Polityka prywatności

Następujące Podmioty Powiązane, jako administratorzy gromadzonych danych osobowych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych i przestrzegania standardów zabezpieczenia danych:

1.     Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (zwane dalej TUŻ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa,

2.     Aviva Towarzystwo  Ubezpieczeń Ogólnych SA (zwane dalej TUO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa,

3.     Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (zwane dalej TFI) z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa,

4.     Fundusz inwestycyjny (zwany dalej Fundusz) zarządzany przez TFI,

5.     Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA (zwane dalej PTE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa,

6.     Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (zwany dalej OFE) z siedzibą w  Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa,

7.     Aviva Spółka z o.o., (zwana dalej Spółka Obsługowa) z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa.

8.     Fundacja Aviva (zwana dalej Fundacja), z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B 00-189 Warszawa.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych:

Ubezpieczenia na życie

TUŻ jest administratorem danych osobowych gromadzonych w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na życie.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych

TUŻ przetwarza dane osobowe osób:

 • ubezpieczonych - na podstawie zgody lub przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
 • ubezpieczających - na podstawie zgody lub w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia;
 • uprawnionych do otrzymania świadczenia - na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub prawnie uzasadnionego interesu TUŻ, którym jest wykonanie umowy ubezpieczenia;
 • dane potencjalnych klientów - na podstawie zgody lub przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub prawnie uzasadnionego interesu TUŻ, którym jest zawarcie umowy ubezpieczenia.

Dane te mogą być przetwarzane w celu:

 • wypełniania przez TUŻ obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; o rachunkowości; o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS) - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TUŻ;
 • marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda;
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes TUŻ;
 • wysyłki drogą elektroniczną informacji, oświadczeń i korespondencji dotyczących zawartych umów ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda lub przepis prawa;
 • w celach analitycznych, w tym aktuarialnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUŻ;
 • dochodzenia roszczeń TUŻ – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUŻ;
 • podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUŻ;
 • wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na TUŻ - podstawą prawną przetwarzania są przepisy prawa.

Odbiorcy danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,  dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych:

 • innym ubezpieczycielom i reasekuratorom w zakresie i celu wynikającym z zawartych umów ubezpieczenia,
 • Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej,
 • innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TUŻ, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z TUŻ i wyłącznie zgodnie z poleceniami TUŻ. W szczególności dane będą przetwarzane w chmurach obliczeniowych administrowanych przez Amazon Web Services lub Microsoft,
 • w przypadku ubezpieczeń assistance przekazujemy dane do AWP P&C SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12, 02-673 Warszawa. Polityka Prywatności tego dostawcy zamieszczona jest na stronie internetowej www.mondial-assistance.pl/biznes/awp.aspx.
 • Dane osobowe będą udostępniane innym Podmiotom Powiązanym w celach marketingowych tylko w przypadku udzielenia takiej zgody.

Źródła danych

Dane osobowe zbieramy od osób, których dotyczą, poprzez formularze wniosków ubezpieczeniowych, formularze zmiany danych, formularze zgłoszenia roszczenia oraz inne dokumenty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dane osobowe ubezpieczonych mogą zostać uzyskane także od: innych ubezpieczycieli, podmiotów świadczących usługi lecznicze (placówki medyczne) oraz Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zgody ubezpieczonych; w związku z oceną ryzyka ubezpieczeniowego lub rozpatrywaniem roszczenia. TUŻ może również wnioskować o informacje z Sądu, Prokuratury, Policji oraz innych organów i instytucji, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, o ile informacje te są niezbędne do ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

W celu przeprowadzenia identyfikacji tożsamości ubezpieczającego możemy uzyskiwać dane z banków na podstawie usługi mojeID dostarczanej przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

Możemy także pozyskiwać dane z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na przykład w celu ustalenia rzeczywistego beneficjenta oraz wypełnienia innych obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy ubezpieczenia i przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości.

Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, decyzje dotyczące Ciebie mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany np. do doboru produktów ubezpieczeniowych albo oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym do oceny stanu zdrowia.

Decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany w przypadku pozyskania Twojej zgody, istnienia przepisu prawa pozwalającego na taką formę przetwarzania danych osobowych lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia. Do podejmowania zautomatyzowanych decyzji wykorzystywane może być profilowanie, które polega na przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej.  Masz prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej zautomatyzowanej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji ludzkiej.

Ubezpieczenia ogólne

TUO jest administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia.

