Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 19 lipca 2018 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva  Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Aviva SFIO), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, informuje o aktualizacji w dniu 19 lipca 2018 r. prospektu informacyjnego w następującym zakresie:

1.              daty sporządzenia prospektu informacyjnego Aviva  SFIO,

2.              postanowienie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2 ppkt 1.4 lit c. otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 2% wartości dokonywanej wpłaty. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata ta nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie.

Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

Towarzystwo jako Dystrybutor zwalnia Uczestników Funduszu  od uiszczania opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są:

a)      akcjonariuszami Towarzystwa;

b)      pracownikami Towarzystwa;

c)      pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;

d)      pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r. poz.710);

e)      pracownikami Dystrybutora,

f)       pracownikami Depozytariusza,

g)      małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto obniżenie wysokości lub zniesienie całkowite opłat manipulacyjnych może nastąpić w ramach:

a)    wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach programów emerytalnych (pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych – jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. , poz. 1449), lub pracowniczych programów oszczędnościowych (program organizowany przez pracodawcę dla pracowników, umożliwiający gromadzenie oraz lokowanie środków pieniężnych finansowanych przez pracodawcę w Funduszu, z przeznaczeniem ich na wypłatę pracownikom, niebędący programem emerytalnym)wyspecjalizowanych programów inwestowania, o których mowa w art. 24, w tym w ramach Programów Emerytalnych lub Pracowniczych Programów Oszczędnościowych;

b)      nabywania  Jednostek Uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

c)      reinwestycji, tj.  ponownej wpłaty lub wpłat do subfunduszu przez uczestnika kwoty lub kwot w łącznej wysokości nie wyższej niż kwota, jaką uczestnik otrzymał w wyniku ostatniego, jednorazowego odkupienia jednostek uczestnictwa w tym subfunduszu, pod warunkiem, że okres pomiędzy dniem odkupienia i ponownego nabycia jednostek uczestnictwa w subfunduszu nie przekracza 90 dni kalendarzowych; prawo do reinwestycji przysługuje uczestnikowi w danym subfunduszu jeden raz w roku kalendarzowym.”

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na powyższej podstawie, są ogłaszane w Internecie na stronach www.aviva.pl, lub u Dystrybutorów

3.              Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny.

Ww.  zmiany są  wynikiem  zmian Statutu Aviva  SFIO, które wchodzą w życie z dniem 19 lipca  2018 r. i które zostały objęte osobnym ogłoszeniem.