Nota prawna

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Informacje o Funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA:

I. Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty:
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty będący  funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami (do dnia 29 maja 2009 r. Fundusz działał pod nazwą „Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty”, skrót nazwy „CU FIO”).
Skrót nazwy: Aviva Investors FIO
Adres i siedziba: ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
e-mail: bok@aviva.pl

Decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Aviva Investors FIO:
W dniu 9 czerwca 2006 roku KPWiG decyzją nr DFI/W/4032-14/7-1-2274/06 udzieliła zezwolenia na przekształcenie Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Depozyt Plus, Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ochrony Kapitału Plus, Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Inwestowania oraz Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Polskich Akcji w Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Data i numer wpisu Aviva Investors FIO do rejestru funduszy inwestycyjnych:
Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy w dniu 3 listopada 2006 r., pod numerem RFi 261.

II. Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Skrót nazwy: Aviva Investors SFIO
Adres i siedziba: ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
e-mail: bok@aviva.pl

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Aviva Investors SFIO:
W dniu 27 lutego 2008 roku KNF decyzją udzieliła zezwolenia na utworzenie Funduszu.

Data i numer wpisu Aviva Investors SFIO do rejestru funduszy inwestycyjnych:
Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy w dniu 6 października 2008 r., pod numerem RFi 419.

III. Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Skrót nazwy: Aviva SFIO
Adres i siedziba: ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
e-mail: bok@aviva.pl

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o udzieleniu zezwolenia na utworzenie Aviva SFIO:
W dniu 22 października 2015 roku KNF decyzją udzieliła zezwolenia na utworzenie Funduszu.

Data i numer wpisu Aviva SFIO do rejestru funduszy inwestycyjnych:
Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy w dniu 9 listopada 2015 r. pod numerem RFi 1243.

Informacja o organie zarządzającym ww. Funduszami Inwestycyjnymi:
Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
zwane dalej "Towarzystwo";
Adres i siedziba: ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
e-mail: bok@aviva.pl
NIP: 897-15-53-438
Kapitał zakładowy: 12.250.000 zł
Kapitał wpłacony: 12.250.000 zł

Towarzystwo, działając pod firmą "Forum - Zachodnie Towarzystwo Funduszy Powierniczych Spółka Akcyjna" otrzymało w dniu 22 października 1997 roku zezwolenie na prowadzenie działalności - decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr KPW-4080-37/96. W związku z nabyciem 100% akcji Towarzystwa przez Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, od dnia 9 maja 2001 roku Towarzystwo działała pod firmą "Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA". Od dnia 29 maja 2009 r. Towarzystwo działa pod nazwą „Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.”
Towarzystwo zostało wpisane do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy-Rejestrowy za numerem RHB 6694 w dniu 16 lutego 1998 roku pod firmą "Forum - Zachodnie Towarzystwo Funduszy Powierniczych SA". W dniu 9 maja 2001 roku Towarzystwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011017 pod firmą Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Obecnie sądem rejestrowym dla Towarzystwa jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 
Podstawa działalności:
Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz wymienione powyżej fundusze inwestycyjne działają na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.).

Nota prawna:

Materiały i dane znajdujące się na stronie internetowej Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej także „Aviva Investors Poland TFI”) są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (jednolity tekst. Dz.U z 2014 r. poz. 94 ze zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej. 
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI zostały utworzone i działają na podstawie prawa polskiego. Informacje o funduszach inwestycyjnych, ryzyku, tabelach opłat manipulacyjnych oraz inne koszty i opłaty, znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów i prospektach  informacyjnych dostępnych u dystrybutorów, w siedzibie Aviva Investors Poland TFI SA  i na stronie www.aviva.pl.
Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Przedstawiane informacje finansowe są historycznym wynikiem inwestycyjnym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusze oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy Aviva Investors FIO inwestujących w akcje oraz Subfunduszu Aviva Oszczędnościowy cechuje się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych lub na stosowane techniki zarządzania portfelami. 
Subfundusze Aviva Investors FIO mogą lokować powyżej 35 proc. aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, a Subfundusze Aviva Investors Obligacji Dynamiczny i Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych dodatkowo w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez jednostkę samorządu terytorialnego RP lub państwa członkowskiego, państwo członkowskie lub należące do OECD, bądź międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie, natomiast Subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji dodatkowo w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rządy: Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Turcji, USA lub krajów UE, a Subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane państwo członkowskie, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Subfunudsz „Aviva Oszczędnościowy" lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV.

Niniejszy serwis internetowy Aviva Investors Poland TFI korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione. Jego zawartość i układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 
Aviva Investors Poland TFI SA oświadcza, że materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług Aviva Investors Poland TFI SA nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej.

Świadczenie usług drogą elektorniczną

Nota prawna związana ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Aviva sp. z o.o. w zakresie sprzedaży umów ubezpieczenia inwestycyjnego:

Rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady zawierania umów ubezpieczenia inwestycyjnego za pośrednictwem strony internetowej www.aviva.pl („Serwis”) określa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva sp. z o.o. w zakresie sprzedaży umów ubezpieczenia inwestycyjnego dostępny w Serwisie.
 
