OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ SPÓŁKI AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA SANTANDER SPÓŁKA AKCYJNA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

 

Zarząd spółki Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005940, ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 17 stycznia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna Plan Połączenia o treści jak w załączniku.

Plan połączenia

Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Inflancka 4B.

O spółce

Aviva PTE (dawniej Commercial Union PTE) istnieje od 1998 roku. Od 1 marca 1999 roku zarządza Aviva Otwartym Funduszem Emerytalnym Aviva Santander (dawniej Commercial Union OFE BPH CU WBK), który został wpisany do rejestru OFE pod nr Rfe 1. Informacje dotyczące Aviva OFE znajdują się na stronie Aviva OFE.

Zarząd

Maciej Karasiński - Prezes Zarządu

Maciej Karasiński ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku finanse i bankowość. Jest również absolwentem studiów doktoranckich na kierunku ekonomia w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Studiował też w Aarhus School of Business w Danii na kierunku finanse i biznes międzynarodowy. Pracę w Aviva PTE rozpoczął w 2006 roku na stanowisku analityka. Następnie był risk managerem, zarządzał portfelem papierów dłużnych, a następnie  odpowiadał za zarządzanie całością aktywów OFE. W latach 2014-2019 członek zarządu spółki. Od kwietnia 2019 roku prezes zarządu Aviva PTE. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 279 oraz tytuły Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Financial Risk Manager (FRM).

Wioletta Morawska – Członek Zarządu

Wioletta Morawska od 2001 r. pracuje w Dziale Prawnym Avivy jako prawnik dedykowany do obsługi spółek działających na rynku kapitałowym – domu maklerskiego zarządzającego aktywami oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Pracę w Aviva PTE rozpoczęła w 2015 roku. Była członkiem zarządu spółki w latach 2016-2019 i ponownie została powołana do zarządu w 2021 roku. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdała egzamin sędziowski w 1993 roku i egzamin radcowski w 1994 roku. Ukończyła też studia podyplomowe dla Menedżerów Sektora Usług Finansowych i Ubezpieczeniowych na SGH.

Jarosław Kretkiewicz - Członek Zarządu

Związany z Avivą od 2014 roku – rozpoczynał od udziału w projekcie wdrożenia wymogów dyrektywy Wypłacalność II w Aviva TUnŻ i Aviva TUO. Następnie kierował sekcją sprawozdawczości oraz koordynował proces zarządzania ryzykiem operacyjnym. Od 2019 roku dyrektor finansowy i członek zarządu Aviva PTE. Wcześniej przez 6 lat związany z tzw. 'wielką czwórką', gdzie uczestniczył w audytach finansowych i projektach doradczych dla sektora finansowego, przede wszystkim dla towarzystw ubezpieczeniowych i emerytalnych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada uprawnienia polskiego biegłego rewidenta, jest również członkiem brytyjskiego stowarzyszenia ACCA.

Rada Nadzorcza

  • Teresa Godinho - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
  • Petros Papanikolaou  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
  • Vojtech Pivny - Członek Rady Nadzorczej 
  • Jacek Jonak - Członek Rady Nadzorczej
  • Wojciech Otto - Członek Rady Nadzorczej
  • Maria Aluchna - Członek Rady Nadzorczej

 

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny Warszawa, 31 grudnia 2014 r.

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA („Spółka”) niniejszym oświadcza, iż przyjęło do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku („Zasady”).

Treść Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index.html.

Akcjonariusze

Struktura własności kapitału akcyjnego Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA - 100 proc.

Towarzystwo rozpoczęło działalność w Polsce w 1992 roku jako jeden z pionierów nowoczesnych ubezpieczeń na życie. Oferuje indywidualne ubezpieczenia na życie, które zapewniają szeroki zakres ochrony życia, zdrowia i dochodów rodziny. Proponuje też rozwiązania ułatwiające oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy na ważne cele, w tym na emeryturę (m. in. IKZE i IKE – produkty z korzyściami podatkowymi). Aviva jest firmą przyjazną dla rodzin, która oferuje m.in. plany inwestycyjne dla dzieci. Firmom i instytucjom oferuje grupowe ubezpieczenia na życie i pracownicze programy emerytalne (PPE).

Informacje dla Akcjonariuszy

Realizując obowiązek wynikający z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych niniejszym informujemy, że na tej stronie zamieszczane będą ogłoszenia pochodzące od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA, wymagane przez prawo lub jej statut.

In carrying out the obligation arising from art. 5 § 5 of the act of 15 September 2000 Code of Commercial Companies, we hereby inform you that on this site will be placed announcements coming from Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA, required by law or its articles of association.

Dane spółki

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA

ul. Inflancka 4b 
00-189 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000005940
NIP: 527-21-72-640
Wysokość kapitału zakładowego: 137 000 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 137 000 000 zł