Polityka prywatności

Grupa Aviva zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i przestrzegania standardów zabezpieczenia danych.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w naszej grupie.

Administratorem danych osobowych gromadzonych danych są następujące podmioty z Grupy Aviva:

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (zwana dalej Aviva TUŻ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa.

Aviva Towarzystwo  Ubezpieczeń Ogólnych SA (zwana dalej Aviva TUO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa.

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (zwana dalej Aviva TFI) z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa.

Fundusze inwestycyjne  zarządzane przez Aviva TFI,

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA (zwana dalej Aviva PTE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa.

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (zwana dalej Aviva OFE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa,

oraz

Aviva Spółka z o. o. (zwana dalej Aviva), z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa.

Fundacja Aviva, z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4B 00-189 Warszawa.

Ubezpieczenia na życie

Aviva TUŻ jest administratorem danych gromadzonych w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na życie, dotyczących osób: ubezpieczonych, ubezpieczających i uprawnionych do otrzymania świadczenia, a także osób będących potencjalnymi klientami.

Aviva TUŻ jest administratorem danych gromadzonych w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na życie, dotyczących osób: ubezpieczonych, ubezpieczających i uprawnionych do otrzymania świadczenia, a także osób będących potencjalnymi klientami.

Dane ubezpieczonych są przetwarzane przez Aviva TUŻ na podstawie zgody osoby, której dotyczą lub przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Dane ubezpieczających są przetwarzane przez Aviva TUŻ na podstawie zgody osoby, której dotyczą lub w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia.

Dane osób uprawnionych do otrzymania świadczenia są przetwarzane przez Aviva TUŻ na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub prawnie uzasadnionego interesu zakładu ubezpieczeń, którym jest wykonanie umowy ubezpieczenia.

Dane potencjalnych klientów są przetwarzane przez Aviva TUŻ na podstawie zgody osoby, której dotyczą lub przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub prawnie uzasadnionego interesu zakładu ubezpieczeń, którym jest zawarcie umowy ubezpieczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  dane osobowe naszych Klientów mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym ubezpieczycielom i reasekuratorom w zakresie i celu wynikającym z zawartych umów ubezpieczenia, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej oraz innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa. W przypadku produktów assistance przekazujemy dane do AWP P&C SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50B, 02-672 Warszawa. Prosimy o zapoznanie się  polityką prywatności zamieszczoną na stronie internetowej www.mondial-assistance.pl/biznes/awp.aspx.

Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą poprzez formularze wniosków ubezpieczeniowych, formularze zmiany danych, formularze zgłoszenia roszczenia oraz inne dokumenty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dane osobowe ubezpieczonych mogą zostać uzyskane od: innych ubezpieczycieli, podmiotów świadczących usługi lecznicze (placówki medyczne) oraz Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w związku z oceną ryzyka ubezpieczeniowego lub rozpatrywaniem roszczenia. Zakład ubezpieczeń może również wnioskować o informacje z Sądu, prokuratury, Policji oraz innych organów i instytucji, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, o ile informacje te są niezbędne do ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy ubezpieczenia i przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości.

Jedną z metod przetwarzania danych osobowych przez zakład ubezpieczeń jest profilowanie. Profilowanie jest formą automatycznego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych do doboru produktów ubezpieczeniowych albo oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym do oceny stanu zdrowia.

Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom z Grupy Aviva w celach marketingowych tylko w przypadku udzielenia takiej zgody.

Ubezpieczenia ogólne

Aviva TUO jest administratorem danych gromadzonych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia.

Aviva TUO jest administratorem danych gromadzonych w związku z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia.

Dane ubezpieczonych są przetwarzane przez Aviva TUO na podstawie zgody osoby, której dotyczą lub przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Dane ubezpieczających są przetwarzane przez Aviva TUO na podstawie zgody osoby, której dotyczą lub w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia.

Dane uprawnionych do otrzymania świadczenia/odszkodowania są przetwarzane przez Aviva TUO na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub prawnie uzasadnionego interesu zakładu ubezpieczeń, którym jest wykonanie umowy ubezpieczenia.

Dane potencjalnych klientów są przetwarzane przez Aviva TUO na podstawie zgody osoby, której dotyczą przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub prawnie uzasadnionego interesu zakładu ubezpieczeń, którym jest zawarcie umowy ubezpieczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  dane osobowe naszych Klientów mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: innym ubezpieczycielom i reasekuratorom, w zakresie i celu wynikającym z zawartych umów ubezpieczenia, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu oraz innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa. W przypadku produktów assistance przekazujemy dane do AWP P&C SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50B, 02-672 Warszawa. Prosimy o zapoznanie się  polityką prywatności zamieszczoną na stronie internetowej www.mondial-assistance.pl/biznes/awp.aspx.

Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą poprzez formularze służące do kalkulacji składki ubezpieczeniowej, formularze wniosków ubezpieczeniowych, formularze zmiany danych, formularze zgłoszenia szkody oraz inne dokumenty związane z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dane osobowe ubezpieczonych mogą zostać uzyskane od: innych ubezpieczycieli, podmiotów świadczących usługi lecznicze oraz Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w zakresie i celu wynikającym z zawartych lub zawieranych umów ubezpieczenia oraz od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w celu kalkulacji składki ubezpieczeniowej lub rozpatrywania roszczenia. Zakład ubezpieczeń może również wnioskować o informacje z Sądu, prokuratury, Policji oraz innych organów i instytucji, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, o ile informacje te są niezbędne do ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Dane osobowe będą  przetwarzane do czasu zakończenia umowy ubezpieczenia i przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy oraz przez okres wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości.

