Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 19 lipca 2018 roku

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (Aviva Investors FIO), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje o aktualizacji w dniu 19 lipca 2018 r. prospektu informacyjnego w następującym zakresie:

1.              daty sporządzenia prospektu informacyjnego Aviva Investors  FIO,

2.              dodanie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2 ppkt 2.1.1 sformułowania:

„Aviva Investors Depozyt Plus  nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.”

3.              postanowienie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2: ppkt 2.1.4 lit c. otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa od Uczestnika Funduszu pobierana jest  opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 1% wartości dokonywanej wpłaty.

W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie.

Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

Towarzystwo jako Dystrybutor zwalnia Uczestników Funduszu  od uiszczania opłaty manipulacyjnjej z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są:

a)            akcjonariuszami Towarzystwa;

b)            pracownikami Towarzystwa;

c)             pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;

d)            pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 870, ze zm);

e)            pracownikami Dystrybutora,

f)              pracownikami Depozytariusza,

g)            małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto obniżenie wysokości lub zniesienie całkowite opłat manipulacyjnych może nastąpić w ramach:

a)    wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych,  Pracowniczych Programów Oszczędnościowych IKE lub IKZE;

b)    Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa,

c)     nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,

d)    Reinwestycji.

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na powyższej podstawie, są ogłaszane w Internecie na stronach www.aviva.pl, lub u Dystrybutorów.”

4.              postanowienie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2: ppkt 2.2.4 lit c. otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa od Uczestnika Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 2% wartości dokonywanej wpłaty. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata ta nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie.

Tabela opłat manipulacyjnych ustalona przez Towarzystwo przedstawia się następująco:

Wysokość wpłaty do Subfunduszu (w zł)* - Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej

poniżej 5.000 - 2,00 %

od 5.000 poniżej 10.000 - 1,70 %

od 10.000 poniżej 25.000 - 1,45 %

od 25.000 poniżej 50.000 - 1,20%

od 50.000 poniżej 100.000 - 0,85%

od 100.000 poniżej 500.000 - 0,60%

od 500.000 poniżej 1.000.000 - 0,40%

od 1.000.000 - 0,25%

* - za wysokość wpłat do Subfunduszu rozumie się bieżącą wartość wszystkich jednostek uczestnictwa, będących w posiadaniu Uczestnika Funduszu we wszystkich funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, powiększoną o wartość dokonywanej wpłaty.

Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są:

a)            akcjonariuszami Towarzystwa;

b)            pracownikami Towarzystwa;

c)             pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;

d)            pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz. U.z 2016, r. poz. 291);

e)            pracownikami Dystrybutora,

f)              pracownikami Depozytariusza,

g)            małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto obniżenie wysokości lub zniesienie całkowite opłat manipulacyjnych może nastąpić w ramach:

a)    wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych,  Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, IKE lub IKZE;

b)    Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa,

c)     nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,

d)    Reinwestycji.

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na powyższej podstawie, są ogłaszane w Internecie na stronach www.aviva.pl lub u Dystrybutorów.”

5.              dodanie w rozdziale III ”Dane o funduszu” w w pkt 2 ppkt 2.3.1. sformułowania:

„Aviva Investors Ochrony Kapitału  Plus nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.”

6.              postanowienie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2: ppkt 2.3.4 lit c. otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa od Uczestnika Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 2,5% wartości dokonywanej wpłaty. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata ta nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie.

Tabela opłat manipulacyjnych ustalona przez Towarzystwo przedstawia się następująco:

Wysokość wpłaty do Subfunduszu (w zł)* - Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej

poniżej 5.000 - 2,50 %

od 5.000 poniżej 10.000 - 2,00 %

od 10.000 poniżej 25.000 - 1,60 %

od 25.000 poniżej 50.000 - 1,30%

od 50.000 poniżej 100.000 - 1,00%

od 100.000 poniżej 500.000 - 0,75%

od 500.000 poniżej 1.000.000 - 0,50%

od 1.000.000 - 0,25%

* - za wysokość wpłat do Subfunduszu rozumie się bieżącą wartość wszystkich jednostek uczestnictwa, będących w posiadaniu Uczestnika Funduszu we wszystkich funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, powiększoną o wartość dokonywanej wpłaty.

Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są:

a)            akcjonariuszami Towarzystwa;

b)            pracownikami Towarzystwa;

c)             pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;

d)            pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 870, ze zm);

e)            pracownikami Dystrybutora,

f)              pracownikami Depozytariusza,

g)            małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto obniżenie wysokości lub zniesienie całkowite opłat manipulacyjnych może nastąpić w ramach:

a)    wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, IKE lub IKZE;

b)    Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa,

c)     nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,

d)    Reinwestycji.

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na powyższej podstawie, są ogłaszane w Internecie na stronach www.aviva.pl lub u Dystrybutorów. „

7.              postanowienie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2: ppkt 2.4.4 lit c. otrzymuje następujące brzmienie”

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa od Uczestnika Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 3,0% wartości dokonywanej wpłaty. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata ta nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie.

Tabela opłat manipulacyjnych ustalona przez Towarzystwo przedstawia się następująco:

Wysokość wpłaty do Subfunduszu (w zł)* - Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej

poniżej 5.000 - 3,00 %

od 5.000 poniżej 10.000 - 2,50 %

od 10.000 poniżej 25.000 - 2,00 %

od 25.000 poniżej 50.000 - 1,50%

od 50.000 poniżej 100.000 - 1,25%

od 100.000 poniżej 500.000 - 0,85%

od 500.000 poniżej 1.000.000 - 0,60%

od 1.000.000 - 0,30%

* - za wysokość wpłat do Subfunduszu rozumie się bieżącą wartość wszystkich jednostek uczestnictwa, będących w posiadaniu Uczestnika Funduszu we wszystkich funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, powiększoną o wartość dokonywanej wpłaty.

Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są:

a)            akcjonariuszami Towarzystwa;

b)            pracownikami Towarzystwa;

c)             pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;

d)            pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 870, ze zm);

e)            pracownikami Dystrybutora,

f)              pracownikami Depozytariusza,

g)            małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto obniżenie wysokości lub zniesienie całkowite opłat manipulacyjnych może nastąpić w ramach:

a)    wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, IKE lub IKZE;

b)    Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa,

c)     nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,

d)    Reinwestycji.

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na powyższej podstawie, są ogłaszane w Internecie na stronach www.aviva.pl lub u Dystrybutorów.”

8.              postanowienie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2: ppkt 2.5.4 lit c. otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa od Uczestnika Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 3,5% wartości dokonywanej wpłaty. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata ta nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie.

Tabela opłat manipulacyjnych ustalona przez Towarzystwo przedstawia się następująco:

Wysokość wpłaty do Subfunduszu (w zł)* - Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej

poniżej 5.000 - 3,50 %

od 5.000 poniżej 10.000 - 3,00 %

od 10.000 poniżej 25.000 - 2,50 %

od 25.000 poniżej 50.000 - 2,00%

od 50.000 poniżej 100.000 - 1,50%

od 100.000 poniżej 500.000 - 1,00%

od 500.000 poniżej 1.000.000 - 0,70%

od 1.000.000 - 0,35%

* - za wysokość wpłat do Subfunduszu rozumie się bieżącą wartość wszystkich jednostek uczestnictwa, będących w posiadaniu Uczestnika Funduszu we wszystkich funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, powiększoną o wartość dokonywanej wpłaty.

Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są:

a)            akcjonariuszami Towarzystwa;

b)            pracownikami Towarzystwa;

c)             pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;

d)            pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 870, ze zm);

e)            pracownikami Dystrybutora,

f)              pracownikami Depozytariusza,

g)            małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto obniżenie wysokości lub zniesienie całkowite opłat manipulacyjnych może nastapić w ramach:

a)    wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, IKE lub IKZE;

b)    Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa,

c)     nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,

d)    Reinwestycji.

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na powyższej podstawie, są ogłaszane w Internecie na stronach www.aviva.pl lub u Dystrybutorów.

9.              postanowienie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2: ppkt 2.6.4 lit c. otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa od Uczestnika Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 4,5% wartości dokonywanej wpłaty. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata ta nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie.

