Ogłoszenie o zmianie Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny z dnia 19 lipca 2018 roku

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 56, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Lokacyjny („Aviva Investors SFIO Lokacyjny”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, informuje, że Uchwałą Nr 23/2018 z dnia 17 lipca 2018 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny:

1.      W Art. 2 Statutu definicja Depozytariusza otrzymuje następujące brzmienie:

„Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26;”

2.   Art. 20 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 20

Opłata manipulacyjna za zbywanie , odkupywanie i Konwersję  Jednostek Uczestnictwa

1.      Za zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu opłata manipulacyjna od Uczestnika Funduszu nie jest pobierana.

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 19 lipca 2018 r.