Ogłoszenie o zmianie Statutu

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 19 lipca 2018 roku

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 56, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, informuje, że Uchwałą Nr 20/2018 z dnia 17 lipca 2018 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva SFIO:

1.      W Art. 4 Statutu definicja Depozytariusza otrzymuje następujące brzmienie:

„Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26;”

2.      Art. 22 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 22

Opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa

1.            Z zastrzeżeniem art. 23, od Uczestnika Funduszu pobierana jest  opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa.

2.            Maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa dla każdego z Subfunduszy określają art.44 i art. 54 Statutu.

3.            Skala, wysokość oraz podstawa naliczania opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa ustalona przez Towarzystwo jest określona w tabeli opłat manipulacyjnych dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl.

4.            Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.”

3.      Art. 23 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 23

Zmiana wysokości opłaty manipulacyjnej

1.            Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu, we wszystkich uzasadnionych interesem Uczestników Funduszu przypadkach, w sytuacjach i na zasadach opisanych w ustępach poniższych.

2.            Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub całkowicie zniesione w stosunku do osób, które są:

a)            akcjonariuszami Towarzystwa;

b)            pracownikami Towarzystwa;

c)            pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;

d)            pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 291 ze zm.);

e)            pracownikami Dystrybutora,

f)             pracownikami Depozytariusza,

g)            małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

3.            Obniżenie lub całkowite zwolnienie z opłat manipulacyjnych może nastąpić w ramach:

a)            wyspecjalizowanych programów inwestowania, o których mowa w art. 24;

b)            Konwersji Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w art. 16,

c)            nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,

d)            Reinwestycji.”

4.      Art. 44 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 44

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Oszczędnościowy

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 2% wartości dokonywanej wpłaty.”

5.      Art. 54 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Art. 54

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Obligacji

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 2% wartości dokonywanej wpłaty.”

Ww. zmiany Statutu Aviva SFIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 19 lipca 2018 r.