Polityka Prywatności dla kandydatów

Proces rekrutacji i wyboru kandydatów przebiega zgodnie z naszą polityką prywatności i całym mającym zastosowanie prawodawstwem. Informacje, które podajesz w swoim profilu są wykorzystywane wyłącznie do oceny Twoich kwalifikacji i predyspozycji do objęcia stanowiska i przekazywane tylko właściwym działom oraz menedżerom odpowiedzialnym za rekrutację.

W  przypadku, kiedy rozważane będzie zaoferowanie Ci stanowiska, możesz zostać poproszony(-a) o dostarczenie dodatkowych informacji, aby możliwe było przeprowadzenie weryfikacji referencji. Aplikując na dane stanowisko potwierdzasz, że przekazane przez Ciebie dane są prawidłowe i prawdziwe. Jako kandydat musisz być również uprawniony do podjęcia pracy w państwie, do którego składasz aplikację. Pamiętaj, że przedstawienie nieprawdziwych informacji może spowodować odrzucenie Twojej kandydatury z udziału w procesie rekrutacji i/lub wpłynąć na zatrudnienie u Pracodawcy. Informacje te będą bezpiecznie przechowywane w bazie danych przez okres dozwolony obowiązującymi przepisami, nie dłuższy jednak niż 18 miesięcy.

Twoje dane osobowe zawarte w przesłanej przez Ciebie ofercie pracy będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, którym jest poszukiwanie i zatrudnianie pracowników.

W trakcie procesu rekrutacji możesz zostać poproszony o wypełnienie testów określających Twoje predyspozycje zawodowe oraz zdolności matematyczno-logiczne. Masz prawo odmówić wykonania tych testów, ale jednocześnie pozostać w procesie rekrutacyjnym. Jednak uniemożliwi to nam zapoznanie się z Twoimi mocnymi i słabymi stronami. Po każdym z testów otrzymasz informację zwrotną.

Masz prawo poprawić lub zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe w dowolnym momencie przed przyjęciem oferty zatrudnienia w naszej organizacji. Przysługuje Ci również prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Współadministratorami danych gromadzonych danych osobowych są następujące podmioty:

  • Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA,
  • Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA,
  • Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA,
  • Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA,
  • Aviva Spółka z o.o.,
  • Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA,
  • Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA,

z siedzibami w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa oraz ich następcy prawni.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom pośrednio lub bezpośrednio powiązanym z wyżej wymienionymi Współadministratorami w tym również poza Unią Europejską. Operacje przetwarzania danych osobowych z udziałem podmiotu mającego siedzibę poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) następować będą w zgodzie z zasadami wynikającymi z Rozdziału V RODO, w tym poprzez zawarcie z takim podmiotem stosownych klauzul umownych zapewniających bezpieczeństwo danych (standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych) bądź w oparciu o właściwą decyzję Komisji Europejskiej o uznaniu danego kraju, w którym siedzibę ma taki podmiot, za zapewniający odpowiedni poziom zabezpieczenia danych osobowych.

Dla celów rekrutacyjnych przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie oraz w zakresie wyznaczonym przepisami kodeksu pracy (art.22 Kodeksu Pracy.). Przekazanie dodatkowych informacji niewynikających z obowiązujących przepisów jest całkowicie dobrowolne oraz równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie tych danych dla celów rekrutacyjnych.

Ponadto, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest dbałość o wysoką jakość naszego procesu rekrutacji, do kandydatów, którzy wzięli udział w spotkaniach rekrutacyjnych możemy skierować ankietę satysfakcji. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych masz prawo kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail rekrutacja@aviva.pl lub drogą pocztową na nasz adres oraz prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.