Podstawa prawna i cele przetwarzania

TUO przetwarza dane osobowe:

 • ubezpieczonych - na podstawie zgody lub przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
 • ubezpieczających - na podstawie zgody lub w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia;
 • uprawnionych do otrzymania świadczenia/odszkodowania - na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub prawnie uzasadnionego interesu TUO, którym jest wykonanie umowy ubezpieczenia;
 • potencjalnych klientów - na podstawie zgody, przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub prawnie uzasadnionego interesu zakładu ubezpieczeń, którym jest zawarcie umowy ubezpieczenia.

Dane te mogą być przetwarzane w celu:

 • wypełniania przez TUO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na TUO;
 • marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda;
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes TUO;
 • wysyłki drogą elektroniczną informacji, oświadczeń i korespondencji dotyczących zawartych umów ubezpieczenia - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda lub przepis prawa;
 • w celach analitycznych, w tym aktuarialnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUO;
 • dochodzenia roszczeń TUO – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUO;
 • podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu TUO;
 • wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na TUO - podstawą prawną przetwarzania są przepisy prawa.

Odbiorcy danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych:

 • innym ubezpieczycielom i reasekuratorom, w zakresie i celu wynikającym z zawartych umów ubezpieczenia;
 • innym ubezpieczycielom w związku z procesem bezpośredniej likwidacji szkód;
 • Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;
 • innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa;
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie TUO, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z TUO i wyłącznie zgodnie z poleceniami TUO. W szczególności dane będą przetwarzane w chmurach obliczeniowych administrowanych przez Amazon Web Services lub Microsoft.
 • W przypadku ubezpieczeń assistance przekazujemy dane do AWP P&C SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12, 02-673 Warszawa. Polityka Prywatności tego dostawcy zamieszczona jest na stronie internetowej www.mondial-assistance.pl/biznes/awp.aspx.
 • Dane osobowe będą udostępniane innym Podmiotom Powiązanym w celach marketingowych tylko w przypadku udzielenia takiej zgody.

Źródła danych

Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą, poprzez formularze: służące do kalkulacji składki ubezpieczeniowej, wniosków ubezpieczeniowych, zmiany danych, zgłoszenia szkody oraz inne dokumenty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dane osobowe ubezpieczonych mogą zostać uzyskane od: innych ubezpieczycieli, podmiotów świadczących usługi lecznicze oraz Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu wynikającym z zawartych lub zawieranych umów ubezpieczenia oraz od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Centralnej Ewidencji Pojazdów w celu kalkulacji składki ubezpieczeniowej lub rozpatrywania roszczenia. TUO może również wnioskować o informacje z Sądu, Prokuratury, Policji oraz innych organów i instytucji, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, o ile informacje te są niezbędne do ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą  przetwarzane do czasu zakończenia umowy ubezpieczenia i przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości.

Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, decyzje dotyczące Ciebie mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany np. do doboru produktów ubezpieczeniowych albo oceny ryzyka ubezpieczeniowego i ustalenia wysokości składki.

Decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany w przypadku pozyskania Twojej zgody, istnienia przepisu prawa pozwalającego na taką formę przetwarzania danych osobowych lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia. Do podejmowania zautomatyzowanych decyzji wykorzystywane może być profilowanie, które polega na przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej.  Masz prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej zautomatyzowanej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji ludzkiej.

Fundusz emerytalny

OFE zarządzany przez PTE jest administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z przystąpieniem do funduszu emerytalnego.

Podstawa prawna i cele przetwarzania

OFE przetwarza dane osobowe:

 • członków otwartego funduszu emerytalnego - na podstawie zgody, przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych lub w związku z zawarciem umowy z funduszem emerytalnym;
 • małżonków członków otwartego funduszu emerytalnego - na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w celu realizacji umowy z członkiem funduszu;
 • osób uposażonych (beneficjentów) - na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych lub prawnie uzasadnionego interesu funduszu emerytalnego, którym jest realizacja umowy z członkiem funduszu.
 • Dane potencjalnych klientów są przetwarzane przez PTE na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu towarzystwa emerytalnego, którym jest zawarcie umowy z funduszem emerytalnym.

Dane te mogą być przetwarzane w celu:

 • wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • wysyłki drogą elektroniczną informacji, oświadczeń i korespondencji dotyczących zawartych umów przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda lub przepis prawa;
 • w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego OFE;
 • dochodzenia roszczeń OFE – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu OFE;
 • podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom finansowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu OFE;
 • wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - podstawą prawną przetwarzania są przepisy prawa.

Odbiorcy danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych:

 • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;
 • innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa;
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. W szczególności dane będą przetwarzane w chmurach obliczeniowych administrowanych przez Amazon Web Services lub Microsoft;
 • dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom powiązanym w celach marketingowych tylko w przypadku udzielenia takiej zgody.

