Fundusz Akcji PPE

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Fundusz Akcji PPE jest funduszem o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Celem Funduszu jest uzyskanie w długim terminie wysokiego poziomu dochodu zgodnego ze wzrostem cen akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wartość jednostki Funduszu może wykazywać bardzo wysoką zmienność i podlegać zarówno krótkoterminowym, jak i długoterminowym tendencjom spadkowym.

Ryzyko inwestycyjne Funduszu jest ograniczane poprzez staranny dobór do Funduszu akcji spółek reprezentujących różne branże oraz wysokie zdywersyfikowanie pakietu akcji.   Głównym kryterium doboru akcji spółek do Funduszu jest analiza fundamentalna uwzględniająca ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej i perspektyw rozwoju poszczególnych spółek i branż. Największą cześć Funduszu stanowią akcje największych polskich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Poziom wartości jednostki Funduszu w znacznym stopniu zależy od stanu koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Modelowa struktura aktywów

 • 10% dłużne papiery wartościowe i dłużne instrumenty finansowe
 • 90% akcje

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 19.05.2022

 • miesięczna stopa zwrotu

  -10,84%

 • roczna stopa zwrotu

  -12,50%

 • wartość bieżąca

  1,8071 zł

 • Typ funduszu

  Akcji

 • Data rozpoczęcia działalności

  03.02.2005

   

 • Wartość początkowa

  1 zł

 • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  2,5% w skali roku

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Akcji PPE

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Akcji PPE

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Akcji PPE 1,8071 zł -1,46% down -10,84% down -12,50% down -0,64% down -11,12% down
Pobierz xls Pobierz csv