Fundusz Zrównoważony Aktywnej Selekcji

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Fundusz zostanie wycofany z oferty dnia 31.12.2019 r.

O funduszu

Celem funduszu jest długoterminowy wzrost kapitału poprzez inwestycje w akcje i dłużne instrumenty finansowe.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, których celem jest osiągnięcie wysokich dochodów z inwestycji w długim horyzoncie inwestycyjnym, przy niższym ryzyku niż w przypadku funduszy akcyjnych.

Aktywa funduszu, w dominującym stopniu w sposób pośredni poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokowane są głównie w akcjach oraz dłużnych papierach wartościowych, w tym długoterminowych obligacjach o stałym oprocentowaniu.

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Modelowa struktura aktywów

 • 30.0% akcje
 • 70.0% dłużne papiery wartościowe i inne dłużne instrumenty finansowe

Poziom ryzyka:

Średnie

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 17.10.2019

 • miesięczna stopa zwrotu

  -0,69%

 • roczna stopa zwrotu

  2,42%

 • wartość bieżąca

  14,3926 zł

 • Typ funduszu

  Zrównoważony

 • Data rozpoczęcia działalności

  15.04.2008

 • Wartość początkowa

  10 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Co najmniej 4 lata

Podmiot zarządzający aktywami: Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

 

Towarzystwo nie pobiera opłaty za zarządzanie i administrację ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym bezpośrednio z aktywów tego UFK. W związku z tym, że aktywa UFK są lokowane w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty funduszy inwestycyjnych, rolę takiej opłaty pełni wynagrodzenie za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi pobierane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Lista funduszy inwestycyjnych, w których jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne były inwestowane środki UFK wraz z wysokością opłat za zarządzanie tymi funduszami inwestycyjnymi, jest dostępna tutaj

Nota objaśniajaca

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Zrównoważony Aktywnej Selekcji

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Zrównoważony Aktywnej Selekcji

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Zrównoważony Aktywnej Selekcji 14,3926 zł 0,21% up -0,69% down 2,42% up 2,13% up 4,88% up
Pobierz xls Pobierz csv