OGŁOSZENIE ANEKSU Z DNIA 6 KWIETNIA 2022 R. DO PLANU POŁĄCZENIA AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OGÓLNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ SPÓŁKI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 31 STYCZNIA 2022 R. POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ 

Zarząd spółki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009857, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 6 kwietnia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna aneks do planu połączenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z dnia 31 stycznia 2022 r. o treści jak w załączniku.

Aneks do Planu Połączenia

Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Inflancka 4b.

O spółce

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. działa na rynku polskim od 26 lat. Specjalizuje się w ubezpieczeniach dla klientów indywidualnych oraz posiada atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorstw i instytucji. Akcjonariuszem spółki jest Allianz Holding eins GmbH z siedzibą w Wiedniu – 100%

Aviva oferuje ubezpieczenie komunikacyjne OC oraz szeroki wybór pakietów AC. Klientom gwarantujemy Akademię Bezpiecznej Jazdy czyli naukę bezpiecznej jazdy po kolizji, aplikację do samodzielnych oględzin oraz bezpośrednią likwidację szkód. Jak również bogaty wybór pakietów dodatkowych: ochrona prawna, ochrona opon, ochrona szyb, samochód jak nowy czy elektronika w podróży.  

Klientom indywidualnym Towarzystwo proponuje ubezpieczenie mieszkań i domów „Twój Dom” z gwarancją szybkiej wypłaty. Aviva zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia szkody i dostarczenia dokumentów. Ponadto Klienci mogą zawrzeć umowę od razu na 2 lub 3 lata, uzyskując korzystne zniżki.

Klientom wyjeżdżającym za granicę oferujemy ubezpieczenie „Twoja Podróż". Ubezpieczenie daje możliwość kupienia ochrony zarówno na wyjazdy krótkie kilkudniowe, tygodniowe, jak i roczne. Ubezpieczenie „Twoja Podróż”, przeznaczone jest dla klientów indywidualnych. Dla firm, których pracownicy podróżują służbowo proponujemy grupowe ubezpieczenie "Partner w Podróży". Wariant ubezpieczenia grupowego możliwy jest do zakupu u Agenta.

Aviva ma w swojej ofercie  produkty dedykowane dla małych i średnich firm. Ich zakres i konstrukcja zawierają rozwiązania adekwatne do zmieniających się potrzeb przedsiębiorcy. Innowacyjny pakiet ubezpieczeń Partner w Biznesie wyróżnia się wyjątkowo prostym systemem ustalania sumy ubezpieczenia. Partner w Biznesie Plus gwarantuje jeden z najszerszych na rynku zakresów ochrony ubezpieczeniowej dla tej grupy przedsiębiorstw.

Dużym podmiotom gospodarczym Aviva oferuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Grono, kompleksową ochronę ubezpieczeniową konstruowaną indywidualnie i dostosowaną do prowadzonej działalności. Aviva współpracuje z bankami w zakresie bancassurance, czyli wspólnej sprzedaży usług bankowych i ubezpieczeniowych.

Towarzystwo oferuje również dwa warianty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Moje bezpieczeństwo Prestiż. 

Wszystkie produkty oferowane są w systemie direct czyli przez telefon i Internet oraz przez Agentów.

Zarząd

Katarzyna Laurenza (Bem) – Prezes Zarządu

Katarzyna Laurenza objęła funkcję prezesa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych w październiku 2021 roku, po uzyskaniu zgody KNF. Wcześniej, od kwietnia 2020 roku była członkiem zarządu Aviva TUO, odpowiedzialnym za ubezpieczenia majątkowe.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE Business School w Barcelonie.

