Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny z dnia 19 lipca 2018 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Lokacyjnego (Aviva Investors SFIO Lokacyjny), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, informuje o aktualizacji w dniu 19 lipca 2018 r. prospektu informacyjnego w następującym zakresie:

1.              daty sporządzenia prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO Lokacyjny,

2.              dodania w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1 ppkt 1.9 sformułowania :

„Fundusz nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.”

3.              postanowienie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 1 ppkt 1.16 lit c.)  otrzymuje brzmienie:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa Funduszu  opłata manipulacyjna od Uczestnika Funduszu nie jest pobierana.”

4.              Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny.

Ww.  zmiany są  przede wszystkim wynikiem  zmian Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny, które wchodzą w życie z dniem 19 lipca  2018 r. i które zostały objęte osobnym ogłoszeniem.