Jedną z metod przetwarzania danych osobowych przez zakład ubezpieczeń jest profilowanie. Profilowanie jest formą automatycznego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych do doboru produktów ubezpieczeniowych albo oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom z Grupy Aviva w celach marketingowych tylko w przypadku udzielenia takiej zgody.

Fundusz emerytalny

Aviva OFE jest administratorem danych gromadzonych w związku z przystąpieniem do funduszu emerytalnego.

Aviva OFE jest administratorem danych gromadzonych w związku z przystąpieniem do funduszu emerytalnego.

Dane członków otwartego funduszu emerytalnego są przetwarzane przez Aviva OFE na podstawie zgody osoby, której dotyczą, przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych lub w związku z zawarciem umowy z funduszem emerytalnym.

Dane małżonków członków otwartego funduszu emerytalnego są przetwarzane przez Aviva OFE na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Dane osób uposażonych (beneficjentów) są przetwarzane przez Aviva OFE na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych lub prawnie uzasadnionego interesu funduszu emerytalnego, którym jest realizacja umowy z członkiem funduszu.

Dane potencjalnych klientów są przetwarzane przez Aviva PTE na podstawie zgody osoby, której dotyczą lub prawnie uzasadnionego interesu zakładu ubezpieczeń, którym jest zawarcie umowy z funduszem emerytalnym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych  dane osobowe naszych Klientów mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych oraz innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa.

Dane osobowe zbieramy poprzez formularze przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego, formularze zmiany danych, formularze zgłoszenia roszczenia oraz na podstawie innych dokumentów związanych z przystąpieniem do otwartego funduszu emerytalnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszu emerytalnego dane osobowe mogą zostać uzyskane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy z funduszem emerytalnym, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom z Grupy Aviva w celach marketingowych tylko w przypadku udzielenia takiej zgody.

Fundusz inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny jest administratorem danych gromadzonych w związku z dystrybucją jednostek uczestnictwa.

Fundusz inwestycyjny jest administratorem danych gromadzonych w związku z dystrybucją jednostek uczestnictwa.

Dane uczestników funduszu inwestycyjnego są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą lub przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych  i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w związku z nabyciem jednostek funduszu.

Dane pełnomocników i reprezentantów uczestników funduszu inwestycyjnego są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu funduszu inwestycyjnego, którym jest realizacja zleceń uczestników.

Dane osób uposażonych są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych  i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz prawnie uzasadnionego interesu funduszu inwestycyjnego, którym jest realizacja zleceń uczestników.

Dane potencjalnych klientów są przetwarzane przez Aviva TFI na podstawie zgody osoby, której dotyczą lub prawnie uzasadnionego interesu, którym jest dystrybucja jednostek uczestnictwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane osobowe naszych Klientów mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych: Ministerstwu Finansów oraz innym instytucjom ustawowo upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach prawa.

Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą poprzez formularze zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa, formularze dyspozycji zmiany danych oraz na podstawie innych dokumentów związanych z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy z funduszem inwestycyjnym, a następnie przez okres wynikający z przepisów ustawy funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom z Grupy Aviva w celach marketingowych tylko w przypadku udzielenia takiej zgody przez Użytkownika.

Fundacja Aviva

Fundacja jest administratorem danych związanych z działalnością Fundacji. Dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą lub prawnie uzasadnionego interesu, którym jest realizacja statusowych celów fundacji.

Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą poprzez formularze internetowe.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia celu przetwarzania danych lub do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych, sprzeciwu na przewarzanie danych lub odwołania zgody na przetwarzanie danych. 

Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom z Grupy Aviva w celach marketingowych tylko w przypadku udzielenia takiej zgody przez Użytkownika.

Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą poprzez formularze internetowe.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia celu przetwarzania danych lub do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych, sprzeciwu na przewarzanie danych lub odwołania zgody na przetwarzanie danych. 

Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom z Grupy Aviva w celach marketingowych tylko w przypadku udzielenia takiej zgody przez Użytkownika.

Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą poprzez formularze internetowe.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia celu przetwarzania danych lub do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych, sprzeciwu na przewarzanie danych lub odwołania zgody na przetwarzanie danych. 

Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom z Grupy Aviva w celach marketingowych tylko w przypadku udzielenia takiej zgody przez Użytkownika.

Aviva Sp. z o. o.

Aviva Sp. z o. o. jest administratorem danych potencjalnych klientów Grupy Aviva oraz użytkowników serwisów i aplikacji internetowych.

Dane potencjalnych klientów oraz użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą lub prawnie uzasadnionego interesu, którym jest pośredniczenie w zawieranie umów ubezpieczenia i dystrybucja jednostek uczestnictwa oraz przeprowadzanie badaniu profilu inwestora.

Dane osobowe naszych klientów są przekazywane podmiotom z Grupy Aviva w celu zawarcia i wykonania usług finansowych. 

Dane osobowe zbieramy od osoby, której dotyczą poprzez formularze kontaktowe, formularze ankiety potrzeb, formularz profilu inwestora, strony serwisu internetowego lub od podmiotów udostępniających dane w celach marketingowych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia celu przetwarzania danych lub do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych, sprzeciwu na przewarzanie danych  lub odwołania zgody na przetwarzanie danych.  

Przysługujące prawa

W sytuacji, w której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osoba, której dane dotyczą ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o  treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub też ograniczenia ich przetwarzania np. w celach marketingowych,  a także prawo do przenoszenia danych osobowych, poprzez kontakt:

1.   w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej bok@aviva.pl.

2.   telefoniczny, za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta pod numerem 22 557 44 44,

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Ambrożym Wójcikiem jest możliwy poprzez adres email: bok@aviva.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00