*Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej mogą zawierać oświadczenia dotyczące przyszłych zdarzeń, trendów, planów, oczekiwań lub celów oraz innych stwierdzeń dotyczących przyszłości Aviva w Polsce, jej kondycji finansowej i wyników. Stwierdzenia, takie jak „wierzy”, „zamierza”, „oczekuje”, „planuje”, „może”, „projekty”, „plany”, „szacunki” oraz słowa o podobnym znaczeniu odnoszą się wyłącznie do przyszłości. Opierają się one na obecnych założeniach kierownictwa i ze swej natury wiążą się z ryzykiem i niepewnością, dlatego nie należy na nich nadmiernie polegać. Mogą bowiem zaistnieć zdarzenia,  powodujące że rzeczywista sytuacja finansowa czy operacyjna będą się różnić od tych wyrażonych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Za główne, ale nie jedyne czynniki, które mogą mieć na to wpływ Aviva uznaje: 

· Ogólne warunki gospodarcze i polityczne (w tym wynikające z referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, inflacja itp.),

· Zmiany w przepisach prawa, w tym w regulacjach podatkowych,

· Wahania kursów wymiany walut i stóp procentowych,

· Sytuacja konkurencyjna oraz wyniki na rynku finansowym,

· Ryzyko niewykonania zobowiązań przez kontrahentów,

· Zdarzenia katastroficzne.