Źródła danych

Dane osobowe zbieramy poprzez formularze przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego, formularze zmiany danych, formularze zgłoszenia roszczenia oraz na podstawie innych dokumentów związanych z przystąpieniem do otwartego funduszu emerytalnego. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych spowoduje brak możliwości przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszu emerytalnego dane osobowe mogą zostać uzyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z innych otwartych funduszy emerytalnych.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy z funduszem emerytalnym, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 

Fundusz inwestycyjny

Fundusz zarządzany przez TFI jest administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z dystrybucją jednostek uczestnictwa.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych

Fundusz przetwarza dane osobowe:

 • uczestników funduszy inwestycyjnych - na podstawie zgody lub przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych  i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w związku z nabyciem jednostek funduszu;
 • uczestników pracowniczych planów kapitałowych - na podstawie przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w związku z uczestnictwem w planie;
 • pełnomocników i reprezentantów uczestników funduszy inwestycyjnych - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu funduszu inwestycyjnego, którym jest realizacja zleceń uczestników;
 • uposażonych - na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych  i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o pracowniczych planach kapitałowych oraz prawnie uzasadnionego interesu funduszy inwestycyjnych, którym jest realizacja zleceń uczestników.
 • potencjalnych klientów - na podstawie zgody osoby, której dotyczą lub prawnie uzasadnionego interesu, którym jest dystrybucja jednostek uczestnictwa.

Dane te mogą być przetwarzane w celu:

 • wypełniania przez Fundusz obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzeniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, o rachunkowości, ustawy o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS) - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Funduszu;
 • marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda;
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Funduszu;
 • wysyłki drogą elektroniczną informacji, oświadczeń i korespondencji dotyczących dystrybucji jednostek uczestnictwa - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda lub przepis prawa;
 • w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Funduszu;
 • dochodzenia roszczeń Funduszu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Funduszu;
 • przeciwdziałania przestępstwom - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia przez Fundusz obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu Karnego, a także niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Funduszu, tj. możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę Funduszu;
 • wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 • wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na Funduszu - podstawą prawną przetwarzania są przepisy prawa.

Odbiorcy danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych:

 • ProService Finteco Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 12a, 02-673 Warszawa, tj. podmiotowi prowadzącemu rejestr uczestników Funduszu;
 • innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Funduszu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Funduszu. W szczególności dane będą przetwarzane w chmurach obliczeniowych administrowanych przez Amazon Web Services lub Microsoft;
 • Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;
 • innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa;
 • dane osobowe będą udostępniane innym Podmiotom Powiązanym w celach marketingowych tylko w przypadku udzielenia takiej zgody.

Źródła danych

Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą, poprzez formularze zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa, formularze dyspozycji zmiany danych oraz na podstawie innych dokumentów związanych z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w funduszu.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy z funduszem inwestycyjnym, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz przedawnienia roszczeń.

Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, decyzje dotyczące Ciebie mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany np. w celu dokonania oceny, czy oferowany produkt inwestycyjny jest dla Ciebie odpowiedni.

Decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany w przypadku pozyskania Twojej zgody, istnienia przepisu prawa pozwalającego na taką formę przetwarzania danych osobowych lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia. Do podejmowania zautomatyzowanych decyzji wykorzystywane może być profilowanie, które polega na przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej.  Masz prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej zautomatyzowanej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji ludzkiej.

Fundacja

Fundacja jest administratorem danych związanych z działalnością Fundacji. Dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą lub prawnie uzasadnionego interesu, którym jest realizacja statusowych celów fundacji.

Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą poprzez formularze internetowe.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia celu przetwarzania danych lub do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych, sprzeciwu na przewarzanie danych lub odwołania zgody na przetwarzanie danych. 

Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom powiązanym w celach marketingowych tylko w przypadku udzielenia takiej zgody przez Użytkownika.

Spółka Obsługowa

Spółka Obsługowa jest administratorem danych osobowych potencjalnych klientów Podmiotów Powiązanych oraz użytkowników serwisów i aplikacji internetowych.

Podstawa prawna i cele przetwarzania

Dane te są przetwarzane na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu, którym jest pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia i dystrybucja jednostek uczestnictwa oraz przeprowadzanie badania profilu inwestora.

Dane te mogą być przetwarzane w celu:

 • marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda;
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów powiązanych, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes;
 • wysyłki drogą elektroniczną informacji, oświadczeń i korespondencji - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda lub przepis prawa;
 • w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki Obsługowej;
 • dochodzenia roszczeń Spółki Obsługowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu

Spółki Obsługowej;

 • podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom finansowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki Obsługowej;
 • wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawartych z TUŻ;
 • wykonania innych obowiązków prawnych ciążących na Spółce Obsługowej - podstawą prawną przetwarzania są przepisy prawa.

