Aviva

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

O spółce

Towarzystwo działa od 1992 roku i jest jednym z pionierów rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie w Polsce. Akcjonariuszami spółki są: Aviva Group Holdings Ltd - 90 proc. akcji i Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK) - 10 proc. akcji.

Podstawową ofertą dla klientów indywidualnych jest ubezpieczenie na życie Nowa Perspektywa, która zapewnia szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej dla Klienta i jego rodziny oraz program inwestycyjny. Ubezpieczenie daje możliwość elastycznego dostosowania zakresu ochrony i charakteru polisy (bardziej ochronny czy inwestycyjny) do indywidualnych potrzeb. Aviva oferuje również ubezpieczenie juniorGO, czyli ubezpieczenie Twojego życia połączone z planem inwestycyjnym dla dziecka. Najbardziej wymagającym klientom Aviva proponuje ubezpieczenie Opiekun VIP, pozwalające ubezpieczyć życie na wysokie sumy oraz w pełni zabezpieczyć się w razie choroby, wypadku czy niezdolności do pracy. Opiekun VIP daje również możliwość oszczędzania. Klientom zainteresowanym przede wszystkim pomnażaniem pieniędzy Aviva oferuje ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym ze składką jednorazową (Bonus VIP).

Towarzystwo proponuje programy oszczędnościowe w formie ubezpieczenia na życie, oferujące przywileje podatkowe, takie jak: Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), a także Gwarantowaną Rentę Kapitałową – czyli umowę, na podstawie której Klienci otrzymują wypłaty dodatkowego, kapitałowego świadczenia emerytalnego. Przedsiębiorcom i instytucjom Aviva oferuje kilka rodzajów ubezpieczeń grupowych (Opiekun, Opiekun VIP, Zespół) oraz Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). 

Posiadacze polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mają do wyboru kilkanaście funduszy o zróżnicowanym profilu lokat.

Aviva współpracuje z Santander Bank Polska (dawniej Bank Zachodni WBK), swoim mniejszościowym akcjonariuszem, oraz z innymi bankami w zakresie bancassurance, czyli wspólnej sprzedaży usług bankowych i ubezpieczeniowych.

Zarząd

Adam Uszpolewicz – prezes zarządu

a

Adam Uszpolewicz związany jest z Avivą od 2007 roku. W latach 2007-2008 pełnił funkcję prezesa grupy, a następnie objął rolę przewodniczącego rad nadzorczych spółek Avivy w Polsce. W latach 2009-2013 pełnił funkcje w międzynarodowych strukturach grupy – odpowiadał m. in. za rozwój biznesu i marketing na rynkach europejskich i azjatyckich. W 2013 roku objął ponownie stanowisko prezesa grupy Aviva w Polsce i został powołany na prezesa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

Bezpośrednio przed przyjściem do Aviva był dyrektorem w PwC w Polsce. Wcześniej pełnił odpowiedzialne funkcje menedżerskie w czołowych międzynarodowych grupach finansowych, m. in. GE Capital i Cigna, także w Londynie i Luksemburgu. W latach 1999-2005 odegrał kluczową rolę w rozwijaniu działalności w Polsce amerykańskiego ubezpieczyciela Nationwide, który awansował do pierwszej piątki największych towarzystw ubezpieczeń na życie w Polsce pod względem składki. Ukończył studia ekonomiczne i anglistykę na Uniwersytecie w Kopenhadze (Dania). Ma uprawnienia biegłego rewidenta.

Maciej Jankowski - pierwszy wiceprezes zarządu

a

kończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), kierunek ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. W 1993 roku rozpoczął pracę w Commercial Union Polska - Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie, gdzie kolejno piastował funkcje księgowego, wicedyrektora i dyrektora finansowego. Był odpowiedzialny m.in. za księgowanie operacji ubezpieczeniowych, rozwój współpracy z instytucjami finansowymi, opracowywanie procedur kontroli wewnętrznej. W latach 1997-1998 pracował w Wielkiej Brytanii w Aviva Assurance Company plc w dziale ryzyk biznesowych. W latach 1993-1997 przechodził szkolenie w Association of Certified Chartered Accountants i złożył końcowe egzaminy uprawniające do ubiegania się o wykonywanie zawodu biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii i w większości krajów OECD. W latach 1998-2003 był wiceprezesem CU PTE.