Tabela opłat manipulacyjnych ustalona przez Towarzystwo przedstawia się następująco:

Wysokość wpłaty do Subfunduszu (w zł)* - Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej

poniżej 5.000 - 4,50 %

od 5.000 poniżej 10.000 - 4,00 %

od 10.000 poniżej 25.000 - 3,00 %

od 25.000 poniżej 50.000 - 2,50%

od 50.000 poniżej 100.000 - 2,00%

od 100.000 poniżej 500.000 - 1,25%

od 500.000 poniżej 1.000.000 - 0,75%

od 1.000.000 - 0,40%

* - za wysokość wpłat do Subfunduszu rozumie się bieżącą wartość wszystkich jednostek uczestnictwa, będących w posiadaniu Uczestnika Funduszu we wszystkich funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, powiększoną o wartość dokonywanej wpłaty.

Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są:

a)            akcjonariuszami Towarzystwa;

b)            pracownikami Towarzystwa;

c)             pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;

d)            pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 870, ze zm);

e)            pracownikami Dystrybutora,

f)              pracownikami Depozytariusza,

g)            małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto obniżenie wysokości lub zniesienie całkowite opłat manipulacyjnych może nastąpić w ramach:

a)    wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, IKE lub IKZE;

b)    Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa,

c)     nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,

d)    Reinwestycji.

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na powyższej podstawie, są ogłaszane w Internecie na stronach www.aviva.pl lub u Dystrybutorów.”

10.           postanowienie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2: ppkt 2.7.4 lit c. otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa od Uczestnika Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 4,5% wartości dokonywanej wpłaty. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata ta nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie.

Tabela opłat manipulacyjnych ustalona przez Towarzystwo przedstawia się następująco:

Wysokość wpłaty do Subfunduszu (w zł)* - Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej

poniżej 5.000 - 4,50 %

od 5.000 poniżej 10.000 - 4,00 %

od 10.000 poniżej 25.000 - 3,00 %

od 25.000 poniżej 50.000 - 2,50%

od 50.000 poniżej 100.000 - 2,00%

od 100.000 poniżej 500.000 - 1,25%

od 500.000 poniżej 1.000.000 - 0,75%

od 1.000.000 - 0,40%

* - za wysokość wpłat do Subfunduszu rozumie się bieżącą wartość wszystkich jednostek uczestnictwa, będących w posiadaniu Uczestnika Funduszu we wszystkich funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, powiększoną o wartość dokonywanej wpłaty.

Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są:

a)            akcjonariuszami Towarzystwa;

b)            pracownikami Towarzystwa;

c)             pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;

d)            pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 870, ze zm);

e)            pracownikami Dystrybutora,

f)              pracownikami Depozytariusza,

g)            małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto obniżenie wysokości lub zniesienie całkowite opłat manipulacyjnych może nastąpić w ramach:

a)    wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, IKE lub IKZE;

b)    Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa,

c)     nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,

d)    Reinwestycji.

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na powyższej podstawie, są ogłaszane w Internecie na stronach www.aviva.pl lub u Dystrybutorów.”

11.           postanowienie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2: ppkt 2.8.4 lit c. otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa od Uczestnika Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 4,5% wartości dokonywanej wpłaty. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata ta nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie.

Tabela opłat manipulacyjnych ustalona przez Towarzystwo przedstawia się następująco:

Wysokość wpłaty do Subfunduszu (w zł)* - Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej

poniżej 5.000 - 4,50 %

od 5.000 poniżej 10.000 - 4,00 %

od 10.000 poniżej 25.000 - 3,00 %

od 25.000 poniżej 50.000 - 2,50%

od 50.000 poniżej 100.000 - 2,00%

od 100.000 poniżej 500.000 - 1,25%

od 500.000 poniżej 1.000.000 - 0,75%

od 1.000.000 - 0,40%

* - za wysokość wpłat do Subfunduszu rozumie się bieżącą wartość wszystkich jednostek uczestnictwa, będących w posiadaniu Uczestnika Funduszu we wszystkich funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, powiększoną o wartość dokonywanej wpłaty.

Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są:

a)            akcjonariuszami Towarzystwa;

b)            pracownikami Towarzystwa;

c)             pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;

d)            pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 870, ze zm);

e)            pracownikami Dystrybutora,

f)              pracownikami Depozytariusza,

g)            małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto obniżenie wysokości lub zniesienie całkowite opłat manipulacyjnych może nastąpić w ramach:

a)    wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, IKE lub IKZE;

b)    Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa,

c)     nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,

d)    Reinwestycji.

