Aviva

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA

O spółce

Aviva PTE (dawniej Commercial Union PTE) istnieje od 1998 roku. Od 1 marca 1999 roku zarządza Aviva Otwartym Funduszem Emerytalnym Aviva Santander (dawniej Commercial Union OFE BPH CU WBK), który został wpisany do rejestru OFE pod nr Rfe 1. Informacje dotyczące Aviva OFE znajdują się na stronie

Zarząd

Maciej Karasiński - prezes zarządu

Maciej Karasiński ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku finanse i bankowość. Jest również absolwentem studiów doktoranckich na kierunku ekonomia w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Studiował też w Aarhus School of Business w Danii na kierunku finanse i biznes międzynarodowy. Pracę w Aviva PTE rozpoczął w 2006 roku na stanowisku analityka. Następnie był risk managerem, zarządzał portfelem papierów dłużnych, a następnie  odpowiadał za zarządzanie całością aktywów OFE. W latach 2014-2019 członek zarządu spółki. Od kwietnia 2019 roku prezes zarządu Aviva PTE. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 279 oraz tytuły Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Financial Risk Manager (FRM).

Jarosław Kretkiewicz - członek zarządu

Związany z grupą Aviva od 2014 roku – rozpoczynał od udziału w projekcie wdrożenia wymogów dyrektywy Wypłacalność II w Aviva TUnŻ i Aviva TUO. Następnie kierował sekcją sprawozdawczości grupy oraz koordynował proces zarządzania ryzykiem operacyjnym grupy Aviva w Polsce. Od 2019 roku dyrektor finansowy i członek zarządu Aviva PTE. Wcześniej przez 6 lat związany z tzw. 'wielką czwórką', gdzie uczestniczył w audytach finansowych i projektach doradczych dla sektora finansowego, przede wszystkim dla towarzystw ubezpieczeniowych i emerytalnych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta, jest również członkiem brytyjskiego stowarzyszenia ACCA.

Jan Linke – członek zarządu

Jan Linke objął funkcję członka zarządu Aviva PTE w grudniu 2019 r. Wcześniej, od kwietnia 2017 r. do maja 2019 r. był prokurentem Aviva PTE. Związany z Avivą od 2012 r. Wpisany na listę radców prawnych. Odpowiadał za obsługę prawno-korporacyjną podmiotów grupy Aviva Polska. Udzielał także wsparcia prawnego w kluczowych projektach i inwestycjach Avivy w Polsce. Był też oddelegowany do centralnego zespołu prawnego M&A Avivy w Londynie. Jan Linke był uczestnikiem Programu Liderów Transformacji organizowanego w grupie Aviva, którego celem było wzmocnienie potencjału przywódczego kluczowych pracowników Aviva. Wcześniej pracował również w departamencie prawnym w grupie Nationale-Nederlanden.

Rada Nadzorcza

  • Adam Uszpolewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Paweł Pytel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Jacek Jonak - Członek Rady Nadzorczej
  • Maciej Reluga  - Członek Rady Nadzorczej
  • Maria Aluchna - Członek Rady Nadzorczej
  • Wojciech Otto - Członek Rady Nadzorczej

 

Ład korporacyjny

Warszawa, 31 grudnia 2014 r.

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. („Spółka”) niniejszym oświadcza, iż przyjęło do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku („Zasady”).

Treść Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index.html.

Akcjonariusze

Struktura własności kapitału akcyjnego Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA - 90 proc.

Towarzystwo rozpoczęło działalność w Polsce w 1992 roku jako jeden z pionierów nowoczesnych ubezpieczeń na życie. Jest częścią grupy Aviva, która w Polsce obsługuje ponad 3,5 miliona klientów. Oferuje indywidualne ubezpieczenia na życie, które zapewniają szeroki zakres ochrony życia, zdrowia i dochodów rodziny. Proponuje też rozwiązania ułatwiające oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy na ważne cele, w tym na emeryturę (m. in. IKZE i IKE – produkty z korzyściami podatkowymi). Aviva jest firmą przyjazną dla rodzin, która oferuje m.in. plany inwestycyjne dla dzieci. Firmom i instytucjom oferuje grupowe ubezpieczenia na życie i pracownicze programy emerytalne (PPE). Jest częścią międzynarodowej grupy Aviva.

Santander Bank Polska SA (dawniej Bank Zachodni WBK SA) - 10 proc.

Należy do największych banków uniwersalnych w Polsce, oferujących usługi zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Wchodzi w skład międzynarodowej grupy Santander. Do września 2018 r. działał pod nazwą Bank Zachodni WBK SA. Dodatkowe informacje: www.santander.pl

Informacje dla Akcjonariuszy

Realizując obowiązek wynikający z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych niniejszym informujemy, że na tej stronie zamieszczane będą ogłoszenia pochodzące od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA, wymagane przez prawo lub jej statut.

 

In carrying out the obligation arising from art. 5 § 5 of the act of 15 September 2000 Code of Commercial Companies, we hereby inform you that on this site will be placed announcements coming from Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA, required by law or its articles of association.

Dane spółki

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA

ul. Inflancka 4b 
00-189 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000005940
NIP: 527-21-72-640
Wysokość kapitału zakładowego: 137 000 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 137 000 000 zł