Nagrody i wyróżnienia - rok 2006

Medal Europejski dla Commercial Union TUO i Commercial Union TFI

Jest to nie komercyjne, ogólnopolskie przedsięwzięcie promujące ideę integracji europejskiej w środowisku przedsiębiorców. Wyróżniane są wyroby i usługi, które swoim standardem dorównują poziomowi europejskiemu. Medal Europejski jest rekomendacją wystawioną wyróżnionym wyrobom i usługom przez BCC oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. 

Nagroda PremiumBrand dla Grupy Commercial Union

Grupa Commercial Union otrzymała Nagrodę PremiumBrand -  2. miejsce w kategorii Finanse. Wśród kryteriów, które podlegały ocenie znalazły się: zaufanie i lojalność wobec marki, prestiż, dobre imię, popularność i znajomość marki, CSR (Corporate Social Responsibility) oraz tzw. referencje, czyli gotowość do rekomendowana marki innym ludziom. 

Commercial Union PTE najbardziej efektywną instytucją finansową według Rzeczpospolitej

W rankingu Rzeczpospolitej najlepszych instytucji finansowych Commercial Union PTE zajęło pierwsze miejsce pod względem efektywności. 

Laur Klienta dla Commercial Union TUO

Commercial Union TUO otrzymało Laur Klienta -  drugie miejsce w kategorii ubezpieczenia majątkowe i pozostałe. Laureaci zostali wyłonieni na podstawie ogólnopolskiego sondażu, w którym badano m.in. emocjonalne przywiązanie do danej marki. 

Ósmy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu dla Commercial Union Życie

Commercial Union Życie otrzymało Ósmy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Diamenty przyznawane są firmom, które rokrocznie utrzymują wysoką pozycję rynkową, osiągają dobre wyniki finansowe, są zaangażowane w działalność charytatywną, a także dbają o środowisko naturalne. 

Perły Polskiej Gospodarki dla Commercial Union PTE

Commercial Union PTE otrzymało nagrodę Perły Polskiej Gospodarki. Kryteriami oceny były to w szczególności: rentowność obrotu, stopa zwrotu z aktywów i kapitału własnego, wydajność pracy i wskaźnik ogólnego zadłużenia. Nagradzane są najbardziej efektywne polskie przedsiębiorstwa. Ranking opracowuje Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, a weryfikuje Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki. Laureatami rankingu zostają firmy, które uzyskały największa sumę punktów za osiągnięte w ostatnich latach audytorskie wskaźniki efektywności. 

Commercial Union OFE najlepszym funduszem emerytalnym w Europie Środkowej i Wschodniej według Investment & Pensions Europe

Commercial Union OFE został uznany za najlepszy fundusz emerytalny w Europie Środkowej i Wschodniej przez prestiżowy miesięcznik branżowy Investment & Pensions Europe. Podkreślono dokonania Commercial Union w dziedzinie stosowania i promowania standardów ładu korporacyjnego na polskim rynku kapitałowym.

Internetowy portal korporacyjny Commercial Union wysoko w Złotych Witrynach

Internetowy portal korporacyjny Commercial Union został bardzo wysoko sklasyfikowany w rankingu najlepszych stron internetowych. W ogłoszonym przez Gazetę Bankową zestawieniu Złote Witryny, prezentującym najwyżej oceniane strony internetowe towarzystw ubezpieczeniowych, portal www.cu.pl został uznany za trzeci pod względem jakości w segmencie ubezpieczeń na życie. Wśród stron ubezpieczycieli majątkowych witryna uplasowała się na czwartym miejscu. Jury konkursowe oceniało strony według czterech głównych grup kryteriów: zawartości merytorycznej strony, komunikacji marketingowej, parametrów technicznych oraz ergonomii. Najwyższe noty nasza witryna uzyskała w grupie kryteriów merytorycznych i marketingowych. 

Commercial Union PTE na 2. miejscu wśród najefektywniejszych spółek sektora usług finansowych

Commercial Union PTE zostało sklasyfikowane na 2. miejscu w zestawieniu 25 najefektywniejszych spółek sektora usług finansowych. W ogólnym rankingu opartym na wielkości przychodu firm Commercial Union Życie zajęło 65. miejsce, a Commercial Union PTE - 371. 

Grupa Commercial Union Polska otrzymała tytuł Opiekuna Wolontariatu w Polsce

Od 2001 roku Commercial Union objął mecenatem sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i otrzymał tytuł Opiekuna Wolontariatu. Centra Wolontariatu są charytatywnymi, pozarządowymi organizacjami, które animują i wspierają wolontariat - ruch społeczny skupiający w Polsce ponad 2 miliony ludzi. Sieć ta powstała w Polsce jako pierwsza i jest wiodącą instytucją w Europie Środkowej i Wschodniej.