OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI AVIVA INVESTORS POLAND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ SPÓŁKI TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ 

Zarząd spółki Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011017 ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych, że w dniu 19 stycznia 2022 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. oraz Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Plan Połączenia o treści jak w załączniku.

Plan połączenia

Ze wszystkimi załącznikami można zapoznać się w siedzibie spółki Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, ul. Inflancka 4B.

O spółce

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA jest spółką oferującą usługi o charakterze wyłącznie inwestycyjnym. Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa, posiadającym 51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jest Allianz Holding eins GmbH z siedzibą w Wiedniu. Akcjonariuszem Towarzystwa jest również Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie, posiadająca 49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Spółka uzyskała zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na tworzenie i zarządzanie sześcioma funduszami inwestycyjnymi:

Aviva Investors FIO (fundusz parasolowy w skład którego wchodzą subfundusze: Aviva Investors Niskiego Ryzyka, Aviva Investors Obligacji, Aviva Investors Obligacji Dynamiczny, Aviva Investors Dochodowy, Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych, Aviva Investors Kapitał Plus, Aviva Investors Stabilnego Inwestowania, Aviva Investors Aktywnej Alokacji, Aviva Investors Optymalnego Wzrostu, Aviva Investors Zrównoważony, Aviva Investors Polskich Akcji, Aviva Investors Europejskich Akcji, Aviva Investors Globalnych Akcji, Aviva Investors Małych Spółek, Aviva Investors Nowoczesnych Technologii),

Aviva SFIO (fundusz z wydzielonym subfunduszem Aviva Globalnych Strategii),

Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu,

Aviva Investors SFIO dedykowany dla podmiotów powiązanych Avivy,

Aviva Investors SFIO Dużych Spółek,

Aviva SFIO PPK.

 

 

Szczegółowe informacje o Polityce wynagrodzeń, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych zawarte są w załączonym poniżej dokumencie "Polityka zmiennych składników wynagrodzeń Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna". Osobami odpowiedzialnymi za przyznawanie wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych są:

Członkowie Zarządu Towarzystwa, tj:

Marek Przybylski - Prezes Zarządu
Tymoteusz Paleczny - Wiceprezes Zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa, tj:

Petros Papanikolaou - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Teresa Godinho - Członek Rady Nadzorczej
Vojtech Pivny - Członek Rady Nadzorczej
Jacek Lisowski - Członek Rady Nadzorczej
Jakub Karnowski - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Marek Przybylski - Prezes Zarządu

Marek Przybylski ma tytuł magistra zarządzania i marketingu Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyplom Master of Business Administration (MBA) University of Illinois. Uzyskał również tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), przyznany przez Association for Investment Management and Research. W 1995 roku uzyskał licencję doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi. W latach 1995-1998 pracował w Creditanstalt Securities SA, a następnie CA IB Securities SA na stanowisku doradcy inwestycyjnego i szefa działu analiz. W latach 1998-2003 było kolejno członkiem zarządu i wiceprezesem CU Investment Management Polska SA (później Aviva Investors Poland SA). Od 2001 roku jest prezesem zarządu Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA (poprzednia nazwa „Commercial Union Polska – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA”).

Tymoteusz Paleczny - Wiceprezes Zarządu

Tymoteusz Paleczny pracuje w Aviva Investors Poland od 1999 r., kolejno na stanowiskach wicedyrektora, dyrektora finansowego i członka zarządu, wiceprezesa Aviva Investors Poland SA i Aviva Investors Poland TFI SA. Oprócz finansów odpowiadał także za działalność operacyjną i nadzór wewnętrzny. Pełnił również funkcję prokurenta spółki. Od 2004 r. wiceprezes Aviva Investors Poland SA. Od 2006 r. równocześnie wiceprezes Aviva Investors Poland - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wcześniej zdobywał doświadczenie w firmie audytorskiej Ernst & Young. Uzyskał dyplom ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Rada Nadzorcza

  • Petros Papanikolaou - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Teresa Godinho - Członek Rady Nadzorczej
  • Vojtech Pivny - Członek Rady Nadzorczej
  • Jacek Lisowski - Członek Rady Nadzorczej
  • Jakub Karnowski - Członek Rady Nadzorczej

Ład korporacyjny

Po zapoznaniu się z dokumentem pt. „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, wydanym w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, Zarząd Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA niniejszym składa oświadczenie o stosowaniu przez Towarzystwo ww. Zasad.

Treść Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl.

Informacje dla Akcjonariuszy

Realizując obowiązek wynikający z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych niniejszym informujemy, że na tej stronie zamieszczane będą ogłoszenia pochodzące od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, wymagane przez prawo lub jej statut.

In carrying out the obligation arising from art. 5 § 5 of the act of 15 September 2000 Code of Commercial Companies, we hereby inform you that on this site will be placed announcements coming from Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, required by law or its articles of association.

Dane spółki

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000011017
NIP: 897-15-53-438
Wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 12 250 000 zł
Tel. +48 22 557 43 03