Fundusz Zrównoważony PPE

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Fundusz Zrównoważony jest funduszem o średnim poziomie ryzyka inwestycyjnego charakterystycznym dla funduszy typu zrównoważonego. 

Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości jednostki. Aktywa funduszu są lokowane głównie w dłużnych papierach wartościowych, w tym długoterminowych obligacjach o stałym oprocentowaniu oraz akcjach. Może to spowodować istotne zmiany wartości jednostki funduszu oraz podleganie tendencjom spadkowym w zależności od zmian poziomu rynkowych stóp procentowych oraz stanu koniunktury na rynku akcji.

Modelowa struktura aktywów

 • 53.0% akcje
 • 47.0% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 16.02.2020

 • miesięczna stopa zwrotu

  -0,22%

 • roczna stopa zwrotu

  0,47%

 • wartość bieżąca

  1,8829 zł

 • Typ funduszu

  Zrównoważony

 • Data rozpoczęcia działalności

  03.02.2005

 • Wartość początkowa

  1 zł

 • Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  2% w skali roku

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Zrównoważony PPE

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Zrównoważony PPE

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Zrównoważony PPE 1,8829 zł 0,00% hidden -0,22% down 0,47% up 1,61% up 7,21% up
Pobierz xls Pobierz csv