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na powyższej podstawie, są ogłaszane w Internecie na stronach www.aviva.pl lub u Dystrybutorów.”

12.           postanowienie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2: ppkt 2.9.5 lit c. otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa od Uczestnika Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 4,5% wartości dokonywanej wpłaty. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata ta nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie.

Tabela opłat manipulacyjnych ustalona przez Towarzystwo przedstawia się następująco:

Wysokość wpłaty do Subfunduszu (w zł)*- Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej

poniżej 5.000 - 4,50 %

od 5.000 poniżej 10.000 - 4,00 %

od 10.000 poniżej 25.000 - 3,00 %

od 25.000 poniżej 50.000 - 2,50%

od 50.000 poniżej 100.000 - 2,00%

od 100.000 poniżej 500.000 - 1,25%

od 500.000 poniżej 1.000.000 - 0,75%

od 1.000.000 - 0,40%

* - za wysokość wpłat do Subfunduszu rozumie się bieżącą wartość wszystkich jednostek uczestnictwa, będących w posiadaniu Uczestnika Funduszu we wszystkich funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, powiększoną o wartość dokonywanej wpłaty.

Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są:

a)            akcjonariuszami Towarzystwa;

b)            pracownikami Towarzystwa;

c)             pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;

d)            pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 870, ze zm);

e)            pracownikami Dystrybutora,

f)              pracownikami Depozytariusza,

g)            małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto obniżenie wysokości lub zniesienie całkowite opłat manipulacyjnych może nastąpić w ramach:

a)    wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, IKE lub IKZE;

b)    Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa,

c)     nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,

d)    Reinwestycji.

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na powyższej podstawie, są ogłaszane w Internecie na stronach www.aviva.pl lub u Dystrybutorów.”

13.           postanowienie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2: ppkt 2.10.4  lit c. otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa od Uczestnika Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 4,5% wartości dokonywanej wpłaty. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata ta nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie.

Tabela opłat manipulacyjnych ustalona przez Towarzystwo przedstawia się następująco:

Wysokość wpłaty do Subfunduszu (w zł)* - Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej

poniżej 5.000 - 4,50 %

od 5.000 poniżej 10.000 - 4,00 %

od 10.000 poniżej 25.000 - 3,00 %

od 25.000 poniżej 50.000 - 2,50%

od 50.000 poniżej 100.000 - 2,00%

od 100.000 poniżej 500.000 - 1,25%

od 500.000 poniżej 1.000.000 - 0,75%

od 1.000.000 - 0,40%

* - za wysokość wpłat do Subfunduszu rozumie się bieżącą wartość wszystkich jednostek uczestnictwa, będących w posiadaniu Uczestnika Funduszu we wszystkich funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, powiększoną o wartość dokonywanej wpłaty.

Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są:

a)            akcjonariuszami Towarzystwa;

b)            pracownikami Towarzystwa;

c)             pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;

d)            pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 870, ze zm);

e)            pracownikami Dystrybutora,

f)              pracownikami Depozytariusza,

g)            małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto obniżenie wysokości lub zniesienie całkowite opłat manipulacyjnych może nastapić w ramach:

a)    wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, IKE lub IKZE;

b)    Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa,

c)     nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,

d)    Reinwestycji.

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na powyższej podstawie, są ogłaszane w Internecie na stronach www.aviva.pl lub u Dystrybutorów.”

14.           postanowienie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2: ppkt 2.11.5 lit c. otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa od Uczestnika Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 3,5% wartości dokonywanej wpłaty. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata ta nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie.

Tabela opłat manipulacyjnych ustalona przez Towarzystwo przedstawia się następująco:

Wysokość wpłaty do Subfunduszu (w zł)* - Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej

poniżej 5.000 - 3,00%

od 5.000 poniżej 10.000 - 2,50%

od 10.000 poniżej 25.000 - 2,00%

od 25.000 poniżej 50.000 - 1,50%

od 50.000 poniżej 100.000 - 1,25%

od 100.000 poniżej 500.000 - 0,85%

od 500.000 poniżej 1.000.000 - 0,60%

od 1.000.000 - 0,30%

* - za wysokość wpłat do Subfunduszu rozumie się bieżącą wartość wszystkich jednostek uczestnictwa, będących w posiadaniu Uczestnika Funduszu we wszystkich funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, powiększoną o wartość dokonywanej wpłaty.

Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są:

a)            akcjonariuszami Towarzystwa;

b)            pracownikami Towarzystwa;

c)             pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;

d)            pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 870, ze zm);

e)            pracownikami Dystrybutora,

f)              pracownikami Depozytariusza,

g)            małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto obniżenie wysokości lub zniesienie całkowite opłat manipulacyjnych może nastąpić w ramach:

a)    wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych IKE lub IKZE;

b)    Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa,

c)     nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,

d)    Reinwestycji.

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na powyższej podstawie, są ogłaszane w Internecie na stronach www.aviva.pl lub u Dystrybutorów.”

15.           postanowienie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2: ppkt 2.12.4 lit c. otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa od Uczestnika Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 1% wartości dokonywanej wpłaty. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata ta nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie.

Tabela opłat manipulacyjnych ustalona przez Towarzystwo przedstawia się następująco:

Wysokość wpłaty do Subfunduszu (w zł)* - Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej

poniżej 5.000 - 1,00 %

od 5.000 poniżej 10.000 - 0,80 %

od 10.000 poniżej 25.000 - 0,60 %

od 25.000 poniżej 50.000 - 0,40%

od 50.000 poniżej 100.000 - 0,30%

od 100.000 poniżej 500.000 - 0,20%

od 500.000 poniżej 1.000.000 - 0,15%

od 1.000.000 - 0,10%

* - za wysokość wpłat do Subfunduszu rozumie się bieżącą wartość wszystkich jednostek uczestnictwa, będących w posiadaniu Uczestnika Funduszu we wszystkich funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, powiększoną o wartość dokonywanej wpłaty.

Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są:

a)            akcjonariuszami Towarzystwa;

b)            pracownikami Towarzystwa;

c)             pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;

d)            pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 870, ze zm);

e)            pracownikami Dystrybutora,

f)              pracownikami Depozytariusza,

g)            małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto obniżenie wysokości lub zniesienie całkowite opłat manipulacyjnych może nastąpić w ramach:

a)    wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, IKE lub IKZE;

b)    Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa,

c)     nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,

d)    Reinwestycji.

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na powyższej podstawie, są ogłaszane w Internecie na stronach www.aviva.pl lub u Dystrybutorów.

16.           postanowienie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2: ppkt 2.13.4 lit c. otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa od Uczestnika Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 4,5% wartości dokonywanej wpłaty. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata ta nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie.

Tabela opłat manipulacyjnych ustalona przez Towarzystwo przedstawia się następująco:

Wysokość wpłaty do Subfunduszu (w zł)* - Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej

poniżej 5.000 - 3,00 %

od 5.000 poniżej 10.000 - 2,50 %

od 10.000 poniżej 25.000 - 2,00 %

od 25.000 poniżej 50.000 - 1,50%

od 50.000 poniżej 100.000 - 1,25%

od 100.000 poniżej 500.000 - 0,85%

od 500.000 poniżej 1.000.000 - 0,60%

od 1.000.000 - 0,30%

* - za wysokość wpłat do Subfunduszu rozumie się bieżącą wartość wszystkich jednostek uczestnictwa, będących w posiadaniu Uczestnika Funduszu we wszystkich funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, powiększoną o wartość dokonywanej wpłaty.

Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są:

a)            akcjonariuszami Towarzystwa;

b)            pracownikami Towarzystwa;

c)             pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;

d)            pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 870, ze zm);

e)            pracownikami Dystrybutora,

f)              pracownikami Depozytariusza,

g)            małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto obniżenie wysokości lub zniesienie całkowite opłat manipulacyjnych może nastąpić w ramach:

a)    wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, IKE lub IKZE;

b)    Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa,

c)     nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,

d)    Reinwestycji.

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na powyższej podstawie, są ogłaszane w Internecie na stronach www.aviva.pl lub u Dystrybutorów.”

17.           postanowienie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2: ppkt 2.14.4 lit c. otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa od Uczestnika Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 2% wartości dokonywanej wpłaty. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata ta nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie. Tabela opłat manipulacyjnych ustalona przez Towarzystwo przedstawia się następująco:

Wysokość wpłaty do Subfunduszu (w zł)* - Maksymalna stawka opłaty manipulacyjnej

poniżej 5.000 - 2,00%

od 5.000 poniżej 10.000 - 1,70%

od 10.000 poniżej 25.000 - 1,45%

od 25.000 poniżej 50.000 - 1,20%

od 50.000 poniżej 100.000 - 0,85%

od 100.000 poniżej 500.000 - 0,60%

od 500.000 poniżej 1.000.000 - 0,40%

od 1.000.000 - 0,25%

* - za wysokość wpłat do Subfunduszu rozumie się bieżącą wartość wszystkich jednostek uczestnictwa, będących w posiadaniu Uczestnika Funduszu we wszystkich funduszach zarządzanych przez Towarzystwo, powiększoną o wartość dokonywanej wpłaty.

Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są:

a)            akcjonariuszami Towarzystwa;

b)            pracownikami Towarzystwa;

c)             pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;

d)            pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 870, ze zm);

e)            pracownikami Dystrybutora,

f)              pracownikami Depozytariusza,

g)            małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto obniżenie wysokości lub zniesienie całkowite opłat manipulacyjnych może nastapić w ramach:

a)    wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, IKE lub IKZE;

b)    Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa,

c)     nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,

d)    Reinwestycji.

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na powyższej podstawie, są ogłaszane w Internecie na stronach www.aviva.pl lub u Dystrybutorów.”

18.           postanowienie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2: ppkt 2.15.4 lit c. otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa od Uczestnika Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 1% wartości dokonywanej wpłaty. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata ta nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie. Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

Towarzystwo jako Dystrybutor zwalnia Uczestników Funduszu  od uiszczania opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są:

a)            akcjonariuszami Towarzystwa;

b)            pracownikami Towarzystwa;

c)             pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;

d)            pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 870, ze zm);

e)            pracownikami Dystrybutora,

f)              pracownikami Depozytariusza,

g)            małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto obniżenie wysokości lub zniesienie całkowite opłat manipulacyjnych może nastąpić w ramach:

a)            wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, IKE lub IKZE;

b)            Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa,

c)             nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,

d)            Reinwestycji.

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na powyższej podstawie, są ogłaszane w Internecie na stronach www.aviva.pl lub u Dystrybutorów.”

19.           dodanie w rozdziale III ”Dane o funduszu” w w pkt 2 ppkt 2.16.1. sformułowania:

„Aviva Investors Depozytowy nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego.”

20.            postanowienie w Rozdziale III „Dane o Funduszu” pkt 2: ppkt 2.16.4 lit c. otrzymuje następujące brzmienie:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa od Uczestnika Funduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 1,5% wartości dokonywanej wpłaty. W przypadku wyspecjalizowanych programów inwestowania opłata ta nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie o uczestnictwo w danym programie.

Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.

Towarzystwo jako Dystrybutor zwalnia Uczestników Funduszu  od uiszczania opłaty manipulacyjnej z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu.

Opłaty manipulacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zniesione w stosunku do osób, które są:

a)            akcjonariuszami Towarzystwa;

b)            pracownikami Towarzystwa;

c)             pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;

d)            pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r., poz. 870, ze zm);

e)            pracownikami Dystrybutora,

f)              pracownikami Depozytariusza,

g)            małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

Ponadto obniżenie wysokości lub zniesienie całkowite opłat manipulacyjnych może nastąpić w ramach:

a)    wyspecjalizowanych programów inwestowania, w tym w ramach Programów Emerytalnych,  Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, IKE lub IKZE;

b)    Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa,

c)     nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,

d)    Reinwestycji.

Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na powyższej podstawie, są ogłaszane w Internecie na stronach www.aviva.pl lub u Dystrybutorów.”

21.           Statutu Aviva Investors FIO.

Ww.  zmiany są  między innymi wynikiem  zmian Statutu Aviva Investors  FIO, które wchodzą w życie z dniem 19 lipca  2018 r. i które zostały objęte osobnym ogłoszeniem.