Aviva

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

O spółce

Towarzystwo działa od 1992 roku i jest jednym z liderów rynku ubezpieczeń na życie w Polsce. Akcjonariuszami spółki są: Aviva Group Holdings Ltd – 90 proc. akcji i Santander Bank Polska – 10 proc. akcji.

Podstawową ofertą dla klientów indywidualnych są ubezpieczenia na życie i zdrowie, pozwalające elastycznie dopasować zakres ochrony do potrzeb Klienta i jego bliskich.

Twoje Życie zapewnia ubezpieczenie na całe życie oraz wyższą sumę ubezpieczenia w okresie wskazanym przez Klienta (np. na czas spłaty kredytu hipotecznego). Ponadto Klienci mają do wyboru 16 dodatkowych umów zdrowotnych i wypadkowych − w tym: opcje, które zapewniają wypłatę pieniędzy w razie ciężkiej choroby oraz możliwość leczenia za granicą w przypadku poważnych problemów ze zdrowiem. Ubezpieczenie uzupełnia program „Dbam o zdrowie” z pakietem bezpłatnych badań kontrolnych oraz zniżkami na badania genetyczne i specjalistyczne. Inwestowanie jest opcjonalne.

Nowa Perspektywa – zapewnia szeroki zakres ochrony życia i zdrowia oraz dostęp do wielu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Ubezpieczenie daje możliwość elastycznego dostosowania zakresu ochrony i charakteru polisy (bardziej ochronny czy inwestycyjny) do indywidualnych potrzeb.

Aviva oferuje również ubezpieczenie juniorGO, czyli ubezpieczenie Twojego życia połączone z planem inwestycyjnym dla dziecka.

Najbardziej wymagającym klientom Aviva proponuje ubezpieczenie Opiekun VIP, pozwalające ubezpieczyć życie na wysokie sumy oraz zabezpieczyć się w razie choroby, wypadku czy niezdolności do pracy. Opiekun VIP daje również możliwość długoterminowego oszczędzania na przyszłość. Klientom zainteresowanym przede wszystkim pomnażaniem pieniędzy Aviva oferuje ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym ze składką jednorazową (Bonus VIP).

Towarzystwo proponuje programy oszczędnościowe w formie ubezpieczenia na życie, oferujące przywileje podatkowe, takie jak: Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), a także Gwarantowaną Rentę Kapitałową – czyli umowę, na podstawie której Klienci otrzymują wypłaty dodatkowego, kapitałowego świadczenia emerytalnego. Przedsiębiorcom i instytucjom Aviva oferuje kilka rodzajów ubezpieczeń grupowych (Opiekun, Opiekun VIP, Zespół) oraz Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). 

Posiadacze polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mają do wyboru kilkanaście funduszy o zróżnicowanym profilu lokat.

Aviva współpracuje z Santander Bank Polska, swoim mniejszościowym akcjonariuszem, oraz z innymi bankami w zakresie bancassurance, czyli wspólnej sprzedaży usług bankowych i ubezpieczeniowych.

Zarząd

Adam Uszpolewicz – prezes zarządu

a

Adam Uszpolewicz związany jest z Avivą od 2007 roku. W latach 2007-2008 pełnił funkcję prezesa grupy, a następnie objął rolę przewodniczącego rad nadzorczych spółek Avivy w Polsce. W latach 2009-2013 pełnił funkcje w międzynarodowych strukturach grupy – odpowiadał m. in. za rozwój biznesu i marketing na rynkach europejskich i azjatyckich. W 2013 roku objął ponownie stanowisko prezesa grupy Aviva w Polsce i został powołany na prezesa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

Bezpośrednio przed przyjściem do Aviva był dyrektorem w PwC w Polsce. Wcześniej pełnił odpowiedzialne funkcje menedżerskie w czołowych międzynarodowych grupach finansowych, m. in. GE Capital i Cigna, także w Londynie i Luksemburgu. W latach 1999-2005 odegrał kluczową rolę w rozwijaniu działalności w Polsce amerykańskiego ubezpieczyciela Nationwide, który awansował do pierwszej piątki największych towarzystw ubezpieczeń na życie w Polsce pod względem składki. Ukończył studia ekonomiczne i anglistykę na Uniwersytecie w Kopenhadze (Dania). Ma uprawnienia biegłego rewidenta.

Paweł Pytel – wiceprezes zarządu

Paweł Pytel w styczniu 2016 r. został powołany na wiceprezesa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie odpowiedzialnego za kluczową linię biznesową Avivy w Polsce - ubezpieczenia na życie. Związany z Avivą od 2000 roku. W latach 2009-2016 był prezesem Aviva PTE – towarzystwa zarządzającego jednym z dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce. Wcześniej był m. in. dyrektorem finansowym oraz członkiem zarządu Aviva PTE, a także wicedyrektorem departamentu finansowego Aviva Życie. Przed przyjściem do Avivy, w latach 1995-2000 pracował w PwC, w dziale usług finansowych, gdzie specjalizował się w audycie zakładów ubezpieczeń. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Amsterdamskiego. Uzyskał tytuł Master of Science in Business w Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej.

Jolanta Karny - wiceprezes zarządu

Powołana na wiceprezesa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie od września 2019 r. objęła stanowisko szefa sprzedaży i przejęła obszary marketingu, direct, sprzedaży cyfrowej i strategii.

Pracę w Avivie rozpoczęła w 2003 roku jako asystent ds. aktuarialnych, a następnie awansowała w tym obszarze. W 2010 roku została dyrektorem działu aktywizacji sieci sprzedaży, zaś w latach 2012-2014 pełniła funkcję dyrektora audytu. W latach 2014-2016 była członkiem zarządu Aviva sp. z o. o. oraz odpowiadała za obszar strategii i transformacji. W latach 2016-2019 odpowiadała za linię biznesową ubezpieczeń majątkowych.

Jest absolwentką Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych. Ukończyła też studia podyplomowe z zakresu Business Management na Uniwersytecie Tennessee w Knoxville, doradztwa inwestycyjnego w Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz rozwoju organizacji w Saïd Oxford Business School. Brała udział w globalnych programach rozwojowych Avivy.

Ewa Jac - członek zarządu

Ewa Jac w czerwcu 2017 r. objęła stanowisko członka zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. Jest menedżerem z wszechstronnym doświadczeniem w zakresie finansów, także międzynarodowym. Do Avivy dołączyła w 1998 r. i rozpoczęła pracę w Aktuariacie Finansowym. W kolejnych latach rozwijała karierę w Dziale Aktuarialnej Wyceny Firm - od specjalisty do dyrektora działu. Od 2004 r. była członkiem zarządu Aviva Życie. W latach 2006-2008 - główny aktuariusz grupy w Polsce, zaś w okresie 2008-2014 - dyrektor finansowy grupy Aviva w Polsce. Była odpowiedzialna m. in. za proces automatyzacji i uproszczenia procesów finansowych połączony z wdrożeniem Oracle EBS i ujednoliceniem planu kont spółek grupy. W latach 2014-2016 pracowała jako zastępca szefa departamentu ryzyka w strukturze Aviva International Insurance, zmieniając Warszawą na Londyn. Ewa Jac jest absolwentką Wydziału Matematyki Politechniki Warszawskiej. Od 1997 r. jest członkiem rzeczywistym Polskiego Instytutu Aktuarialnego. W 2006 r., po zdaniu kolejnych egzaminów, otrzymała prestiżowy tytuł fellow Brytyjskiego Instytutu Aktuarialnego.

Rada Nadzorcza

  • Mariusz Grendowicz - Przewodniczacy Rady Nadzorczej
  • Adam Winslow – członek Rady Nadzorczej 
  • Arkadiusz Przybył - Członek Rady Nadzorczej
  • Antoni Reczek - Członek Rady Nadzorczej
  • Thomas Ruedel - Członek Rady Nadzorczej

Ład korporacyjny

Warszawa, 31 grudnia 2014 r.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („Spółka”) niniejszym oświadcza, iż przyjęło do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku („Zasady”), z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej z charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza, potwierdzając zamiar stosowania Zasad, podjęły stosowne uchwały oraz zarekomendowały przyjęcie Zasad Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Treść Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index.html

Informacje dla Akcjonariuszy

Realizując obowiązek wynikający z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych niniejszym informujemy, że na tej stronie zamieszczane będą ogłoszenia pochodzące od Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., wymagane przez prawo lub jej statut.

 

In carrying out the obligation arising from art. 5 § 5 of the act of 15 September 2000 Code of Commercial Companies, we hereby inform you that on this site will be placed announcements coming from Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., required by law or its articles of association.

Dane spółki

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000002561
NIP: 526-020-99-75
Wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł
Kapitał wpłacony: 74 287 500 zł