Aviva

Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

O spółce

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. działa na rynku polskim od 26 lat. Specjalizuje się w ubezpieczeniach dla klientów indywidualnych oraz posiada atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorstw i instytucji. Akcjonariuszami spółki są: Aviva Group Holdings Ltd - 90 proc. akcji i Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) - 10 proc.

Aviva oferuje ubezpieczenie komunikacyjne OC oraz szeroki wybór pakietów AC. Klientom gwarantujemy Akademię Bezpiecznej Jazdy czyli naukę bezpiecznej jazdy po kolizji, aplikację do samodzielnych oględzin oraz bezpośrednią likwidację szkód. Jak również bogaty wybór pakietów dodatkowych: ochrona prawna, ochrona opon, ochrona szyb, samochód jak nowy czy elektronika w podróży.  

Klientom indywidualnym Towarzystwo proponuje ubezpieczenie mieszkań i domów „Twój Dom” z gwarancją szybkiej wypłaty. Aviva zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia szkody i dostarczenia dokumentów. Ponadto Klienci mogą zawrzeć umowę od razu na 2 lub 3 lata, uzyskując korzystne zniżki.

Klientom wyjeżdżającym za granicę oferujemy ubezpieczenie „Twoja Podróż". Ubezpieczenie daje możliwość kupienia ochrony zarówno na wyjazdy krótkie kilkudniowe, tygodniowe, jak i roczne. Ubezpieczenie „Twoja Podróż”, przeznaczone jest dla klientów indywidualnych. Dla firm, których pracownicy podróżują służbowo proponujemy grupowe ubezpieczenie "Partner w Podróży". Wariant ubezpieczenia grupowego możliwy jest do zakupu u Agenta.

Aviva ma w swojej ofercie  produkty dedykowane dla małych i średnich firm. Ich zakres i konstrukcja zawierają rozwiązania adekwatne do zmieniających się potrzeb przedsiębiorcy. Innowacyjny pakiet ubezpieczeń Partner w Biznesie wyróżnia się wyjątkowo prostym systemem ustalania sumy ubezpieczenia. Partner w Biznesie Plus gwarantuje jeden z najszerszych na rynku zakresów ochrony ubezpieczeniowej dla tej grupy przedsiębiorstw.

Dużym podmiotom gospodarczym Aviva oferuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Grono, kompleksową ochronę ubezpieczeniową konstruowaną indywidualnie i dostosowaną do prowadzonej działalności. Aviva TUO współpracuje z Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) - swoim mniejszościowym akcjonariuszem - oraz z innymi bankami w zakresie bancassurance, czyli wspólnej sprzedaży usług bankowych i ubezpieczeniowych.

Towarzystwo oferuje również dwa warianty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Moje bezpieczeństwo Prestiż. 

Wszystkie produkty oferowane są w systemie direct czyli przez telefon i Internet oraz przez Agentów.

Zarząd

Maciej Jankowski – prezes zarządu

a

Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), kierunek ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. W 1993 roku rozpoczął pracę w Commercial Union Polska - Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie, gdzie kolejno piastował funkcje księgowego, wicedyrektora i dyrektora finansowego. Był odpowiedzialny m.in. za księgowanie operacji ubezpieczeniowych, rozwój współpracy z instytucjami finansowymi, opracowywanie procedur kontroli wewnętrznej. W latach 1997-1998 pracował w Wielkiej Brytanii w Aviva Assurance Company plc w dziale ryzyk biznesowych. W latach 1993-1997 przechodził szkolenie w Association of Certified Chartered Accountants i złożył końcowe egzaminy uprawniające do ubiegania się o wykonywanie zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii i w większości krajów OECD. W latach 1998-2003 był wiceprezesem CU PTE. W latach 2003-2008, jako wiceprezes Commercial Union Życie i Commercial Union Polska Sp. z o. o. odpowiadał za finanse spółek grupy CU Polska. Od 2008 roku prezes grupy Aviva w Polsce. W latach 2003-2008 jako wiceprezes odpowiadał za finanse spółek grupy Aviva. W latach 2008-2013 prezes grupy Aviva w Polsce, od 2013 roku wiceprezes grupy. Od 2009 roku prezes Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

Jolanta Karny – wiceprezes zarządu

W 2016 r. Jolanta Karny została powołana na wiceprezesa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych i przez 3 lata odpowiadała za linię biznesową ubezpieczeń majątkowych. Od września 2019 r. objęła stanowisko szefa sprzedaży i przejęła obszary marketingu, direct, sprzedaży cyfrowej i strategii.

