O spółce

Towarzystwo działa od 1992 roku i jest jednym z liderów rynku ubezpieczeń na życie w Polsce. Akcjonariuszam spółki jest Allianz Holding eins GmbH z siedzibą w Wiedniu – 100%

Podstawową ofertą dla klientów indywidualnych są ubezpieczenia na życie i zdrowie, pozwalające elastycznie dopasować zakres ochrony do potrzeb Klienta i jego bliskich.

Twoje Życie – zapewnia ubezpieczenie na całe życie oraz wyższą sumę ubezpieczenia w okresie wskazanym przez Klienta (np. na czas spłaty kredytu hipotecznego). Ponadto Klienci mają do wyboru 16 dodatkowych umów zdrowotnych i wypadkowych − w tym: opcje, które zapewniają wypłatę pieniędzy w razie ciężkiej choroby oraz możliwość leczenia za granicą w przypadku poważnych problemów ze zdrowiem. Ubezpieczenie uzupełnia program „Dbam o zdrowie” z pakietem konsultacji lekarskich oraz zniżkami na badania genetyczne i specjalistyczne. Inwestowanie jest opcjonalne.

Nowa Perspektywa – zapewnia szeroki zakres ochrony życia i zdrowia oraz dostęp do wielu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Ubezpieczenie daje możliwość elastycznego dostosowania zakresu ochrony i charakteru polisy (bardziej ochronny czy inwestycyjny) do indywidualnych potrzeb.

Aviva oferuje również ubezpieczenie juniorGO, czyli ubezpieczenie Twojego życia połączone z planem inwestycyjnym dla dziecka.

Najbardziej wymagającym klientom Aviva proponuje ubezpieczenie Opiekun VIP, pozwalające ubezpieczyć życie na wysokie sumy oraz zabezpieczyć się w razie choroby, wypadku czy niezdolności do pracy. Opiekun VIP daje również możliwość długoterminowego oszczędzania na przyszłość. Klientom zainteresowanym przede wszystkim pomnażaniem pieniędzy Aviva oferuje ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym ze składką jednorazową (Bonus VIP).

Towarzystwo proponuje programy oszczędnościowe w formie ubezpieczenia na życie, oferujące przywileje podatkowe, takie jak: Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), a także Gwarantowaną Rentę Kapitałową – czyli umowę, na podstawie której Klienci otrzymują wypłaty dodatkowego, kapitałowego świadczenia emerytalnego. Przedsiębiorcom i instytucjom Aviva oferuje kilka rodzajów ubezpieczeń grupowych (Opiekun, Opiekun VIP, Zespół) oraz Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). 

Posiadacze polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mają do wyboru kilkanaście funduszy o zróżnicowanym profilu lokat.

Aviva współpracuje z bankami w zakresie bancassurance, czyli wspólnej sprzedaży usług bankowych i ubezpieczeniowych.

Zarząd

dr Jolanta Karny - prezes zarządu

Nominacja wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego

Pracę w Avivie rozpoczęła w 2003 roku w obszarze aktuariatu.  W 2010 roku została dyrektorem działu aktywizacji sieci sprzedaży, zaś w latach 2012-2014 pełniła funkcję dyrektora audytu. W latach 2014-2016 była członkiem zarządu Aviva sp. z o. o. oraz odpowiadała za obszar strategii i transformacji. W latach 2016 - 2019 jako wiceprezes odpowiadała za linię biznesową ubezpieczeń majątkowych. We wrześniu 2019 r. została powołana na wiceprezesa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. Od 2019 r. zarządza obszarem sprzedaży, marketingu, direct, cyfryzacji i strategii ubezpieczeń na życie oraz majątkowych.

W 2015 roku znalazła się na liście 100 Najbardziej Wpływowych Kobiet Polskich Finansów. W 2020 została uhonorowana tytułem Perły Biznesu i znalazła się w gronie 25 najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Polsce.

Jest absolwentką Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała tytuł magistra w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych obroniła w Zakładzie Statystyki Matematycznej Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Business Management na Uniwersytecie Tennessee w Knoxville, doradztwa inwestycyjnego w Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz rozwoju organizacji w Saïd Oxford Business School. Brała udział w globalnych programach rozwojowych Avivy.

Paweł Pytel – wiceprezes zarządu

Paweł Pytel w styczniu 2016 r. został powołany na wiceprezesa Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie odpowiedzialnego za kluczową linię biznesową Avivy - ubezpieczenia na życie. Związany z Avivą od 2000 roku. W latach 2009-2016 był prezesem Aviva PTE – towarzystwa zarządzającego jednym z dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce. Wcześniej był m. in. dyrektorem finansowym oraz członkiem zarządu Aviva PTE, a także wicedyrektorem departamentu finansowego Aviva Życie. Przed przyjściem do Avivy, w latach 1995-2000 pracował w PwC, w dziale usług finansowych, gdzie specjalizował się w audycie zakładów ubezpieczeń. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Amsterdamskiego. Uzyskał tytuł Master of Science in Business w Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej.

Krzysztof Lipski - członek zarządu

W Avivie pracuje od 2011 r., w latach 2011-2013 jako dyrektor kontrolingu, a od roku 2013 jako dyrektor ds. sprawozdawczości finansowej. Od 2018 r. jest członkiem zarządu Santander Aviva. Od maja 2021 roku dyrektor finansowy (CFO) spółek Aviva w Polsce i członek zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA.

Od 30 listopada 2021 r. jest również członkiem zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

Związany z branżą ubezpieczeniową od ponad 20 lat. W latach 1998-2011 pracował w polskich i brytyjskich spółkach firmy doradczej KPMG (od 2005 r. na stanowiskach menedżerskich), gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych, doradztwie księgowym, regulacyjnym i transakcyjnym na rzecz zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych i powszechnych towarzystw emerytalnych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz członek Association of Chartered Certified Accountants.

Marcin Kulawik - członek zarządu

Od 30 listopada 2021 r. członek zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA i Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA.

Nadzoruje Departament Operacji, od czerwca 2020 r. jako członek zarządu Aviva Sp. z o. o. Odpowiada m. in. za likwidację szkód życiowych oraz majątkowych, centrum kontaktów z klientem, obsługę procesów operacyjnych, obsługę płatności klientów i agentów, zarządzanie projektami, automatyzację i robotyzację procesów oraz dział zakupów.

Marcin Kulawik jest związany z sektorem finansowym od 2005 r. Pierwsze doświadczenia w branży zdobywał w Bank of New York w USA, gdzie w latach 2005 -2010 odpowiadał za wdrażanie międzynarodowych biur maklerskich na Wall Street. Po powrocie do kraju, w latach 2010-2014 związany był z Bankiem Raiffeisen, dla którego zrealizował szereg projektów między innymi uruchomienie Biura Maklerskiego R-Brokers. Do Avivy dołączył w 2014. Przez ponad 4 lata, w roli Dyrektora Transformacji, odpowiadał za zarządzanie portfelem projektów oraz PMO. W 2019 dołączył do Departamentu Operacji rozszerzając zakres odpowiedzialności o obszar robotyzacji i doskonalenia procesów operacyjnych.

Z wykształcenia inżynier informatyki, absolwent Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również studia Executive MBA na Tiffin University w Stanach Zjednoczonych. Studiował również na uniwersytecie w Norymberdze.

Rada Nadzorcza

  • Petros Papanikolaou - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Teresa Godinho - Członek Rady Nadzorczej
  • Jovana Novic - Członek Rady Nadzorczej
  • Jacek Lisowski - Członek Rady Nadzorczej
  • Jakub Karnowski - Członek Rady Nadzorczej

Ład korporacyjny

Warszawa, 31 grudnia 2014 r.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. („Spółka”) niniejszym oświadcza, iż przyjęło do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku („Zasady”), z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej z charakteru działalności oraz specyfiki Spółki.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza, potwierdzając zamiar stosowania Zasad, podjęły stosowne uchwały oraz zarekomendowały przyjęcie Zasad Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Treść Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index.html

Informacje dla Akcjonariuszy

Realizując obowiązek wynikający z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych niniejszym informujemy, że na tej stronie zamieszczane będą ogłoszenia pochodzące od Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., wymagane przez prawo lub jej statut.

 

In carrying out the obligation arising from art. 5 § 5 of the act of 15 September 2000 Code of Commercial Companies, we hereby inform you that on this site will be placed announcements coming from Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., required by law or its articles of association.

Dane spółki

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000002561
NIP: 526-020-99-75
Wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł
Kapitał wpłacony: 74 287 500 zł