Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 21 grudnia 2018 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, o dokonaniu w dniu 21 grudnia 2018 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO:

1.      Na stronie tytułowej Prospektu zmienia się co następuje:

a) zaktualizowana została data wydania prospektu:

Niniejszy Prospekt został sporządzony w Warszawie w dniu 29 maja 2009 roku, a następnie zaktualizowany w dniu: 10 sierpnia 2009 roku, 3 września 2009 roku, 9 października 2009 roku, 31 maja 2010 roku, 19 maja 2011 roku, 31 maja 2011 roku, 20 czerwca 2011 roku, 31 maja 2012 roku, w dniu 2 czerwca 2012 r, w dniu 30 czerwca 2012 roku, w dniu 29 maja 2013 roku, w dniu 5 czerwca 2013 roku, w dniu 29 sierpnia 2013 roku w dniu 30 stycznia 2014 roku, w dniu 30 maja 2014 roku, w dniu 2 stycznia 2015 roku, w dniu 29 maja 2015 roku, w dniu 31 maja 2016 roku, w dniu 1 sierpnia 2016 roku, w dniu 9 września 2016 roku, w dniu 30 listopada 2016 roku, w dniu 28 lipca 2017 roku, w dniu 15 grudnia 2017 roku, a następnie 21 grudnia 2018 roku.

2. W Rozdziale II „Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych”:

b) pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:

b.  członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego:

  • Michael Craston – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Adam Uszpolewicz – Członek Rady Nadzorczej
  • Thomas Ruedel – Członek Rady Nadzorczej
  • Sally Winstanley – Członek Rady Nadzorczej
  • Tomasz Szapiro – Członek Rady Nadzorczej”

2. W Rozdziale III „Dane o Funduszu”:

a) pkt 2.14.4 lit. d – definicja Indeksu Rynku Pieniężnego otrzymuje brzmienie:

„Indeks Rynku Pieniężnego – indeks Citigroup PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency, który odzwierciedla zachowanie krajowego rynku pieniężnego na bazie oprocentowania trzymiesięcznych depozytów w złotych kwotowanych na rynku międzybankowym. Wartość indeksu obliczana jest przez bank Citigroup i publikowana w każdy dzień roboczy w systemie informacyjnym Bloomberg (kod SB3MPZL Index).
Ww. wskaźnik referencyjny jest opracowywany przez FTSE International Limited, będącego jego administratorem, który uzyskał zezwolenie na opracowywanie indeksów stosowanych lub przeznaczonych do stosowania jako wskaźniki referencyjne i na dzień sporządzenia ostatniej aktualizacji Prospektu został wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.”

b) pkt 2.15.4 lit. d – definicja Indeksu Rynku Pieniężnego otrzymuje brzmienie:

„Indeks Rynku Pieniężnego – indeks Citigroup PLN 3 Month Eur Deposit Local Currency, który odzwierciedla zachowanie krajowego rynku pieniężnego na bazie oprocentowania trzymiesięcznych depozytów w złotych kwotowanych na rynku międzybankowym. Wartość indeksu obliczana jest przez bank Citigroup i publikowana w każdy dzień roboczy w systemie informacyjnym Bloomberg (kod SB3MPZL Index).
Ww. wskaźnik referencyjny jest opracowywany przez FTSE International Limited, będącego jego administratorem, który uzyskał zezwolenie na opracowywanie indeksów stosowanych lub przeznaczonych do stosowania jako wskaźniki referencyjne i na dzień sporządzenia ostatniej aktualizacji Prospektu został wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014.”

4. W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących Fundusz”:

a) w pkt 2 „Dane o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.”:

i) zaktualizowano nazwę i adres podmiotu: Santander Bank Polska SA, ul. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa;

ii) wykreślono podmiot: Dom Maklerski Banku BPS SA, ul. Grzybowska 81, Warszawa;

iii) zaktualizowano adres podmiotu: Expander Advisors Sp. z o.o., ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa.