Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 19 lipca 2018 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors  Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Aviva Investors SFIO), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje o aktualizacji w dniu 19 lipca 2018 r. prospektu informacyjnego w następującym zakresie:

1.              daty sporządzenia prospektu informacyjnego Aviva Investors  SFIO,

2.              dodanie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2 ppkt 2.1.1 sformułowania:

„Aviva Investors Pieniężny nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.”

3.              postanowienie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2: ppkt 2.1.4 lit c., 2.2.4. lit.c) , 2.3.4. lit. c), 2.4.4. lit.c) i 2.5.4 lit.c) otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu opłata manipulacyjna nie jest pobierana.”

4.              Statutu Aviva Investors SFIO.

Ww.  zmiany są  między innymi wynikiem  zmian Statutu Aviva Investors  SFIO, które wchodzą w życie z dniem 19 lipca  2018 r. i które zostały objęte osobnym ogłoszeniem.