Nasze zasady

Aviva kieruje się wszechstronnie rozumianymi zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. W trosce o interes klientów stosujemy i promujemy zasady etyki i dobrych praktyk w działalności ubezpieczeniowej i inwestycyjnej.

  1. Każdy pracownik Avivy zobowiązany jest do akceptacji i stosowania Kodeksu Etyki Biznesu Aviva.
  2. Naszych agentów ubezpieczeniowych obowiązuje Kodeks Działalności Agentów i Przedstawicieli.
  3. Od 1998 roku stosujemy zasady etyki w działalności ubezpieczeniowej.
  4. W 2007 roku jako pierwsi złożyliśmy deklarację stosowania zasad dobrych praktyk ubezpieczeniowych, przygotowanych i rekomendowanych przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU). Dokument ten szczegółowo określa, na czym polegają właściwe relacje ubezpieczycieli z klientami, konkurentami, pośrednikami, nadzorem i mediami. Współtworzyliśmy i stosujemy kodeks dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych.
  5. Aviva PTE, zarządzające funduszem emerytalnym, od 2005 roku stosuje własne standardy ładu korporacyjnego w działalności inwestycyjnej. Określają one szczegółowo, jakimi zasadami kierują się zarządzający funduszem, wykonując w imieniu klientów prawa głosu z tytułu posiadanych przez fundusz akcji spółek publicznych.
  6. Od 2009 roku Aviva stosuje również kodeks dobrych praktyk rynku bancassurance, czyli łączonej sprzedaży usług bankowych i ubezpieczeniowych, opracowany i ogłoszony przez Związek Banków Polskich przy współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń.