Fundusz Obligacji PPE

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Fundusz Obligacji PPE należy do funduszy o niskim ryzyku inwestycyjnym. Celem Funduszu jest stabilny i długoterminowy wzrost wartości jednostki poprzez wzrost wartości lokat.

Aktywa Funduszu lokowane są w znaczącym stopniu w obligacje o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusz jest zarządzany zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych programach emerytalnych.

100%

Modelowa struktura aktywów

dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 19.05.2022

 • miesięczna stopa zwrotu

  0,58%

 • roczna stopa zwrotu

  -14,56%

 • wartość bieżąca

  1,6247 zł

 • Typ funduszu

  Obligacji

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Data rozpoczęcia działalności

  12.11.2003

 • Wartość początkowa

  1 zł

 • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  1,25% w skali roku

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Obligacji PPE

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Obligacji PPE

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Obligacji PPE 1,6247 zł 0,28% up 0,58% up -14,56% down -10,52% down -6,45% down
Pobierz xls Pobierz csv