W latach 2003-2008 jako wiceprezes odpowiadał za finanse spółek grupy Aviva. W latach 2008-2013 prezes grupy Aviva w Polsce i prezes Aviva TUnŻ. Od 2013 roku pierwszy wiceprezes Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

Pawel Pytel – wiceprezes zarządu

Paweł Pytel w styczniu 2016 r. został powołany na wiceprezesa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie odpowiedzialnego za kluczową linię biznesową Avivy w Polsce - ubezpieczenia na życie. Związany z Avivą od 2000 roku. W latach 2009-2016 był prezesem Aviva PTE – towarzystwa zarządzającego jednym z dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce. Wcześniej był m. in. dyrektorem finansowym oraz członkiem zarządu Aviva PTE, a także wicedyrektorem departamentu finansowego Aviva Życie. Przed przyjściem do Avivy, w latach 1995-2000 pracował w PwC, w dziale usług finansowych, gdzie specjalizował się w audycie zakładów ubezpieczeń. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Amsterdamskiego. Uzyskał tytuł Master of Science in Business w Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej.

Piotr Głowski – wiceprezes zarządu

a

Piotr Głowski został powołany na wiceprezesa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie w styczniu 2016 r. Od 2014 r. jest również wiceprezesem spółki dystrybucyjnej Aviva Sp. z o. o. - odpowiada za sprzedaż we własnej sieci agencyjnej grupy Aviva, współpracę z zewnętrznymi agencjami oraz sprzedaż grupowych ubezpieczeń na życie. Pracę zawodową rozpoczął w PZU Życie. Przeszedł całą ścieżkę kariery w sprzedaży – od agenta ubezpieczeniowego do członka zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż. Do jego największych sukcesów należy stworzenie wspólnej sieci sprzedaży dla OFE PZU Złota Jesień. Od 2006 roku dołączył do grupy Polbank, gdzie jako dyrektor sprzedaży zbudował sieć detaliczną. Po połączeniu banków Polbank EFG i Raiffeisen Bank Polska pełnił funkcję członka rozszerzonego zarządu banku, odpowiedzialnego za sprzedaż detaliczną. W krótkim czasie, wraz z zespołem, przeprowadził z sukcesem połączenie dwóch różnych sieci pod marką Raiffeisen Polbank. Absolwent matematyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończył też studia MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Ewa Jac - członek zarządu

Ewa Jac w czerwcu 2017 r. objęła stanowisko członka zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. Jest menedżerem z wszechstronnym doświadczeniem w zakresie finansów, także międzynarodowym. Do Avivy dołączyła w 1998 r. i rozpoczęła pracę w Aktuariacie Finansowym. W kolejnych latach rozwijała karierę w Dziale Aktuarialnej Wyceny Firm - od specjalisty do dyrektora działu. Od 2004 r. była członkiem zarządu Aviva Życie. W latach 2006-2008 - główny aktuariusz grupy w Polsce, zaś w okresie 2008-2014 - dyrektor finansowy grupy Aviva w Polsce. Była odpowiedzialna m. in. za proces automatyzacji i uproszczenia procesów finansowych połączony z wdrożeniem Oracle EBS i ujednoliceniem planu kont spółek grupy. W latach 2014-2016 pracowała jako zastępca szefa departamentu ryzyka w strukturze Aviva International Insurance, zmieniając Warszawą na Londyn. Ewa Jac jest absolwentką Wydziału Matematyki Politechniki Warszawskiej. Od 1997 r. jest członkiem rzeczywistym Polskiego Instytutu Aktuarialnego. W 2006 r., po zdaniu kolejnych egzaminów, otrzymała prestiżowy tytuł fellow Brytyjskiego Instytutu Aktuarialnego.

Ład korporacyjny

Warszawa, 31 grudnia 2014 r.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („Spółka”) niniejszym oświadcza, iż przyjęło do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku („Zasady”), z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej z charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza, potwierdzając zamiar stosowania Zasad, podjęły stosowne uchwały oraz zarekomendowały przyjęcie Zasad Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Treść Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index.html

Rada Nadzorcza

  • Mariusz Grendowicz - Przewodniczacy Rady Nadzorczej
  • Arkadiusz Przybył - Członek Rady Nadzorczej
  • Antoni Reczek - Członek Rady Nadzorczej
  • Thomas Ruedel - Członek Rady Nadzorczej

Dane spółki

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000002561
NIP: 526-020-99-75
Wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł
Kapitał wpłacony: 74 287 500 zł