Aviva

Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

O spółce

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. działa na rynku polskim od 26 lat. Specjalizuje się w ubezpieczeniach dla klientów indywidualnych oraz posiada atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorstw i instytucji. Akcjonariuszami spółki są: Aviva Group Holdings Ltd - 90 proc. akcji i Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) - 10 proc.

Aviva oferuje ubezpieczenie komunikacyjne OC oraz szeroki wybór pakietów AC. Klientom gwarantujemy Akademię Bezpiecznej Jazdy czyli naukę bezpiecznej jazdy po kolizji, aplikację do samodzielnych oględzin oraz bezpośrednią likwidację szkód. Jak również bogaty wybór pakietów dodatkowych: ochrona prawna, ochrona opon, ochrona szyb, samochód jak nowy czy elektronika w podróży.  

Klientom indywidualnym Towarzystwo proponuje ubezpieczenie mieszkań i domów „Twój Dom” z gwarancją szybkiej wypłaty. Aviva zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia szkody i dostarczenia dokumentów. Ponadto Klienci mogą zawrzeć umowę od razu na 2 lub 3 lata, uzyskując korzystne zniżki.

Klientom wyjeżdżającym za granicę oferujemy ubezpieczenie „Twoja Podróż". Ubezpieczenie daje możliwość kupienia ochrony zarówno na wyjazdy krótkie kilkudniowe, tygodniowe  jak i roczne. Ubezpieczenie „Twoja Podróż”, przeznaczone zarówno dla klientów indywidualnych, jak również - w wariancie grupowym - dla firm, których pracownicy podróżują służbowo. Wariant ubezpieczenia grupowego możliwy jest do zakupu u Agenta. 

Aviva ma w swojej ofercie  produkty dedykowane dla małych i średnich firm. Ich zakres i konstrukcja zawierają rozwiązania adekwatne do zmieniających się potrzeb przedsiębiorcy. Innowacyjny pakiet ubezpieczeń Partner w Biznesie wyróżnia się wyjątkowo prostym systemem ustalania sumy ubezpieczenia. Partner w Biznesie Plus gwarantuje jeden z najszerszych na rynku zakresów ochrony ubezpieczeniowej dla tej grupy przedsiębiorstw.

Dużym podmiotom gospodarczym Aviva oferuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków Grono, kompleksową ochronę ubezpieczeniową konstruowaną indywidualnie i dostosowaną do prowadzonej działalności. Aviva TUO współpracuje z Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) - swoim mniejszościowym akcjonariuszem - oraz z innymi bankami w zakresie bancassurance, czyli wspólnej sprzedaży usług bankowych i ubezpieczeniowych.

Towarzystwo oferuje również dwa warianty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Moje bezpieczeństwo Prestiż. 

Wszystkie produkty oferowane są w systemie direct czyli przez telefon i Internet oraz przez Agentów.

Zarząd

Maciej Jankowski – prezes zarządu

a

Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), kierunek ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. W 1993 roku rozpoczął pracę w Commercial Union Polska - Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie, gdzie kolejno piastował funkcje księgowego, wicedyrektora i dyrektora finansowego. Był odpowiedzialny m.in. za księgowanie operacji ubezpieczeniowych, rozwój współpracy z instytucjami finansowymi, opracowywanie procedur kontroli wewnętrznej. W latach 1997-1998 pracował w Wielkiej Brytanii w Aviva Assurance Company plc w dziale ryzyk biznesowych. W latach 1993-1997 przechodził szkolenie w Association of Certified Chartered Accountants i złożył końcowe egzaminy uprawniające do ubiegania się o wykonywanie zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii i w większości krajów OECD. W latach 1998-2003 był wiceprezesem CU PTE. W latach 2003-2008, jako wiceprezes Commercial Union Życie i Commercial Union Polska Sp. z o. o. odpowiadał za finanse spółek grupy CU Polska. Od 2008 roku prezes grupy Aviva w Polsce. W latach 2003-2008 jako wiceprezes odpowiadał za finanse spółek grupy Aviva. W latach 2008-2013 prezes grupy Aviva w Polsce, od 2013 roku wiceprezes grupy. Od 2009 roku prezes Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

Jolanta Karny – wiceprezes zarządu

W listopadzie 2016 r. Jolanta Karny została powołana na wiceprezesa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych i przejęła odpowiedzialność za linię biznesową ubezpieczeń majątkowych. Pracę w Avivie rozpoczęła w 2003 roku jako asystent ds. aktuarialnych, a następnie awansowała w tym obszarze. W 2010 roku została dyrektorem działu aktywizacji sieci sprzedaży, zaś w latach 2012-2014 pełniła funkcję dyrektora audytu. W latach 2014-2016 pełniła funkcję członka zarządu spółki dystrybucyjnej Aviva sp. z o. o. oraz była odpowiedzialna za obszar strategii i transformacji.

