Aviva

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA

O spółce

Aviva PTE (dawniej Commercial Union PTE) istnieje od 1998 roku. Od 1 marca 1999 roku zarządza Aviva Otwartym Funduszem Emerytalnym Aviva Santander (dawniej Commercial Union OFE BPH CU WBK), który został wpisany do rejestru OFE pod nr Rfe 1. Informacje dotyczące Aviva OFE znajdują się na stronie

Zarząd

Michał Herbich - prezes zarządu

a

W styczniu 2017 r., po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Michał Herbich objął funkcję prezesa zarządu Aviva PTE. Karierę w sektorze usług finansowych rozpoczął w 2002 r. w dziale aktuariatu finansowego Avivy. W latach 2006-2010 pracował poza Avivą, prowadząc projekty doradcze związane z rozwojem produktów ubezpieczeniowych, tworzeniem biznes planów, audytem, łączeniem firm ubezpieczeniowych oraz wsparciem Polskiej Izby Ubezpieczeń w analizach systemów emerytalnych. W 2010 r. wrócił do Avivy, pracując w departamencie Group Solvency w centrali w Londynie. W tym samym roku objął w Polsce stanowiska aktuariusza Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i aktuariusza ds. kapitałowych grupy. W latach 2011-2016 odpowiadał za zarządzaniem ryzykiem w Aviva Polska, a w latach 2012-2016 sprawował tę funkcję jako członek zarządów towarzystw ubezpieczeniowych Aviva. Jest licencjonowanym aktuariuszem, doktorem nauk fizycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył też podyplomowe studia dla doradców inwestycyjnych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Maciej Karasiński - członek zarządu

a

Maciej Karasiński ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku finanse i bankowość. Jest również absolwentem studiów doktoranckich na kierunku ekonomia w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Studiował też w Aarhus School of Business w Danii na kierunku finanse i biznes międzynarodowy. Pracę w Aviva PTE rozpoczął w 2006 roku na stanowisku analityka, następnie risk managera, a od października 2009 roku zarządzającego portfelem papierów dłużnych. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 279 oraz tytuły Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Financial Risk Manager (FRM).

Wioletta Morawska – członek zarządu

Wioletta Morawska od 2001 r. pracuje w Dziale Prawnym grupy Aviva w Polsce jako prawnik dedykowany do obsługi spółek działających na rynku kapitałowym - domu maklerskiego zarządzającego aktywami oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Pracę w Aviva PTE rozpoczęła w 2015 roku, a w marcu 2016 r. została powołana do zarządu spółki. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Zdany egzamin sędziowski w 1993 roku i egzamin radcowski w 1994 roku. Ukończyła też studia podyplomowe dla Menedżerów Sektora Usług Finansowych i Ubezpieczeniowych na SGH.

Rada Nadzorcza

  • Adam Uszpolewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Pytel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jacek Jonak - Członek Rady Nadzorczej
  • Maciej Reluga  - Członek Rady Nadzorczej
  • Maria Aluchna - Członek Rady Nadzorczej
  • Wojciech Otto - Członek Rady Nadzorczej

 

Ład korporacyjny

Warszawa, 31 grudnia 2014 r.

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. („Spółka”) niniejszym oświadcza, iż przyjęło do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku („Zasady”).

Treść Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index.html.

Akcjonariusze

Struktura własności kapitału akcyjnego Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA - 90 proc.

Towarzystwo rozpoczęło działalność w Polsce w 1992 roku jako jeden z pionierów nowoczesnych ubezpieczeń na życie. Jest częścią grupy Aviva, która w Polsce obsługuje ponad 3,5 miliona klientów. Oferuje indywidualne ubezpieczenia na życie, które zapewniają szeroki zakres ochrony życia, zdrowia i dochodów rodziny. Proponuje też rozwiązania ułatwiające oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy na ważne cele, w tym na emeryturę (m. in. IKZE i IKE – produkty z korzyściami podatkowymi). Aviva jest firmą przyjazną dla rodzin, która oferuje m.in. plany inwestycyjne dla dzieci. Firmom i instytucjom oferuje grupowe ubezpieczenia na życie i pracownicze programy emerytalne (PPE). Jest częścią międzynarodowej grupy Aviva.

Santander Bank Polska SA (dawniej Bank Zachodni WBK SA) - 10 proc.

Należy do największych banków uniwersalnych w Polsce, oferujących usługi zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Wchodzi w skład międzynarodowej grupy Santander. Do września 2018 r. działał pod nazwą Bank Zachodni WBK SA. Dodatkowe informacje: www.santander.pl

Dane spółki

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA

ul. Inflancka 4b 
00-189 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000005940
NIP: 527-21-72-640
Wysokość kapitału zakładowego: 137 000 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 137 000 000 zł