Pracę w Avivie rozpoczęła w 2003 roku jako asystent ds. aktuarialnych, a następnie awansowała w tym obszarze. W 2010 roku została dyrektorem działu aktywizacji sieci sprzedaży, zaś w latach 2012-2014 pełniła funkcję dyrektora audytu. W latach 2014-2016 była członkiem zarządu Aviva sp. z o. o. oraz odpowiadała za obszar strategii i transformacji.

Jest absolwentką Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych. Ukończyła też studia podyplomowe z zakresu Business Management na Uniwersytecie Tennessee w Knoxville, doradztwa inwestycyjnego w Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz rozwoju organizacji w Saïd Oxford Business School. Brała udział w globalnych programach rozwojowych Avivy.

Ewa Jac – członek zarządu

Ewa Jac w czerwcu 2017 r. objęła stanowisko członka zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. Jest menedżerem z wszechstronnym doświadczeniem w zakresie finansów, także międzynarodowym. Do Avivy dołączyła w 1998 r. i rozpoczęła pracę w Aktuariacie Finansowym. W kolejnych latach rozwijała karierę w Dziale Aktuarialnej Wyceny Firm - od specjalisty do dyrektora działu. Od 2004 r. była członkiem zarządu Aviva Życie. W latach 2006-2008 - główny aktuariusz grupy w Polsce, zaś w okresie 2008-2014 - dyrektor finansowy grupy Aviva w Polsce. Była odpowiedzialna m. in. za proces automatyzacji i uproszczenia procesów finansowych połączony z wdrożeniem Oracle EBS i ujednoliceniem planu kont spółek grupy. W latach 2014-2016 pracowała jako zastępca szefa departamentu ryzyka w strukturze Aviva International Insurance, zmieniając Warszawą na Londyn. Ewa Jac jest absolwentką Wydziału Matematyki Politechniki Warszawskiej. Od 1997 r. jest członkiem rzeczywistym Polskiego Instytutu Aktuarialnego. W 2006 r., po zdaniu kolejnych egzaminów, otrzymała prestiżowy tytuł fellow Brytyjskiego Instytutu Aktuarialnego.

Katarzyna Bem – członek zarządu

Katarzyna Bem została powołana na członka zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych i dołączyła do zespołu zarządzającego Avivy w Polsce od kwietnia 2020 r. Odpowiada za ubezpieczenia majątkowe.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE Business School w Barcelonie. Od 1992 roku związana z polskim rynkiem ubezpieczeniowym. Jest ekspertem w zakresie ubezpieczeń majątkowych, zarządzania produktem, pricingu, underwritingu oraz reasekuracji. Zajmowała szereg kluczowych stanowisk w polskich i międzynarodowych firmach ubezpieczeniowych oraz brokerskich (między innymi w PZU, Generali, Zurich, AON, Gras Savoye Polska, Sedgwick). W latach 2005-2017 była związana z Grupą PZU, gdzie jako Dyrektor Biura Zarządzania Produktami odpowiadała za zarządzanie segmentem klientów indywidualnych i MSP, nadzorując w szczególności obszary produktu i underwritingu.

Rada Nadzorcza

  • Adam Uszpolewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Mariusz Grendowicz - Członek  Rady Nadzorczej
  • Arkadiusz Przybył - Członek  Rady Nadzorczej
  • Antoni Reczek - Członek  Rady Nadzorczej
  • Thomas Ruedel - Członek  Rady Nadzorczej

Ład korporacyjny

Warszawa, 31 grudnia 2014 r.

Warszawa, 31 grudnia 2014 r.Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. („Spółka”) niniejszym oświadcza, iż przyjęło do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku („Zasady”), z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej z charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza, potwierdzając zamiar stosowania Zasad, podjęły stosowne uchwały oraz zarekomendowały przyjęcie Zasad Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Treść Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index.html

Informacje dla Akcjonariuszy

Realizując obowiązek wynikający z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych niniejszym informujemy, że na tej stronie zamieszczane będą ogłoszenia pochodzące od Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., wymagane przez prawo lub jej statut.

 

In carrying out the obligation arising from art. 5 § 5 of the act of 15 September 2000 Code of Commercial Companies, we hereby inform you that on this site will be placed announcements coming from Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., required by law or its articles of association.

Dane spółki

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000009857
NIP: 526-020-99-98
Wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 59 360 000 zł