Informacja o zamiarze rozpoczęcia zapisów na jednostki uczestnictwa

Fundusz Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek

Działając w imieniu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej „Towarzystwo”), niniejszym ogłaszamy o zamiarze rozpoczęcia zapisów na jednostki uczestnictwa „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek” (dalej „Fundusz”).

Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Funduszu rozpocznie się w dniu 17 kwietnia 2019 r. Termin przyjmowania zapisów wynosi 2 miesiące i kończy się w dniu 17 czerwca 2019 r., włącznie z tym dniem.

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na jednostki uczestnictwa Funduszu jest jedyny akcjonariusz Towarzystwa – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA.

Cena jednostki uczestnictwa Funduszu wynosi 100,00 zł (sto złotych).

Podmiot zapisujący się na jednostki uczestnictwa Funduszu, zobowiązany jest dokonać wpłaty do Funduszu, na wydzielony rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza (Bank Handlowy w Warszawie SA) o numerze 04103015080000000502503065, tytułem składanego zapisu. Wpłata może być dokonana wyłącznie przelewem na ww. rachunek bankowy, ze wskazaniem w tytule przelewu, że wpłata dokonywana jest na jednostki uczestnictwa Funduszu.

Minimalna łączna wysokość wpłat do Funduszu wymagana aby utworzenie Funduszu doszło do skutku, wynosi 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych).

W terminie 14 dni od dnia zakończenia zapisów, tj. w terminie do dnia 1 lipca 2019 r. nastąpi przydział jednostek uczestnictwa Funduszu, podmiotowi, który dokonał zapisu i wpłaty tytułem składanego zapisu. Przydział jednostek uczestnictwa następuje poprzez wpisanie do rejestru uczestników Funduszu takiej liczby jednostek uczestnictwa, o wartości 100 złotych każda, jaka przypada na dokonaną wpłatę do Funduszu, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków i odsetki naliczone przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego rachunek do dnia przydziału jednostek uczestnictwa.  W ramach zapisów będą przydzielane jednostki uczestnictwa kategorii A.

Przy prowadzeniu zapisów Towarzystwo udostępnia bezpłatnie prospekt informacyjny Funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów.

Zarząd Towarzystwa:

Marek Przybylski – Prezes Zarządu,

Tymoteusz Paleczny – Wiceprezes Zarządu.

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2019 r.