji, Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu, Aviva Investors Aktywnej Alokacji, Aviva Investors Globalnych Akcji, Aviva Investors Dochodowy” 

c) uwzględnienie zmian Statutu Funduszu, które zostały ogłoszone i weszły w życie z dniem 15 stycznia 2019 r.".