Odbiorcy danych

Dane osobowe są przekazywane podmiotom powiązanym w celu zawarcia i wykonania usług finansowych. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Spółki Obsługowej, przy czym mogą one przetwarzać dane na podstawie umowy ze Spółką Obsługową i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki Obsługowej.

Źródła danych

Dane osobowe zbieramy od osób, których dotyczą, poprzez formularze: kontaktowe, ankiety potrzeb, profilu inwestora; strony serwisu internetowego lub od podmiotów udostępniających dane w celach marketingowych na podstawie zgody tych osoby. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia celu przetwarzania danych lub do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych, sprzeciwu na przewarzanie danych lub odwołania zgody na przetwarzanie danych. 

Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, decyzje dotyczące Ciebie mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany np. do oferowania produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb.

Decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany w przypadku pozyskania Twojej zgody, istnienia przepisu prawa pozwalającego na taką formę przetwarzania danych osobowych lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy ubezpieczenia. Do podejmowania zautomatyzowanych decyzji wykorzystywane może być profilowanie, które polega na przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej.  Masz prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej zautomatyzowanej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji ludzkiej.

Przysługujące prawa

Przysługuje Ci prawo do dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, oraz przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych. 

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z Administratorem:

 • w formie elektronicznej, na adres bok@aviva.pl
 • telefonicznie, za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta pod numerem 22 557 44 44,
 • listownie, pod adresem Administratora.

lub z Inspektorem Ochrony Danych:

 • w formie elektronicznej, na adres bok@aviva.pl
 • listownie, pod adresem Administratora.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl).

Miejsce przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej oraz w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Operacje przetwarzania Danych Osobowych z udziałem podmiotu mającego siedzibę poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) następować będą w zgodzie z zasadami wynikającymi z Rozdziału V RODO, w tym poprzez zawarcie z takim podmiotem stosownych klauzul umownych zapewniających bezpieczeństwo danych (standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych) bądź w oparciu o właściwą decyzję Komisji Europejskiej o uznaniu danego kraju, w którym siedzibę ma taki podmiot, za zapewniający odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych.

Polityka prywatności serwisu internetowego

Odpowiednie spółki Avivy są administratorami serwisów internetowych zamieszczonych w domenie www.aviva.pl (dalej: Serwis).

Podstawa prawna i cele przetwarzania

Przetwarzamy zapytania kierowane do naszego serwera tzn. znamy publiczne adresy IP,
z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne Serwisu. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi
 • nazwę stacji użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
 • źródło odwiedzin tj. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika,ile przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik
 • informacje o rodzaju i wersji przeglądarki użytkownika

Dane te zbieramy przede wszystkim dla celów statystycznych i analitycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzana jest strona Serwisu. Wykorzystujemy je także do:

 • ulepszania zawartości i funkcji naszego Serwisu
 • zapewnienia bezpieczeństwa
 • zapamiętywania sposobu korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu i ułatwienia Ci jego przeglądania
 • analizy zachowania użytkowników w Serwisie, budowania trendów, metryk oraz segmentacji użytkowników pod kątem działań komunikacyjnych.

Dzięki temu możemy lepiej dopasować prezentowane treści do Twoich potrzeb i oferować odpowiednio dobrane produkty i usługi finansowe. 

Zbieramy również opinie użytkowników na temat korzystania z Serwisu w celu jego ulepszenia.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub Twoja zgoda. 

Formularze kontaktowe

W Serwisie publikujemy formularze kontaktowe do obsługi Twoich zgłoszeń lub pytań w odniesieniu do danego produktu. W formularzach tych prosimy o podanie tylko niezbędnych danych osobowych, które służą nam do świadczenia danej usługi. Gromadzone w formularzach dane osobowe przetwarzamy przez okres konieczny do świadczenia danej usługi i chronimy je za pomocą szyfrowania z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Za każdym razem, gdy wprowadzasz swoje dane osobowe będziemy Cię informować o celu i zasadach ich przetwarzania. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Ich niepodanie będzie się jednak wiązało z brakiem możliwości zrealizowania pożądanej dyspozycji na stronie www.

Cookies i inne narzędzia

W serwisie korzystamy m.in. z takich narzędzi i cookie jak: Google Analytics, Mediarithmics, Adobe Analytics, YouTube Tracking, Doubleclick, HotJar, MouseStats. Cookie są to małe pliki danych umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę. W plikach tych przechowywane są różne informacje o użytkowniku i jego preferencjach.

Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz w naszej Polityce Cookie.

