Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Fundusz Stabilnego Wzrostu PPE to fundusz o średnim poziomie ryzyka. Aktywa funduszu lokowane są głównie w obligacje, bony i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Ponadto, w określonych prawem limitach także w akcje spółek dopuszczonych do obrotu publicznego.  W skład tej części funduszu wchodzą głównie akcje stabilnie rozwijających się, największych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Portfel akcji wchodzący w skład funduszu jest silnie zdywersyfikowany.

Fundusz jest zarządzany zgodnie z przepisami Ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

Modelowa struktura aktywów

 • 80% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe
 • 20% akcje

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 19.05.2022

 • miesięczna stopa zwrotu

  -3,04%

 • roczna stopa zwrotu

  -11,68%

 • wartość bieżąca

  2,7757 zł

 • Typ funduszu

  Stabilnego Wzrostu

 • Data rozpoczęcia działalności

  12.05.2001

 • Wartość początkowa

  1 zł

 • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  1,25% w skali roku

   

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Stabilnego Wzrostu PPE

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Stabilnego Wzrostu PPE

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Stabilnego Wzrostu PPE 2,7757 zł -0,28% down -3,04% down -11,68% down -3,13% down -1,32% down
Pobierz xls Pobierz csv