1. Informacje o ubezpieczycielu
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwane dalej Aviva) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002561. NIP 526-020-99-75
Wysokość kapitału zakładowego 82 500 000 złotych, opłaconego w wysokości 74 287 500 złotych.
Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydał Minister Finansów.

2. Informacja o agencie ubezpieczeniowym
Aviva Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043360. NIP 527-18-45-338, Wysokość kapitału zakładowego 41.085.500,00 złotych. Pełnomocnictwo udzielone agentowi ubezpieczeniowemu przez Aviva.

Wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11123022/A.
Wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych można sprawdzić w Komisji Nadzoru Finansowego. Wniosek o udzielenie informacji, czy podmiot wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych może być skierowany do Komisji Nadzoru Finansowego ustnie lub pisemnie, w szczególności w formie elektronicznej lub telefonicznie.

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel. (48 22) 33 26 600
(podstawa prawna - art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154 oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru Dz. U. z 2006 r. Nr 178, poz. 1316)
Aviva Spółka z o.o. działa na rzecz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie.
Aviva Spółka z o.o. nie posiada akcji, ani udziałów zakładu ubezpieczeń.
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. posiada 100% udziałów spółki Aviva Spółka z o.o.

3. Informacje o prawie do odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej z wykorzystaniem serwisu internetowego
W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia z wykorzystaniem Serwisu Użytkownik będący Ubezpieczającym ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia bez podania przyczyn i bez dodatkowych kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia od poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia przez ubezpieczyciela informacji, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - jeżeli jest to termin późniejszy.

W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia umowa uważana jest za niezawartą, a Użytkownik będący Ubezpieczającym zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie trzydziestu dni:
1) od dnia odstąpienia od umowy - w przypadku świadczeń Ubezpieczającego;
2) od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy - w przypadku świadczeń Aviva TUŻ.
W wypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w ramach której Aviva rozpocznie udzielanie ochrony ubezpieczeniowej za zgodą Ubezpieczającego przed upływem 30 dniowego terminu do odstąpienia od tej umowy, Aviva może żądać zapłaty składki za usługę rzeczywiście wykonaną.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach wskazanych w art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia składane jest przez Ubezpieczającego na adres:
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Inflancka 4b,
00-189 Warszawa

4. Informacja o miejscu i sposobie składania skarg i zażaleń
Szczegółowe informacje dotyczące formy i miejsca składania reklamacji dla poszczególnych spółek Avivy w Polsce dostępne na stronie https://www.aviva.pl/centrum-pomocy-dla-klienta/jak-zglosic-reklamacje/

Przysługuje Ci także prawo do skierowania sprawy do sądu powszechnego według właściwości ogólnej lub do sądu właściwego dla miejsca Twojego zamieszkania.
Teksty aktów prawnych zamieszczone na stronie https://www.aviva.pl/inwestycje/ nie stanowią źródeł prawa i mają jedynie charakter informacyjny. Jedyne źródło prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią akty prawne ogłoszone w dziennikach urzędowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2007 r. nr 68, poz. 449).

Z dniem 1-go czerwca 2009 firma Commercial Union - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. zmieniła nazwę na Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA

Informacja o Aviva Otwartym Funduszu Emerytalnym Aviva Santander

Nazwa: Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander zwane dalej: "Aviva OFE" lub "Fundusz". Do 31 maja 2009 r. Fundusz działał pod nazwą Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK.

Adres i siedziba: ul. Inflancka 4b, 02-672 Warszawa 
e-mail: bok_ofe@aviva.pl

NIP: 527-21-72-640
Kapitał zakładowy: 137.000.000 zł
Kapitał wpłacony: 137.000.000 zł

Fundusz został utworzony na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi wydanego 26 stycznia 1999 roku i wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 1 lutego 1999 roku pod numerem RFe 1. Fundusz działa zgodnie z Ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z późniejszymi zmianami) oraz Statutem Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander uchwalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aviva Powszechnego Towarzystwa Aviva Santander SA i zatwierdzonym przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi na podstawie decyzji z dnia 26 stycznia 1999 roku.

Informacja o Aviva Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym Aviva Santander SA:

Nazwa: Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander jest zarządzany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflancka 4b, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 5940 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy. Towarzystwo jest spółką akcyjną prawa polskiego, której akcjonariuszami są Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA i Santander Bank Polska SA (dawniej Bank Zachodni WBK SA) zwane dalej "Aviva PTE" lub "Towarzystwo";

Adres i siedziba: ul. Inflancka 4b, 02-672 Warszawa
e-mail: bok_ofe@aviva.pl

Skontaktuj się z nami

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00

Sprzedaż polis poniedziałek - piątek 8:00 - 20:00, sobota 9:00 - 17:30