Ogłoszenie o zmianie Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 19 lipca 2018 roku

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 56, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, niniejszym informuje, że Uchwałą Nr 21/2018 z dnia 17 lipca 2018 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO:

1.      W Art. 4 Statutu definicja Depozytariusza otrzymuje następujące brzmienie:

„Deutsche Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26.”

2.   Art. 20 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 20

Opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa

1.      Z zastrzeżeniem art. 23, od Uczestnika Funduszu pobierana jest  opłata manipulacyjna za zbywanie Jednostek Uczestnictwa.

2.      Maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa dla każdego z Subfunduszy określają art.:41, 50, 59, 68, 77, 86, 96, 107, 117, 127, 139 , 151,162, 173,184 i 195 Statutu.

3.      Skala, wysokość oraz podstawa naliczania opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa ustalona przez Towarzystwo jest określona w tabeli opłat manipulacyjnych dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl.

4.      Stawki opłaty manipulacyjnej stosowanej przez danego Dystrybutora określone są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez tego Dystrybutora.”

3.      Art. 23 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 23

Zmiana wysokości opłaty manipulacyjnej

1.      Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub zniesione w całości w stosunku do wszystkich Uczestników Funduszu lub  w stosunku do określonych grup Uczestników Funduszu, we wszystkich uzasadnionych interesem Uczestników Funduszu przypadkach, w sytuacjach i na zasadach opisanych w ustępach poniższych.

2.      Opłaty manipulacyjne mogą zostać obniżone lub całkowicie zniesione w stosunku do osób ,które, które są:

a)      akcjonariuszami Towarzystwa;

b)      pracownikami Towarzystwa;

c)      pracownikami akcjonariuszy Towarzystwa;

d)      pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 291 ze zm.);

e)      pracownikami Dystrybutora,

f)       pracownikami Depozytariusza,

g)      małżonkami i dziećmi osób wskazanych powyżej.

3.      Obniżenie lub całkowite zwolnienie z opłat manipulacyjnych może nastąpić w ramach:

a)      wyspecjalizowanych programów inwestowania, o których mowa w art. 24;

b)      Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa, o której mowa w art. 16,

c)      nabywania znacznej ilości Jednostek Uczestnictwa,

d)      reinwestycji, tj. ponownej wpłaty lub wpłat do Subfunduszu przez Uczestnika kwoty lub kwot w łącznej wysokości nie wyższej niż kwota, jaką Uczestnik otrzymał w wyniku ostatniego, jednorazowego odkupienia Jednostek Uczestnictwa  w tym Subfunduszu, pod warunkiem, że okres pomiędzy dniem odkupienia i ponownego nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu nie przekracza 90 dni kalendarzowych; prawo do reinwestycji przysługuje Uczestnikowi w danym Subfunduszu  jeden raz w roku kalendarzowym. Prawo do reinwestycji nie przysługuje w przypadku odkupienia Jednostek Uczestnictwa w związku z ich Zamianą lub Konwersją.”

4.      Art. 41 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 41

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Depozyt Plus

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu  pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 1% wartości dokonywanej wpłaty.”

5.      Art. 50 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 50

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Obligacji

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 2% wartości dokonywanej wpłaty.”

6.      Art. 59 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 59

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest  opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 2,5% wartości dokonywanej wpłaty.”

7.      Art. 68 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 68

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki  Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest  opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 3 % wartości dokonywanej wpłaty.”

8.      Art. 77 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 77

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Polskich Akcji

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki  Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest  opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 4,5 % wartości dokonywanej wpłaty.”

9.      Art. 86 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 86

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Zrównoważonego

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki  Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest  opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 3,5 % wartości dokonywanej wpłaty.

10.  Art. 96 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 96

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Małych Spółek

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki  Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest  opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 4,5 % wartości dokonywanej wpłaty.”

11.  Art. 107 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 107

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Nowoczesnych Technologii

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki  Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 4,5 % wartości dokonywanej wpłaty.”

12.  Art. 117 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 117

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors  Europejskich Akcji

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki  Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest  opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 4,5 % wartości dokonywanej wpłaty.”

13.  Art. 127 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 127

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Nowych Spółek

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki  Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 4,5 % wartości dokonywanej wpłaty.”

14.  Art. 139 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 139

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki  Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest  opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 3,5 % wartości dokonywanej wpłaty.”

15.  Art. 151 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 151

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Aktywnej Alokacji

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest  opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 1 % wartości dokonywanej wpłaty.”

16.  Art. 162 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 162

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Globalnych Akcji

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 4,5 % wartości dokonywanej wpłaty.”

17.  Art. 173 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 173

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Obligacji Dynamiczny

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 2% wartości dokonywanej wpłaty.”

18.  Art. 184 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 184

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 1%. wartości dokonywanej wpłaty.”

19.  Art. 195 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 195

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Depozytowy

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa od Uczestnika Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości nie większej niż 1,5 % wartości dokonywanej wpłaty.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 19 lipca 2018 r.