Jest absolwentką Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła też studia podyplomowe na uczelniach polskich i zagranicznych. Obroniła tytuł doktora nauk ekonomicznych  w zakresie ekonometrii w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH  (zakład statystyki matematycznej). Jest także absolwentką programu dla kadry menedżerskiej Avivy w Said Oxford Business School.

Piotr Głowski – wiceprezes zarządu

Piotr Głowski został powołany na wiceprezesa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych w grudniu 2018 r. Od 2016 r. jest również wiceprezesem Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, a od 2014 r. wiceprezesem spółki dystrybucyjnej Aviva Sp. z o. o. Odpowiada za sprzedaż we własnej sieci agencyjnej grupy Aviva, sprzedaż grupowych ubezpieczeń na życie, bancassurance i współpracę z zewnętrznymi agencjami. Pracę zawodową rozpoczął w PZU Życie. Przeszedł całą ścieżkę kariery w sprzedaży – od agenta ubezpieczeniowego do członka zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż. Do jego największych sukcesów należy stworzenie wspólnej sieci sprzedaży dla OFE PZU Złota Jesień. Od 2006 roku dołączył do grupy Polbank, gdzie jako dyrektor sprzedaży zbudował sieć detaliczną. Po połączeniu banków Polbank EFG i Raiffeisen Bank Polska pełnił funkcję członka rozszerzonego zarządu banku, odpowiedzialnego za sprzedaż detaliczną. W krótkim czasie, wraz z zespołem, przeprowadził z sukcesem połączenie dwóch różnych sieci pod marką Raiffeisen Polbank. Absolwent matematyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończył też studia MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Ewa Jac – członek zarządu

Ewa Jac w czerwcu 2017 r. objęła stanowisko członka zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. Jest menedżerem z wszechstronnym doświadczeniem w zakresie finansów, także międzynarodowym. Do Avivy dołączyła w 1998 r. i rozpoczęła pracę w Aktuariacie Finansowym. W kolejnych latach rozwijała karierę w Dziale Aktuarialnej Wyceny Firm - od specjalisty do dyrektora działu. Od 2004 r. była członkiem zarządu Aviva Życie. W latach 2006-2008 - główny aktuariusz grupy w Polsce, zaś w okresie 2008-2014 - dyrektor finansowy grupy Aviva w Polsce. Była odpowiedzialna m. in. za proces automatyzacji i uproszczenia procesów finansowych połączony z wdrożeniem Oracle EBS i ujednoliceniem planu kont spółek grupy. W latach 2014-2016 pracowała jako zastępca szefa departamentu ryzyka w strukturze Aviva International Insurance, zmieniając Warszawą na Londyn. Ewa Jac jest absolwentką Wydziału Matematyki Politechniki Warszawskiej. Od 1997 r. jest członkiem rzeczywistym Polskiego Instytutu Aktuarialnego. W 2006 r., po zdaniu kolejnych egzaminów, otrzymała prestiżowy tytuł fellow Brytyjskiego Instytutu Aktuarialnego.

Bartosz Niewiadomski – członek zarządu

a

Bartosz Niewiadomski został powołany do zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA w listopadzie 2015 r. Odpowiada za marketing grupy Aviva i sprzedaż w kanale direct (przez telefon i internet). Wcześniej pracował w Expanderze, gdzie w 2010 r. objął stanowisko dyrektora marketingu, a w 2011 r. wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za całokształt działań marketingowych, relacje z klientami oraz wsparcie technologiczne. Stworzył i rozbudował call center oraz wdrożył unikalny system pozyskiwania klienta wykorzystujący kontakt osobisty, telefoniczny i za pośrednictwem internetu. Koordynował także powstanie autorskiego internetowego systemu wsparcia sprzedaży.

Ma kilkanaście lat doświadczeń zawodowych na stanowiskach menedżerskich w pracy dla największych marek FMCG w Polsce., m.in. Masterfoods, Danone i Tchibo. Ekspert w zakresie badań marketingowych dla biznesu i organizacji. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Rada Nadzorcza

  • Adam Uszpolewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Mariusz Grendowicz - Członek  Rady Nadzorczej
  • Arkadiusz Przybył - Członek  Rady Nadzorczej
  • Antoni Reczek - Członek  Rady Nadzorczej
  • Thomas Ruedel - Członek  Rady Nadzorczej

Ład korporacyjny

Warszawa, 31 grudnia 2014 r.

Warszawa, 31 grudnia 2014 r.Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. („Spółka”) niniejszym oświadcza, iż przyjęło do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku („Zasady”), z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej z charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza, potwierdzając zamiar stosowania Zasad, podjęły stosowne uchwały oraz zarekomendowały przyjęcie Zasad Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Treść Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index.html

Dane spółki

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000009857
NIP: 526-020-99-98
Wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 59 360 000 zł