Od 1992 roku związana z polskim rynkiem ubezpieczeniowym. Jest ekspertem w zakresie ubezpieczeń majątkowych, zarządzania produktem, pricingu, underwritingu oraz reasekuracji. Zajmowała szereg kluczowych stanowisk w polskich i międzynarodowych firmach ubezpieczeniowych oraz brokerskich (między innymi w PZU, Generali, Zurich, AON, Gras Savoye Polska, Sedgwick). W latach 2005-2017 była związana z Grupą PZU, gdzie jako Dyrektor Biura Zarządzania Produktami odpowiadała za zarządzanie segmentem klientów indywidualnych i MSP, nadzorując w szczególności obszary produktu i underwritingu.

Krzysztof Lipski - Członek Zarządu

W Avivie pracuje od 2011 r., w latach 2011-2013 jako dyrektor kontrolingu, a od roku 2013 jako dyrektor ds. sprawozdawczości finansowej. Od 2018 r. jest członkiem zarządu Santander Aviva. Od maja 2021 roku dyrektor finansowy (CFO) spółek Aviva w Polsce i członek zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA.

Od 30 listopada 2021 r. jest również członkiem zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

Związany z branżą ubezpieczeniową od ponad 20 lat. W latach 1998-2011 pracował w polskich i brytyjskich spółkach firmy doradczej KPMG (od 2005 r. na stanowiskach menedżerskich), gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych, doradztwie księgowym, regulacyjnym i transakcyjnym na rzecz zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystw emerytalnych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz członek Association of Chartered Certified Accountants.

Marcin Kulawik - Członek Zarządu

Od 30 listopada 2021 r. członek zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA.

Od czerwca 2020 r. jest członkiem zarządu Aviva Sp. z o. o. Nadzoruje Departament Operacji i IT. Odpowiada m. in. za likwidację szkód życiowych oraz majątkowych, centrum kontaktów z klientem, obsługę procesów operacyjnych, obsługę płatności klientów i agentów, zarządzanie projektami, automatyzację i robotyzację procesów oraz dział zakupów.

Marcin Kulawik jest związany z sektorem finansowym od 2005 r. Pierwsze doświadczenia w branży zdobywał w Bank of New York w USA, gdzie w latach 2005 -2010 odpowiadał za wdrażanie międzynarodowych biur maklerskich na Wall Street. Po powrocie do kraju, w latach 2010-2014 związany był z Bankiem Raiffeisen, dla którego zrealizował szereg projektów między innymi uruchomienie Biura Maklerskiego R-Brokers. Do Avivy dołączył w 2014. Przez ponad 4 lata, w roli Dyrektora Transformacji, odpowiadał za zarządzanie portfelem projektów oraz PMO. W 2019 dołączył do Departamentu Operacji rozszerzając zakres odpowiedzialności o obszar robotyzacji i doskonalenia procesów operacyjnych.

Z wykształcenia inżynier informatyki, absolwent Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia Executive MBA na Tiffin University w Stanach Zjednoczonych. Studiował również na uniwersytecie w Norymberdze.

Rada Nadzorcza

  • Petros Papanikolaou - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Teresa Godinho - członek Rady Nadzorczej
  • Jovana Novic - Członek  Rady Nadzorczej
  • Jacek Lisowski - Członek  Rady Nadzorczej
  • Jakub Karnowski - Członek  Rady Nadzorczej

Ład korporacyjny

Warszawa, 31 grudnia 2014 r.

Warszawa, 31 grudnia 2014 r.Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. („Spółka”) niniejszym oświadcza, iż przyjęło do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku („Zasady”), z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej z charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza, potwierdzając zamiar stosowania Zasad, podjęły stosowne uchwały oraz zarekomendowały przyjęcie Zasad Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Treść Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index.html

Informacje dla Akcjonariuszy

Realizując obowiązek wynikający z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych niniejszym informujemy, że na tej stronie zamieszczane będą ogłoszenia pochodzące od Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., wymagane przez prawo lub jej statut.

 

In carrying out the obligation arising from art. 5 § 5 of the act of 15 September 2000 Code of Commercial Companies, we hereby inform you that on this site will be placed announcements coming from Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., required by law or its articles of association.

Dane spółki

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000009857
NIP: 526-020-99-98
Wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 59 360 000 zł