Fundusz Zrównoważony PPE

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Fundusz Zrównoważony jest funduszem o średnim poziomie ryzyka inwestycyjnego charakterystycznym dla funduszy typu zrównoważonego. 

Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jednostki. Aktywa funduszu są lokowane głównie w dłużnych papierach wartościowych, w tym długoterminowych obligacjach o stałym oprocentowaniu oraz akcjach. Może to spowodować istotne zmiany wartości jednostki funduszu oraz podleganie tendencjom spadkowym w zależności od zmian poziomu rynkowych stóp procentowych oraz stanu koniunktury na rynku akcji.

Modelowa struktura aktywów

 • 53% akcje
 • 47% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 01.07.2020

 • miesięczna stopa zwrotu

  0,74%

 • roczna stopa zwrotu

  -5,46%

 • wartość bieżąca

  1,7897 zł

 • Typ funduszu

  Zrównoważony

 • Data rozpoczęcia działalności

  03.02.2005

 • Wartość początkowa

  1 zł

 • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  2% w skali roku

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Zrównoważony PPE

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Zrównoważony PPE

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Zrównoważony PPE 1,7897 zł 0,68% up 0,74% up -5,46% down -6,18% down 3,21% up
Pobierz xls Pobierz csv