Inne serwisy

Serwis zawiera odnośniki do innych serwisów internetowych, do których niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. 

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów oraz osób działających w imieniu kontrahentów

Niniejsza polityka prywatności skierowana jest do kontrahentów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą oraz wspólników spółki cywilnej, a także do osób działających w imieniu kontrahentów (w tym również kontrahentów będących osobami prawnymi), jak np. wspólnicy, pracownicy i współpracownicy, przedstawiciele ustawowi, pełnomocnicy, reprezentanci kontrahenta, a także inne osoby, których dane są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem. 

 1. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka z grupy Podmiotów Powiązanych, z siedzibą przy ulicy Inflanckiej 4b w Warszawie, będąca stroną zawartej lub planowanej umowy z kontrahentem (dalej: „Administrator danych” lub „Administrator”). Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres Administratora.
 2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail na adres iod@aviva.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Administrator jednocześnie informuje, że przysługuje Panu/Pani prawo:
  1. wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie (art. 7 ust. 3 RODO);
  2. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  3. żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);
  4. usunięcia, tj. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
  5. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
  6. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO);
  7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).

   W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt e-mail na adres iod@aviva.pl lub kontakt pisemny na adres Administratora danych.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane
  1. w przypadku kontrahenta będącego osobą fizyczną prowadzącego działalność gospodarczą lub w przypadku wspólnika spółki cywilnej w celu analizy ofert, zawarcia i realizacji oraz rozliczenia umów, w tym umów ubezpieczenia, a także prowadzenia korespondencji służbowej – podstawą przetwarzania jest zawarta z kontrahentem umowa oraz działania podjęte przed jej zawarciem  (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 
  2. w przypadku osób działających w imieniu kontrahenta (będącego zarówno osobą fizyczną, jak i prawną) w celu analizy ofert, zawarcia i realizacji oraz rozliczenia umów, w tym umów ubezpieczenia, a także prowadzenia korespondencji służbowej w związku z zawartą z kontrahentem umową – podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci wykonywania umowy z kontrahentem (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  3. w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości, w tym konieczności wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
  1. w zakresie analizy ofert, zawarcia i realizacji oraz rozliczenia umów, w tym umów ubezpieczenia, a także prowadzenia korespondencji służbowej w sprawie zawartej z kontrahentem umowy dane osobowe będą przetwarzane do upływu terminów przedawnienia roszczeń. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane dłużej, jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. w zakresie wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych – przez okres wskazany w przepisach prawa;
  3. w zakresie celów analitycznych i statystycznych – do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu.
 6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom i współpracownikom Administratora danych w zakresie w jakim jest to niezbędne dla wykonywania umowy zawartej z kontrahentem.
 7. Pana/Pani dane osobowe mogą być pozyskane bezpośrednio od Pana/Pani lub od podmiotu, w imieniu którego Pan/Pani działa, tj. kontrahenta, z którym Administrator ma zamiar lub zawarł umowę. Dane mogą być w określonych przypadkach pozyskiwane również ze źródeł publicznie dostępnych, jak rejestr KRS, czy CEDIG. Z reguły zakres przetwarzanych przez Administratora Pana/Pani danych dotyczy danych osobowych zwykłych i jest następujący: imię i nazwisko, stanowisko/pełniona funkcja, dane kontaktowe (służbowy adres e-mail lub numer telefonu), a także dane identyfikujące kontrahenta, w imieniu którego Pan/Pani występuje.  W określonych przypadkach (np. jeżeli występuje Pan/Pani jako członek organu kontrahenta, pełnomocnik albo jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej) zakres przetwarzanych danych może być szerszy i obejmować również numer PESEL, a także inne dane widoczne przykładowo w rejestrze lub pełnomocnictwie. 
 8. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do organizacji międzynarodowych, czy odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej). Operacje przetwarzania Danych Osobowych z udziałem podmiotu mającego siedzibę poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) następować będą w zgodzie z zasadami wynikającymi z Rozdziału V RODO, w tym poprzez zawarcie z takim podmiotem stosownych klauzul umownych zapewniających bezpieczeństwo danych (standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych) bądź w oparciu o właściwą decyzję Komisji Europejskiej o uznaniu danego kraju, w którym siedzibę ma taki podmiot, za zapewniający odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy z kontrahentem lub podjęcia działań przed jej zawarciem.  Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy z kontrahentem. Podanie danych w pozostałych celach (z wyjątkiem wypełnienia obowiązku prawnego) jest dobrowolne.
 10. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl).

Data opublikowania: 16 września 2021r.

Zadzwoń do nas

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00

Sprzedaż polis poniedziałek - piątek 8:00 - 20:00, sobota 9:00 - 17:30