Zasady dobrych praktyk

Aviva działa zgodnie z wymogami etycznymi, profesionalnymi i prawnymi

Aviva kieruje się wszechstronnie rozumianymi zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. W trosce o interes klientów stosuje i promuje zasady etyki i dobrych praktyk w działalności ubezpieczeniowej i inwestycyjnej.

Każdy pracownik grupy Aviva zobowiązany jest do akceptacji i stosowania Kodeksu Etyki Biznesu Aviva. Natomiast Przedstawicieli ds. ubezpieczeń i inwestycji Aviva obowiązuje Kodeks Działalności Agentów i Przedstawicieli.

Od 1998 roku firma stosuje zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej.

W 2007 roku jako pierwsza złożyła deklarację stosowania zasad dobrych praktyk ubezpieczeniowych, przygotowanych i rekomendowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU). Dokument ten szczegółowo określa, na czym polegają właściwe relacje ubezpieczycieli z klientami, konkurentami, pośrednikami, nadzorem i mediami. Aviva współtworzyła i stosuje kodeks dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych.

Aviva PTE, zarządzające funduszem emerytalnym, od 2005 roku stosuje własne standardy ładu korporacyjnego w działalności inwestycyjnej. Określają one szczegółowo, jakimi zasadami kierują się zarządzający funduszem, wykonując w imieniu klientów prawa głosu z tytułu posiadanych przez fundusz akcji spółek publicznych.

W 2009 roku Aviva stosuje również kodeks dobrych praktyk rynku bancassurance, czyli łączonej sprzedaży usług bankowych i ubezpieczeniowych, opracowany i ogłoszony przez Związek Banków Polskich przy współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń.