Fundusz Strategia Stabilna

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

O funduszu

Celem funduszu jest uzyskanie w długim terminie dochodu poprzez inwestycje w dłużne papiery wartościowe i akcje.

Fundusz jest przeznaczony dla osób, które oczekują stabilnego wzrostu oszczędności w średnim okresie, przy akceptacji średniego ryzyka inwestycyjnego, a jednocześnie akceptują okresowo podwyższoną zmienność ceny jednostki funduszu.

Aktywa funduszu w sposób pośredni poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, są lokowane w dłużnych papierach wartościowych i środkach pieniężnych (od 55% do 65% wartości aktywów funduszu stanowi wartość jednostek uczestnictwa subfunduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym oraz środki pieniężne) oraz w akcjach (od 35% do 45% wartości aktywów funduszu stanowi wartość jednostek uczestnictwa subfunduszy inwestycyjnych o charakterze akcyjnym).

Korzyści z inwestowania w UFK:

 • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej (z uwzględnieniem profilu inwestycyjnego)
 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym
 • Możliwość przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Modelowa struktura aktywów

 • 40% Jednostki uczestnictwa subfunduszy inwestycyjnych akcji krajowych i zagranicznych
 • 60% Jednostki uczestnictwa subfunduszy inwestycyjnych krajowych i zagranicznych papierów dłużnych i instrumentów rynku pieniężnego

Poziom ryzyka:

Średni

Wartość jednostki uczestnictwa i stopa zwrotu z dnia: 16.01.2022

 • miesięczna stopa zwrotu

  0,46%

 • roczna stopa zwrotu

  Nie dotyczy

 • wartość bieżąca

  10,0455 zł

 • Typ funduszu

  Stabilnego wzrostu

 • Data rozpoczęcia działalności

  10.12.2021

 • Wartość początkowa

  10 zł

 • Zalecany okres inwestycji

  Co najmniej 3 lata

 • Wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

  1,65 % w skali roku

   

 • Podmiot zarządzający aktywami:

  Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Wynik funduszu
 • 5 lat

 • 3 lata

 • 1 rok

 • 1 miesiąc

albo:

Fundusze inwestycyjne wyceniane są tylko w dni robocze, w których działa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz Wartość na Wartość na Stopa zwrotu
Strategia Stabilna

Początkowa inwestycja w wysokości

zł będzie miała wartość na koniec tego okresu inwestycyjnego.

Strategia Stabilna

Stopa zwrotu
Nazwa funduszu Wartość 1 dzień 1 miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat Archiwum
Strategia Stabilna 10,0455 zł 0,00% hidden 0,46% up - - -
Pobierz xls Pobierz csv