Ogłoszenie o zmianie Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 19 lipca 2018 roku

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 56, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 4119, informuje, że Uchwałą Nr 22/2018 z dnia 17 lipca 2018 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors SFIO:

1.      Art. 16 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 16

Opłata manipulacyjna za zbywanie, odkupywanie i zamianę  Jednostek Uczestnictwa

Od Uczestników Subfunduszy  nie są pobierane opłaty manipulacyjne za zbywanie, odkupywanie i Zamianę  Jednostek Uczestnictwa Subfunduszy.”

2.      Art.: 34, 44, 54, 64, i 74 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

„Za zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu  opłata manipulacyjna od Uczestnika Subfunduszu nie jest  pobierana.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors SFIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 19 lipca 2018 r.